17.1164, Confs: Slovenian/Phonetics/Phonology/Ljubljana, Slovenia

linguist at LINGUISTLIST.ORG linguist at LINGUISTLIST.ORG
Wed Apr 19 02:14:14 UTC 2006


LINGUIST List: Vol-17-1164. Tue Apr 18 2006. ISSN: 1068 - 4875.

Subject: 17.1164, Confs: Slovenian/Phonetics/Phonology/Ljubljana, Slovenia

Moderators: Anthony Aristar, Wayne State U <aristar at linguistlist.org>
      Helen Aristar-Dry, Eastern Michigan U <hdry at linguistlist.org>
 
Reviews (reviews at linguistlist.org) 
    Sheila Dooley, U of Arizona 
    Terry Langendoen, U of Arizona 

Homepage: http://linguistlist.org/

The LINGUIST List is funded by Eastern Michigan University, Wayne
State University, and donations from subscribers and publishers.

Editor for this issue: Kevin Burrows <kevin at linguistlist.org>
================================================================ 

To post to LINGUIST, use our convenient web form at
http://linguistlist.org/LL/posttolinguist.html.


===========================Directory============================== 

1)
Date: 15-Mar-2006
From: Peter Jurgec < peter.jurgec at guest.arnes.si >
Subject: 1st Slovene International Phonetic Conference 

	
-------------------------Message 1 ---------------------------------- 
Date: Tue, 18 Apr 2006 22:12:38
From: Peter Jurgec < peter.jurgec at guest.arnes.si >
Subject: 1st Slovene International Phonetic Conference 
 

Editor's note: This issue contains non-ISO-8859-1 characters.
To view the correct characters, go to http://linguistlist.org/issues/17/17-17-1164.html.1st Slovene International Phonetic Conference 
Short Title: SloFon 1 

Date: 20-Apr-2006 - 22-Apr-2006 
Location: Ljubljana, Slovenia 
Contact: Peter Jurgec 
Contact Email: slofon at zrc-sazu.si 
Meeting URL: http://slofon.zrc-sazu.si 

Linguistic Field(s): Phonetics; Phonology 

Subject Language(s): Slovenian (slv)

Meeting Description: 

The SloFon 1 conference is the first scientific meeting of phoneticians in Slovenia. The main goal of the conference is to promote research in phonetics in Slovenia and in the wider region. Although the primary focus of the conference is the phonetics of Slovenian, more general discussions will also be included. The conference is organized by the Fran Ramovs Institute of Slovenian Language at the Scientific Research Centre of the SASA. 

?etrtek, 20. april 2006 // Thursday, 20 April 2006

08.30-	    Registracija // Registration
09.00-09.20	Uvodni nagovor // Welcoming remarks
09.20-09.30	Nagovor organizatorjev // Remarks by the organizers
09.30-10.00	Odmor za kavo // Coffee break
10.00-11.00	Vabljeno predavanje // Invited talk
		Moira Yip
		So?itje med percepcijo in slovnico v fonologiji prevzetih 
                besed
		The symbiosis between perception and grammar in 
                loanword phonology
11.00-11.20	Odmor za kavo // Coffee break
11.20-13.00	Fonologija I // Phonology I
11.20-11.40	Franc Maru?i?
		*Af-koren-iks: Ali so nekontinuirani afiksi sploh mo?ni?
		*Aff-stem-ix: Are there any discontinuous affixes?
11.40-12.00	Sa?o ?ivanovi?
		Vpliv obsega mentalnega slovarja na domeno fonolo?ke
                teorije 
		How does the size of the mental lexicon influence the
                range of phonological theory?
12.00-12.20	Tatjana Marvin
		Interakcija med strukturo in izgovarjavo v angle?kih
                izpeljankah
		The interaction between structure and pronunciation in 
                English affixation
12.20-12.40	Alja Ferme
		Izglasni zvo?ni?ki sklopi
		Final sonorant clusters
12.40-13.00	Peter Jurgec
		O fonolo?kem statusu [?] v sloven??ini 
		On the phonolgical status of schwa in Slovene
13.00-15.00	Odmor za kosilo // Lunch break
15.00-16.00	Vabljeno predavanje // Invited talk
		Jo?e Topori?i?
		Slovensko knji?no glasovje in naglas, kakr?na sta
		Standard Slovene sounds and accent (as they are)
16.00-16.20	Odmor za kavo // Coffee Break
16.20-17.40	Fonologija II / Phonology II
16.20-16.40	Irena Sawicka
		Slovanski meh?ani ustrezniki mehkonebnim 
                zapornikom, posebej ?e v polj??ini
		Slavic softened counterparts of velar stops, with special 
                reference to the Polish situation
16.40-17.00	Teodor Petri? 
		Glasoslovni razvoj slovenskega otroka - soglasniki in
                soglasni?ki sklopi
		Phonological development of a Slovenian child - 
                Consonants and consonant clusters
17.00-17.20	Vlado Nartnik
		K razmejitvi kontoidov in vokoidov v slovenskih slovnicah
		On delimitation of contoids and vocoids in the Slovenian
                grammars
17.20-17.40	Agata ?ega
		Nekatere glasovne zna?ilnosti osnov za starej?e 
                latinizme oziroma romanizme v sloven??ini
		Some phonetic characteristics of bases for older 
                latinisms or romanisms in Slovene
17.40-18.00	Odmor za kavo // Coffee Break
18.00-19.00	Fonetika sloven??ine I // Phonetics of Slovene I
18.00-18.20	Peri Bhaskararao, Nina Golob
		Kaj je pomembno pri slovenskem naglasu? Akusti?na
                primerjava tonemskega in netonemskega naglasa
		What matters in Slovene accent? An acoustic comparison 
                of stress and pitch accents
18.20-18.40	Melita Zemljak Jontes
		Zlivanje glasov v spontanem (nare?nem) govoru
                Sound fusion in spontaneous (dialectal) speech
18.40-19.00	Peter Jurgec, Karmen Kenda Je?
		Akusti?na analiza leksikalnega tona v govoru Ukev
		Acoustic analysis of lexical tone in the Slovene dialect of 
                Ukve
20.00-?	        Sprejem pri ?upanji ge. Danici Sim?i? // Reception (Ms. 
                Danica Sim?i?, the mayoress of Ljubljana)


Petek, 21. april 2006 // Friday, 21 April 2006

09.30-10.30	Vabljeno predavanje // Invited talk
		Bernd Möbius
		Eksemplari?na reprezentacija govora 
		Exemplar-based speech representation
10.30-11.00	Odmor za kavo // Coffee Break
11.00-12.20	Jezikovne tehnologije I // Language Technologies I
11.00-11.20	Toma? ?ef, Tea Tu?ar, Andrej Bratko, Matja? Gams
		Nagla?evanje nepoznanih slovenskih besed: primerjava 
                med ?lovekom, ?love?kimi pravili in strojnim u?enjem 
		Comparison between humans and machines on the task 
                of accentuation of Slovene words
11.20-11.40	Jerneja ?ganec Gros, Varja Cvetko - Ore?nik, Primo? 
                Jakopin, Ale? Miheli?
		Leksikon izgovarjav SI-PRON
		The SI-PRON pronunciation lexicon
11.40-12.00	Matej Rojc, Darinka Verdonik 	
		Uporaba foneti?no-morfolo?kih slovarjev SIlex in LC-
                STAR pri grafemsko-fonemski pretvorbi tujih imen
		Using SIlex and LC-STAR lexica for grapheme-to-
                phoneme conversion of foreign names
12.00-12.20	Andrej ?gank, Darinka Verdonik, Aleksandra Zögling 
                Marku?, Zdravko Ka?i?
		Raz?iritev slovenske govorne baze BNSI Broadcast News 
                za izbolj?ano akusti?no modeliranje govora	
		Expanding the Slovenian BNSI Broadcast News speech
                database for improved acoustic modeling
12.20-14.00	Odmor za kosilo // Lunch break
14.00-15.20	Splo?na fonetika // General phonetics
14.00-14.20	Ivo ?kari?
		Prostorska percepcija in sluh
		Spatioception and hearing
14.20-14.40	Gordana Varo?anec ?kari?
		Vibrato profesionalnih mo?kih glasov 
		Vibrato in trained male voices
14.40-15.00	Ana Zwitter Vitez
		Prozodi?ne strategije v spontanem govoru: analiza in
                aplikacije
		Prosodic strategies in spontaneous speech: analysis and 
                applications
15.00-15.20	Branko Starc
		Vokografija in njena uporaba v fonetiki
		Vocographics and its application in phonetics
15.20-15.40	Odmor za kavo // Coffee Break
15.40-17.00	Jezikovne tehnologije II // Language Technologies II
15.40-16.00	Toma? Rotovnik, Mirjam Sepesy Mau?ec, Darinka  
                Verdonik
		Problemi razpoznavanja spontanega govora ob primerih 
                iz govornega korpusa Turdis
		Discussing spontaneous speech recognition problems
                with examples from speech corpus Turdis-1
16.00-16.20	Simon Dobri?ek, Bo?tjan Vesnicer, France Miheli? in 
                Nikola Pave?i?
		Biometri?ni sistem za razpoznavanje govorcev
		A biometric system for speaker recognition
16.20-16.40	Ekaterina Panova
		Principi sestavljanja zvo?ne komponente v zdru?evalni 
                sintezi govora za sorodne jezike
		Principles of compiling sound components in 
                concatenative synthesis for closely related languages
16.40-17.00	Matej Rojc, Andrej ?gank, Toma? Rotovnik, Bojan Kotnik
		Prevajalni sistem govora v govor BABILON za jezikovni 
                par sloven??ina-nem??ina
		Speech-to-speech translation system BABILON for 
                Slovenian-German language pair
17.00-17.20	Odmor za kavo // Coffee Break
17.00-18.00	Jezikovne tehnologije III // Language Technologies III
17.00-17.20	France Miheli?, Ma?a Novak, Simona Lustek, Grega 
                Milhar?i?, Tadej Trebec
		Statisti?na analiza formantnih frekvenc slovenskih 
                samoglasnikov s standardnimi programskimi orodji
		Statistical analysis of formant frequencies for Slovene 
                vowels using standard software tools
17.20-17.40	Primo? Jakopin
		Samoglasniki in soglasniki v korpusu Nova beseda
		Vowels and Consonants in the Nova beseda corpus
17.40-18.00	Toma? Erjavec, Matija Ogrin
		Foneti?ni znaki in elektronske izdaje
		Phonetic characters in digital editions


Sobota, 22. april 2006 // Saturday, 22 April 2006

9.30-11.10	Kontrastivne raziskave // Contrastive studies
9.30-9.50	Charalampos Karypidis, Antonia Colazo - Simon, 
                Angelica V. Costagliola
		Neenakomernost pri percepciji J2: dokazi iz artikulacijske 
                sinteze kontinuuma /i/~/e/ 
		Asymmetry in vowel perception in L2: evidence from 
                articulatory synthesis of an /i/~/e/ continuum
9.50-10.10	Elenmari Pletikos, Jelena Vla?i?, Jordan Bi?ani?
		Uresni?evanje leksikalnih naglasov v razli?nih 
                intonacijskih glavah v hrva??ini
		The realization of lexical accents within different focuses 
                in Croatian
10.10-10.30	Rastislav ?u?tar?i?
		Angle?ko-slovenska kontrastivna fonetika ter njene 
                aplikacije pri pou?evanju angle?ke fonetike
		English-Slovene Contrastive Phonetics and its 
                Applications in Teaching English Phonetics
10.30-10.50	Damir Horga, Vesna Po?gaj - Had?i, Marko Liker
		?asovne spremenljivke hrva??ine in sloven??ine in njihov 
                tujejezi?ni jezikovni stik
		Temporal parameters of Croatian and Slovene in their 
                linguistic contact as foreign languages
10.50-11.10	Hotimir Tivadar, Matea Hotujac
		Artikulacijsko-akusti?ni opis slovensko-hrva?kega 
                jezikovnega sistema
		Articulatory and acoustic description of the Slovene-
                Croatian language system
11.10-11.30	Odmor za kavo // Coffee Break
11.20-12.20	Fonetika in govorna rehabilitacija // Phonetics and 
                speech rehabilitation
11.20-11.40	Irena Ho?evar Bolte?ar, Miha ?argi
		Spremembe v oblikovanju samoglasnikov pri gluhih 
                osebah po vsaditvi pol?evega vsadka
		Changes in the articulation of the vowels in deaf subjects 
                after cochlear implantation
11.40-12.00	Martina Ozbi?
		Razumljivost govora oseb z motnjo sluha: prispevek 
                 tranzientov, formantov ter glasovnih, govornih in 
                 izgovornih elementov
		Intelligibility of talk of people with disturbance of 
                hearing: Contribution of the transients, formants, voice, 
                speech and articulation and articulation elements
12.00-12.20	Tanja Kocjan?i?, Stefan Werner
		Akusti?na analiza diadokokineze v govoru oseb z 
                nevrolo?ko po?kodbo
		Acoustic analysis of diadochokinesis in neurologically 
                impaired speech
12.20-14.00	Odmor za kosilo // Lunch Break
14.00-15.40	Fonetika sloven??ine II // Phonetics of Slovene II
14.00-14.20	Hotimir Tivadar
		Sodobni knji?ni jezik med pisnostjo in govorjenostjo (na 
                primeru radia in televizije)
		Contemporary standard Slovene between writing and 
                speech (on the radio and television)
14.20-14.40	Damjan Huber
		Vpliv nekaterih sociolingvisti?nih dejavnikov na (slu?no) 
                zaznavanje samoglasnikov slovenskega standarda pri 
                dijakih pomurskih srednjih ?ol
		Influence of some sociolinguistic factors to (speech) 
                perception of standard Slovene vowels in the case of 
                high shool students in Pomurje
14.40-15.00	Jana Zemljari? Miklav?i?, Marko Stabej 
		Zapisati nezapisljivo
		How to write down what cannot be written down
15.00-15.20	Nina Novak
		Prvine spontanega govora v zapisniku
		Elements of spontaneous speech in the protocols
15.20-15.40	Zdravko Zupan?i? 
		Premislek - manjkajo?i ?len med »verbum mentis« in »vis 
                sermonis«
		Reflection - A missing link between »Verbum Mentis« 
                and »Vis Sermonis«
15.40-16.00	Zaklju?ni pozdrav // Concluding remarks


Konferenca bo na In?titutu za slovenski jezik Frana Ramov?a ZRC SAZU, Novi trg 4, Ljubljana.

The conference will be held at the Fran Ramov? Institute of the Slovenian Language, SRC SASA, Novi trg 4, Ljubljana, Slovenia.


-----------------------------------------------------------

This Year the LINGUIST List hopes to raise $52,932. This money will go to help keep the 
List running by supporting all of our Student Editors for the coming year.

See below for donation instructions, and don't forget to check out our Fund Drive 2006 
LINGUIST List Cruise for some Fund Drive fun!

http://linguistlist.org/cruise.html 

There are many ways to donate to LINGUIST!

You can donate right now using our secure credit card form.

Alternatively you can also pledge right now and pay later.

For all information on donating and pledging, including information on how to donate by 
check, money order, or wire transfer, please visit:

http://linguistlist.org/donate.html

The LINGUIST List is under the umbrella of Eastern Michigan University and as such can 
receive donations through the EMU Foundation, which is a registered 501(c) Non Profit 
organization. Our Federal Tax number is 38-6005986. These donations can be offset against 
your federal and sometimes your state tax return (U.S. tax payers only). For more 
information visit the IRS Web-Site, or contact your financial advisor.

Many companies also offer a gift matching program, such that they will match any gift 
you make to a non-profit organization. Normally this entails your contacting your human 
resources department and sending us a form that the EMU Foundation fills in and returns 
to your employer. This is generally a simple administrative procedure that doubles the 
value of your gift to LINGUIST, without costing you an extra penny. Please take a moment 
to check if your company operates such a program.

Thank you very much for your support of LINGUIST!-----------------------------------------------------------
LINGUIST List: Vol-17-1164	

	More information about the Linguist mailing list