(Fwd) theses from Yoshkar-Ola

Johanna Laakso johanna.laakso at univie.ac.at
Fri Jul 5 14:30:55 UTC 2002


Dear Uralists,

forwarded (below), the first response to my query concerning theses in Finno-Ugristics. News of similar achievements in other universities are extremely welcome (until further notice - I don't believe that Finno-Ugric theses will be numerous enough to flood this list...)

with best wishes from the wonderful summer of Finland

Johanna
johanna.laakso at univie.ac.at

-- FORWARDED MESSAGE --

gluhova <gluhova at marsu.ru> wrote:

> Dear Professor Johanna Laakso,
>
> Now I am fulfilling my promise and as the last viva took place on the 2nd of
> July we can summarize all the theses we discussed at the Department.
>
> During 2001-2001 academic year the following scholars were awarded their
> Doctor's Degree in Philology:
>
> 1. Zaitseva N. Vepsskii glagol. (The Veps(ian) Verb) (The scholar is from
> Karelia, Petrozavodsk).
>
> 2. Vodyasova L. Slozhnoye sintaksicheskoye tseloye  v sovremennom
> erzyanskom yazyke (A supraphrasal unit in the contemporary Erzya language)The
> scholar is from Saransk, Mordva Republic
>
> 3 Shutov A. Puti razvitiya gipotakticheskih otnoshenii v udmurtskom yazyke (
> Development of hypotactic relations in the Udmurt Language). The scholar is
> from Izhevsk, Udmurt Republic.
>
> The following graduates were awarded their Candidate's Degree in Philology:
>
> 1. Ilieva A. Leksicheskaya i foneticheskaya harakteristiki baltachevskogo
> govora mariiskogo yazyka. (Lexical and phonetic characteristics of the
> Baltacha govor of the Mari language). The work has been written in
> Yoshkar-Ola, Finno-Ugric Languages Department, Mari State University. The
> supervisor - Prof. N.Isanbayev.
>
> 2. Zorina O. Istoriya i sovremennoye sostoyaniye padezhei sistemy
> gornomariiskogo yazyka. (History and the comntemporary state of the case
> sustem in the Hill Mari language)The work has been written in S.Petersburg
> State University, the supervisor is Prof. Dubrovina Z.M.
>
> 3. Semyonova M. Fonologicheskiye sredstva vyrazitel'nossti mariiskih
> yazycheskih molitv i tekstov karelo-finskif run. (Phonological expressive
> means in Mari Ethnic prayers and Karelo-Finnish runes). The work has been done
> at the Finno-Ugric Languages Department, Mari State University, the supervisor
> is Prof. N.Glukhova
>
> 4. Punegova G. Foneticheskaya interferentsia v usloviyah komi-russkogo
> dvuyazychiya (na materiale eksperimental'no-foneticheskogo issledovaniya
> soglasnyh). (Phonetic Interference in Komi-Russian bilingual situation:on the
> basis of experimental research of consonants).The work has been written at the
> Komi and Finno-Ugric linguistics Department, Syktyvkar,Komi Republic. The
> supervisor is Professor L.Bondarko
>
> 5. Onina S. Olenevodcheskaya leksika v hantyiskom yazyke. (Lexis connected
> with raindeer breeding and keeping in Khanty). The work has been done at the
> Finno-Ugric Languages Department, Mari State University. The supervisor is
> Prof. Y.Anduganov.
>
> 6. Laptander T. Sravnitel'naya antroponimiya Komi i Nenetskogo yazykov v
> areale Yamalo-Nentskogo avtonomnogo okruga. (Comparative antroponymy of Komi
> and Nenets languages in Yamalo-Nenets Autonomous District). Tha work has been
> done at the Komi and Finno-Ugric Linguistics Department, Syktyvkar, Komi
> Republic. The supervisor is Prof. E.Igushev.
>
> Natalia Glukhova
--
ura-list at helsinki.fi - list for Uralic linguistics and related disciplines
to (un)subscribe, send majordomo at helsinki.fi a message:
(un)subscribe ura-list my.own at email.address
Mirror archive: http://listserv.linguistlist.org/archives/ura-list.htmlMore information about the Ura-list mailing list