Saami encyclopedia introduction on-line

Johanna Laakso johanna.laakso at univie.ac.at
Wed Apr 24 17:15:22 UTC 2002


Dear Uralists,

forwarded (below, in Finnish), an introduction of a new WWW site presenting the Sámi Culture Encyclopedia, an interdisciplinary project originating from the Sámi Studies interdisciplinary programme in Helsinki and carried out by the Helsinki University Department of Finno-Ugrian Studies, in cooperation with representants of some other universities and institutions. The Web site will include a databank of Sámi vocabulary, history, culture, mythology, economy, livelihood, politics etc. etc. A publication of these data as a book and as a CD-ROM is also being planned.

For more information, please visit http://www-db.helsinki.fi/saami/home.html (homepage in English!).

Best,

Johanna
johanna.laakso at univie.ac.at

-- FORWARDED MESSAGE --

> Hyvä vastaanottaja,
>
>
> Sähköisen alkuperäiskansan kulttuuria käsittelevän ensyklopediahankkeen
> esittely käytössäsi
>
> http://www-db.helsinki.fi/saami/home.html
>
> Minulla on ilo esitellä Teille saamelaiskulttuurin ensyklopediahanke
>
> Tiesittekö, että saamelaisten nimeäminen alkuperäiskansaksi perustuu
> saamelaisten omaperäiseen maailmankuvaan, omaan historiaan, omiin
> elinkeinoihin ja omaan kieleen. Nykyisin erityisluonne on vahvistettu
> kansallisella lainsäädännöllä ja kansainvälisin sopimuksin. Ensyklopedian
> tarkoituksena on valaista tätä erityisluonnetta.
>
> Kohteena saamelaisten alkuperäiskulttuuri
>
> Ensyklopediahanke perustuu  ajankohtaisen monitieteisen tutkimuksen
> mahdollisuuksiin.  Etnisten vähemmistöjen tutkimukseen on kytketty niin
> politiikan, kulttuurin, uskontotieteen, historian, yhteiskunnan, talouden,
> mielen ja kielen tutkimuksen traditioita ja näkökulmia.  Etuna on ollut
> tutkimuksellinen moniäänisyys ja erilaisten tieteellisten lähestymistapojen
> yhdistäminen. Monitieteisyys on oleellinen edellytys identiteetistä,
> etnisyydestä ja kulttuurisista käytävälle keskustelulle. Saamelaiskulttuurin
> ensyklopediahankkeen varsinainen idea pohjautuu Helsingin yliopistossa 1993
> aloitettuun saamentutkimuksen opintokokonaisuuteen. Saamentutkimuksen
> työryhmästä muodostettiin ensyklopediahankkeen toimituskunta, jota
> täydennettiin pohjoismaisella yhteistyökumppanilla. Yhteistyökumppania
> Uumajan yliopiston saamen instituuttia ovat edustaneet Olavi Korhonen ja
> Mikael Svonni. Muita yhteistyökumppaneita ovat Kotimaisten kielten
> tutkimuskeskuksessa toimiva saamen kielten etymologinen hanke Álgu ja
> Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
>
> Kulttuurin tutkimusta jo 1600-luvulta
>
> Saamelaisia ja heidän kulttuuriaan tutkiva varhaisempi tieteenala,
> lappologia, on kuvannut saamelaiskulttuuria ulkoisesta näkökulmasta
> 1600-luvun lopulta 1900-luvun loppupuolelle saakka. 1900-luvun viime
> vuosikymmenillä saamelaisiin kohdistuneessa tutkimuksessa on siirrytty kohti
> kulttuurinsisäistä näkökulmaa. Termi lappologia on haluttu hylätä ja ottaa
> sen tilalle käyttöön uusi nimitys monitieteinen saamentutkimus.
> Kulttuurinsisäinen näkökulma merkitsee tässä yhteydessä myös saamelaisten
> itsensä merkittävää panosta oman kansansa tutkimuksessa.
>
> Uudenanlaisia lähestymistapoja ja uutta ulottuvuutta
>
> Ensyklopedian lähtökohtana ja innoittajana on ollut saamelaisten
> omaleimainen kulttuuri sekä saamelaisia kohtaan lisääntynyt kiinnostus eri
> puolilla maailmaa. Eri alojen tutkijat sekä matkailijat ja kirkonmiehet ovat
> varhaisista ajoista alkaen kiinnostuneet saamelaisista, joiden kulttuuri on
> koettu eurooppalaisten kansojen kulttuureista eksoottisimpana.
> Ensyklopediassa artikkelien kirjoittajat pyrkivät kumoamaan vanhoja
> stereotyyppisiä käsityksiä sekä esittävät monitieteisen saamentutkimuksen
> viimeaikaisia tuloksia.
>
> Tavoitteena on kartoittaa ja systematisoida tietoa saamelaisten – pohjoisen
> alkuperäiskansan – kulttuurista yli valtakunnanrajojen. Varsinkin
> yhdentyvässä Euroopassa on syytä panna erityistä painoa alkuperäiskansojen
> kulttuurien säilyttämiseen sekä näitä koskevan, tutkimukseen perustuvan
> informaation laajaan levittämiseen. Tarkoituksena on osaltaan vahvistaa
> saamelaisten identiteettiä ja kulttuuritietoisuutta. Nykyaikaisessa
> muuttuvassa maailmassa tämä on yksi parhaista keinoista ehkäistä vaikeissa
> oloissa elävien pienten kansojen sosiaalista ja kulttuurista syrjäytymistä.
>
> Laaja  ja kattava tietokanta
>
> … Uutta tietoa Saamen kansan sisällä olevista vähemmistöryhmistä, mm.
> Venäjän saamelaisista
> … Yli 4000 hakusana-artikkelia
> … Monipuolinen  ja laaja elektroninen tietopankki: saamen kieltä, historiaa,
> mytologiaa, folklorea, kirjallisuutta, musiikkia, taloutta, luontoa ja
> elinkeinoja, medioita, oikeuksia, koulutusta, taidetta, yhteiskunnallisia
> oloja jne. Käsitteleviä artikkeleja.
> … Saamelaiskuttuurisanojen etymologinen  lista.
> … Henkilöartikkeleissa esitellään historian ja tämän päivän tärkeitä
> kulttuurivaikuttajia ja kulttuurin tekijöitä: saamelaisia kirjailijoita,
> taiteilijoita, laulajia, poliitikkoja sekä myös Saamenmaan tunnetuimpia
> tutkijoita.
> … Artikkelehin sisältyy laaja lähdekirjallisuusluettelo
> … Hyödyllinen apuväline kansainväliselle tutkijayhteisölle, viranomaisille
> ja kulttuurityöntekijöille, eri alojen opettajille ja opiskelijoille sekä
> kaikille saamelaiskulttuurista kiinnostuneille – saamelaisille itselleen.
>
> Tavoitteena on myös julkaista Saamelaiskulttuurin ensyklopedia kirjana ja
> CD-ROM:ina.
>
> Sähköisen alkuperäiskansan kulttuuria käsittelevän ensyklopediahankkeen
> esittely käytössäsi
>
> http://www-db.helsinki.fi/saami/home.html
>
>
>
> Ystävällisin yhteistyöterveisin,
>
> Irja Seurujärvi-Kari
> koordinaattori
>
--
ura-list at helsinki.fi - list for Uralic linguistics and related disciplines
to (un)subscribe, send majordomo at helsinki.fi a message:
(un)subscribe ura-list my.own at email.address
Mirror archive: http://listserv.linguistlist.org/archives/ura-list.htmlMore information about the Ura-list mailing list