Article on the Nenets and ethnic stereotypies in media

Johanna Laakso johanna.laakso at univie.ac.at
Wed May 18 06:49:13 UTC 2005


Dear All,

below (in Finnish, forwarded from the Finnish NAISTUTKIMUS list, with usual
apologies for possible cross-postings), the announcement of a new
interdisciplinary publication appeared in the publication series of the
University of Oulu. "VALTAMEDIA/VASTAMEDIA" contains articles on media
culture (in Finnish), including Tuula Tuisku's paper "As everybody knows,
Nelmin Nos is a village of alcoholists. Ethnic stereotypies in the Nenetsian
media." The publication can be downloaded in PDF format at
http://herkules.oulu.fi/isbn9514276949/ .

Best,
Johanna
--
Univ.-Prof. Dr. Johanna Laakso
Institut für Europäische und Vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft
Abteilung für Finno-Ugristik
Universitätscampus AAKH, Spitalgasse 2-4 Hof 7, A-1090 Wien
Tel. +43 1 4277 43019 | Fax +43 1 4277 9430
johanna.laakso at univie.ac.at | http://homepage.univie.ac.at/Johanna.Laakso/

------ Weitergeleitete Nachricht
Von: Sanna Karkulehto <skarkule at sun3.oulu.fi>
Datum: Tue, 17 May 2005 22:45:28 +0300
An: kultut at lists.cc.jyu.fi, taiku at lists.cc.jyu.fi, naistutkimus at uta.fi,
VIESTSUOMI at uta.fi, nuotta at alli.fi
Betreff: VALTAMEDIA/VASTAMEDIA-julkaisu
Neu gesendet von: eisaksso at cc.helsinki.fi
Neu gesendet an: Naistutkimus-lista <naistutkimus at uta.fi>
Neu gesendet am: Tue, 17 May 2005 23:48:43 +0300

Oulun yliopiston julkaisusarjassa on julkaistu uusi monitieteinen
artikkelikokoelma:

VALTAMEDIA/VASTAMEDIA
Kirjoituksia mediakulttuurista
(toim. Sanna Karkulehto ja Kati Valjus)

Sisällys

Monitieteistä mediakulttuurin tutkimusta.
Sanna Karkulehto ja Kati Valjus

I    Mediaa lukemassa

Mainonnastako vastamediaksi? Tuottava katsominen ja vastustavat merkitykset.
Leena-Maija Rossi

II   Meistä ja muista joukkoviestimissä

”Kyllähän tää semmosta mediaoppituntia on ollu.” Suomalaisten
metsätoimihenkilöiden näkökulmia metsäkonflikteihin ja mediaan.
Tiina Suopajärvi

”Kuten kaikki tietävät, Nelmin Nos on juoppojen kylä.” Etniset stereotypiat
Nenetsian tiedotusvälineissä.
Tuula Tuisku

”Wanna be bi?” Biseksuaalisuus suomalaisessa lehdistössä.
Jenny Kangasvuo

III   Valtaa viihteen kuvastoissa

Televisiokeskustelun empaattinen maailma. Terapiatyyppinen
keskusteluohjelma julkisen tunnustamisen foorumina.
Laura Maria Kettunen

”Lesbians are women. Sort of.” Lesbojen representaatioista Queer as Folk
-televisiosarjan pohjoisamerikkalaisessa versiossa.
Niina Kuorikoski

Turvattomuuden tuottamisen manifestoituminen ja sen ruumismetonyyminen
kyseenalaistaminen One Hour Photo -elokuvassa.
Ilkka Levä

IV   Tarinoita ja tapaamisia verkossa

Kohtaamisia mediakulttuurin lavasteissa. Yliopisto-opiskelijat
verkkoympäristön tiloissa.
Virpi Vaattovaara

Yhteisöissä rakentuva kerronta. Digimediakäsikirjoitustyöpajan toiminnasta
KUTU-seminaarissa.
Mikko Tervonen

V    Mediaan kirjoittamassa

Tutkimuksen tulkit. Tieteen popularisointi haastaa tutkijan.
Kati Valjus

Kirjoittajat

Tiivistelmä

Artikkelikokoelman kirjoituksissa vastataan otsikon Valtamedia/Vastamedia
asettamaan haasteeseen. Artikkelit osoittavat, että median valta- ja
vastavirrassa on monenlaisia ilmiöitä ja tutkimusintressejä. Kokoelmassa
esitellään mediakulttuurin tutkimusta, jossa on monitieteisyyden ohessa
nähtävillä niin sanottu poikkitieteellisyys. Kirjoittajat venyttävät
artikkeleissa oppiaineidensa tutkimuskohde-, teoria- ja metodirajoja.
  Kokoelma on jaettu viiteen osaan: Ensimmäisessä osassa (I Mediaa
lukemassa) Leena-Maija Rossi lukee kriittisesti mainoksia. Toisessa osassa
(II Meistä ja muista joukkoviestimissä) Tiina Suopajärvi, Tuula Tuisku ja
Jenny Kangasvuo tarkastelevat joukkoviestinten tapaa tuottaa eroja meidän
ja muiden välillä. Suopajärvi kirjoittaa suomalaisten metsätoimihenkilöiden
suhtautumisesta mediaan sekä joukkoviestinten tavasta kertoa
metsäkonflikteista. Tuisku kertoo etnisistä stereotypioista Nenetsian
tiedotusvälineissä. Kangasvuo analysoi, kuinka biseksuaalisuutta esitetään
ja kuvataan suomalaisessa lehdistössä. Kolmannessa osassa (III Valtaa
viihteen kuvastoissa) Laura Maria Kettunen, Niina Kuorikoski ja Ilkka Levä
keskittyvät televisio- ja elokuvaviihteen analysointiin. Kettunen tutkii
julkista tunnustamista keskustelutyyppisissä televisio-ohjelmissa.
Kuorikoski tarkastelee Queer as Folk -televisiosarjan (UK, USA)
amerikkalaisversiossa esitettyjä lesbohahmoja. Levä tutkii turvattomuuden
tuottamista ja ruumiillisuutta One Hour Photo -elokuvassa (USA, 2002).
Neljännessä osassa (IV Tarinoita ja tapaamisia verkossa) Virpi Vaattovaara
ja Mikko Tervonen analysoivat virtuaaliympäristöjen ilmiöitä. Vaattovaara
kirjoittaa yliopisto-opiskelijoiden ja -opettajien viestinnällisistä
kohtaamisista verkkokursseilla ja virtuaalisissa oppimisympäristöissä.
Tervonen valaisee yhteisöissä rakentuvaa kerrontaa kirjoittamalla
kokemuksistaan digimediakäsikirjoittamisen työpajatyöskentelystä.
Viidennessä osassa (V Mediaan kirjoittamassa) Kati Valjus kirjoittaa
tiedeviestinnästä ja tieteen popularisoinnista.
  Valtamedia/Vastamedia esittelee valtavirrasta irti olevaa näkökulmaa
mediakulttuuriin korostamalla muun muassa alueellisuutta kulttuurisen
moninaisuuden, merkitysten haltuunoton ja uusien merkitysten
esilletuonnissa. Alueellisuuden lisäksi artikkelit tekevät kriittisesti
näkyväksi erilaisia identiteettejä sekä niitä muokkaavia, kulttuurisesti
hierarkkisia kategorioita. Useissa artikkeleissa kysytään, miten etnisyys
ja kansallisuus, sukupuoli ja seksuaalisuus, luokka, yhteiskunnallinen
asema ja koulutus merkityksellistyvät nykymediassa. Läsnä ovat myös
kulttuurin jatkuvaan medioitumiseen ja median muuttumiseen liittyvien
uusien tutkimuksellisten haasteiden havainnointi ja tarpeiden tarkastelu.

Oulun yliopiston Acta-sarjaan kuuluva julkaisu on luettavissa myös verkossa
osoitteessa http://herkules.oulu.fi/isbn9514276949/

Lisätietoja:
Sanna Karkulehto
Taideaineiden ja antropologian laitos
PL 1000
90014 OULUN YLIOPISTO
p. 08-553 3338
gsm. 040-841 6819
f. 08-553 3341
sanna.karkulehto at oulu.fi


------ Ende der weitergeleiteten Nachricht


--
ura-list at helsinki.fi - list for Uralic linguistics and related disciplines
to (un)subscribe, send majordomo at helsinki.fi a message:
(un)subscribe ura-list my.own at email.address
Mirror archive: http://listserv.linguistlist.org/archives/ura-list.htmlMore information about the Ura-list mailing list