27.3787, Jobs: General Linguistics; Historical Linguistics: Associate Professor, NTNU

The LINGUIST List via LINGUIST linguist at listserv.linguistlist.org
Mon Sep 26 11:26:08 EDT 2016


LINGUIST List: Vol-27-3787. Mon Sep 26 2016. ISSN: 1069 - 4875.

Subject: 27.3787, Jobs: General Linguistics; Historical Linguistics: Associate Professor, NTNU

Moderators: linguist at linguistlist.org (Damir Cavar, Malgorzata E. Cavar)
Reviews: reviews at linguistlist.org (Anthony Aristar, Helen Aristar-Dry,
                  Robert Coté, Michael Czerniakowski)
Homepage: http://linguistlist.org

*****************  LINGUIST List Support  *****************
            Fund Drive 2016
          25 years of LINGUIST List!
Please support the LL editors and operation with a donation at:
      http://funddrive.linguistlist.org/donate/

Editor for this issue: Amanda Foster <amanda at linguistlist.org>
================================================================


Date: Mon, 26 Sep 2016 11:25:57
From: Tor Anders Åfarli [tor.aafarli at ntnu.no]
Subject: General Linguistics; Historical Linguistics: Associate Professor, NTNU, Trondheim, Norway

 
University or Organization: NTNU 
Department: Faculty of Humanities
Job Location: Trondheim, Norway 
Job Title: Førsteamanuensis i nordisk språkvitenskap
Job Rank: Associate Professor

Specialty Areas: General Linguistics; Historical Linguistics 


Description:

Førsteamanuensis i nordisk språkvitenskap

Det lyses ut en fast stilling (100%) i nordisk språkvitenskap ved NTNUs
Institutt for språk og litteratur (ISL), med sikte på tilsetting fra
01.08.2017. Stillingen vil være knyttet til instituttets Seksjon for nordisk
språk.

Institutt for språk og litteratur er en del av Det humanistiske fakultet ved
NTNU, lokalisert på Dragvoll i Trondheim. Instituttet har per i dag i overkant
av 80 fast vitenskapelig ansatte og ca 25 stipendiater som underviser og
forsker i bl.a. allmenn litteraturvitenskap, anvendt språkvitenskap, engelsk,
fransk, tysk, nordistikk, lingvistikk, fonetikk og kulturhistorie. ISL har
ansvar for lektorutdanningen i språkfag. Instituttet har et aktivt
forskningsmiljø og står ansvarlig for flere større forskningsprosjekter. 

Instituttets språkvitenskapelige forskning omfatter forskergrupper og
prosjekter som omhandler en rekke ulike emner; fra grammatikk til pragmatikk
og fra sosiolingvistikk til psykolingvistikk. Instituttet har et HF-initiert
spydspissprosjekt: Språklig kompleksitet i individ og samfunn. Mer informasjon
om instituttets fagprofil finnes på http://www.ntnu.no/isl

Seksjon for nordisk språk har et aktivt og utadrettet forskningsmiljø og er
involvert i flere forskningsprosjekter og forskningsnettverk. Seksjonen tilbyr
master- og bachelorutdanning innen et bredt spekter av emner innfor nordisk
språkvitenskap og profilerer seg med forskningsbasert undervisning, særlig
innen grammatikk, eldre språk, sosiolingvistikk og norsk som andrespråk. 

Arbeidsoppgaver i stillingen
- Du som tilsettes, skal ha ansvar for forsknings- og utviklingsarbeidet innen
ditt fagfelt.
- Det forventes at du skal kunne lede og initiere forskning, drive
forskerveiledning og arbeide aktivt for å etablere eksternfinansierte
forskningsprosjekter.
- Du må kunne undervise og veilede i relevante emner på de ulike nivå, både
innen fagstudiet/lektorutdanningen og evu-tilbudene.
- Du må delta i eksamensarbeid og påta deg administrative oppgaver etter
gjeldende bestemmelser.
- Det forventes at du bidrar aktivt til så vel rekruttering av studenter til
de ulike programmene som til videreutvikling av kvaliteten i programmene. 

Kvalifikasjonskrav
- doktorgrad i nordisk språkvitenskap eller tilsvarende
- forskningskompetanse med særlig vekt på historisk språkvitenskap
- basiskompetanse og erfaring innenfor pedagogisk virksomhet og formidling
- erfaring innen ledelse
- personlig egnethet, gode samarbeidsevner og motivasjon for stillingen
- fremragende kunnskaper og ferdigheter i norsk språk (nynorsk og bokmål),
muntlig og skriftlig

Ved vurdering av søknadene legger vi vekt på:
- de vitenskapelige arbeidenes kvalitet og relevans; det vil bli lagt særlig
vekt på søkerens publiseringsaktivitet de siste fem årene
- evne til og interesse for å initiere og delta i forsknings- og
utviklingsarbeid
- dokumentert pedagogisk kompetanse, også i form av utviklingsarbeid med nye
emner, nye metoder, nye læremidler, etc. 
- evner til og erfaring med tverrfaglig virksomhet
- evner og interesse for ledelse og administrasjon
- formidlingsmessige kvalifikasjoner

For fullstendig utlysningstekst se her: https://goo.gl/F7IHR5Application Deadline: 21-Oct-2016 
	 
Web Address for Applications: http://jobbnorge.no 
Contact Information:
	Professor Tor Anders Åfarli 
	Email: tor.aafarli at ntnu.no 
	Phone: +47 73 59 64 08 


------------------------------------------------------------------------------

*****************  LINGUIST List Support  *****************
            Fund Drive 2016
Please support the LL editors and operation with a donation at:
      http://funddrive.linguistlist.org/donate/

    Thank you very much for your support of LINGUIST!
 


----------------------------------------------------------
LINGUIST List: Vol-27-3787	
----------------------------------------------------------
Visit LL's Multitree project for over 1000 trees dynamically generated
from scholarly hypotheses about language relationships:
     http://multitree.org/More information about the LINGUIST mailing list