CFP: L ähivõrdlusi/Lähivertailuja

Johanna Laakso johanna.laakso at univie.ac.at
Thu Jan 20 14:21:31 UTC 2011


Dear All,

with apologies for cross-postings, a call for papers (scroll down for the
English version).

Best
JL
-- 
Univ.-Prof. Dr. Johanna Laakso
Universität Wien, EVSL Abteilung Finno-Ugristik
Campus AAKH Spitalgasse 2-4 Hof 7
A-1090 Wien
johanna.laakso at univie.ac.at | http://homepage.univie.ac.at/Johanna.Laakso/
Tel. +43 1 4277 43019 | Fax +43 1 4277 9430

------ Weitergeleitete Nachricht
Von: Pirkko Muikku-Werner <pirkko.muikku-werner at uef.fi>
Datum: Thu, 20 Jan 2011 10:15:16 +0200
An: Johanna Laakso <johanna.laakso at univie.ac.at>
Betreff: FW: muistutus

Hei, tässä on molemmilla kielillä. Pirkko
 

From: Pirkko Muikku-Werner
Sent: 19. tammikuuta 2011 12:53
To: Pirkko Muikku-Werner
Subject: muistutus
 
Hyvät sukukielten ystävät,
 
Lähivertailuja-sarja, jota aiemmin on julkaistu useiden eri laitossarjojen
osina, ilmestyy nyttemmin Viron soveltavan kielitieteen yhdistyksen (Eesti
Rakenduslingvistika Ühing) kausijulkaisuna nimellä Lähivõrdlusi /
Lähivertailuja. Vuosittain julkaistaan yksi nide. Sarjalla on kansainvälinen
toimitusneuvosto, ja artikkeleita arvioitaessa noudatetaan refereekäytäntöä.
Yhdistyksen nimeämä vastaava toimittaja on Annekatrin Kaivapalu, ja lisäksi
jokaisella niteellä on myös oma(t) toimittajansa.
 
Toivomme artikkeleja seuraavilta alueilta:
 
– viron ja suomen kielen vertailevat tutkimukset
– muut kontrastiiviset tutkimukset, joissa on mukana viro tai suomi
– viron ja suomen oppiminen lähisukukielinä
– muut toisen kielen / vieraan kielen oppimista koskevat tutkimukset, joissa
kohdekielenä on viro, suomi tai jokin muu suomalais-ugrilainen kieli.
 
Artikkelien kielenä voi olla viro, suomi tai englanti. Viron- ja
suomenkieliseen artikkeliin tulee liittää englanninkielinen tiivistelmä ja
englanninkieliseen artikkeliin viron- tai suomenkielinen tiivistelmä.
Lisätietoja, mm. kirjoitusohjeet, löytyy yhdistyksen kotisivuilta osoitteen
http://www.rakenduslingvistika.ee/ linkistä Lähivertailuja.
 
Odotamme artikkeleita Lähivertailujen 21. niteeseen, jonka toimittavat
Annekatrin Kaivapalu, Pirkko Muikku-Werner ja Johanna Laakso. Artikkelit
tulee lähettää 1. maaliskuuta 2011 mennessä osoitteeseen
annekatrin.kaivapalu at tlu.ee.
 
Lähivertailuja 20 on ilmestynyt. Siihen sisältyvät seuraavat artikkelit:
 
Pille Eslon, Katre Õim, Annekatrin Kaivapalu, Reili Argus, Erika Matsak:
Kuidas uurida esimese ja teise keele omandamist?

Maria Frick 
Suomi–viro-koodinvaihto Facebookissa

Annekatrin Kaivapalu, Pirkko Muikku-Werner
Reseptiivinen monikielisyys: miten suomenkielinen oppija ymmärtää viroa
äidinkielensä pohjalta?

Leena Kolehmainen 
>From a spatial adposition to a grammatical relations marker: Contact- and
context-induced grammaticalization and their interaction

Leena Niiranen 
Tapaustutkimus kolmen suomenoppijan kompleksisista verbikonstruktioista

Raili Pool 
Vene ja eesti üliõpilaste valikud täis- ja osasihitise kasutamisel

Helka Riionheimo 
Morfologinen limittyminen suomen ja viron kontaktissa

Tiina Rüütmaa 
Imperatiiv ja konditsionaal ungari ja võrdlevalt eesti kõrvallauses

Ivar Sinimets 
Kaks soome-ugri keeleõppeprojekti

* Julkaisu maksaa 15 euroa ja sen voi tilata osoitteesta
annekatrin.kaivapalu at tlu.ee
 
Toimittajat
Pirkko Muikku-Werner ja Johanna Laakso
 
________________
 
Dear applied linguists working with Finnic or Finno-Ugric languages,
 
The series Lähivertailuja (“Close Comparisons”), previously published within
various Finnish and Estonian publication series, is now a yearbook of the
Estonian Association for Applied Linguistics (Eesti Rakenduslingvistika
Ühing), with the bilingual title Lähivõrdlusi / Lähivertailuja. The yearbook
has an international editorial board and the articles are peer-reviewed. The
editor-in-chief of the series is Annekatrin Kaivapalu (University of
Tallinn), and each volume also has its own editors.
 
We welcome papers from the following areas:
 
– Estonian-Finnish contrastive language studies
– other contrastive studies involving Estonian or Finnish
– studying/teaching Estonian and/or Finnish as a related language
– other investigations of language acquisition or language learning,
involving Estonian, Finnish or some other Finno-Ugric target language.
 
Articles can be published in Estonian, Finnish, or English, and they must be
accompanied by an abstract in English (if the article is written in Estonian
or Finnish) or in Estonian or Finnish (if the article is in English).
 
For the 21st volume of Lähivõrdlusi – Lähivertailuja, edited by Annekatrin
Kaivapalu, Pirkko Muikku-Werner and Johanna Laakso, articles should be
submitted by March 1, 2011, to the address annekatrin.kaivapalu at tlu.ee.
 
The 20th volume of Lähivõrdlusi – Lähivertailuja includes the following
articles:
 
Pille Eslon, Katre Õim, Annekatrin Kaivapalu, Reili Argus, Erika Matsak:
Kuidas uurida esimese ja teise keele omandamist?
(Perspectives of the research of the first and of the second language
acquisition)

Maria Frick 
Suomi–viro-koodinvaihto Facebookissa
(Finnish-Estonian codeswitching in Facebook)

Annekatrin Kaivapalu, Pirkko Muikku-Werner
Reseptiivinen monikielisyys: miten suomenkielinen oppija ymmärtää viroa
äidinkielensä pohjalta?
(Receptive multilingualism: How Finnish as a first language helps learners
to understand Estonian?)

Leena Kolehmainen 
>From a spatial adposition to a grammatical relations marker: Contact- and
context-induced grammaticalization and their interaction
(Spatiaalisesta adpositiosta rektion indikaattoriksi: kielikontaktin ja
kontekstin virittämä kieliopillistuminen sekä niiden vuorovaikutus)

Leena Niiranen 
Tapaustutkimus kolmen suomenoppijan kompleksisista verbikonstruktioista
(A case study of complex constructions with verbs in the language production
of three learners of Finnish)

Raili Pool 
Vene ja eesti üliõpilaste valikud täis- ja osasihitise kasutamisel
(The use of total and partial objects by university students who are native
speakers of Russian or Estonian)

Helka Riionheimo 
Morfologinen limittyminen suomen ja viron kontaktissa
(Morphological mixing in a contact between Finnish and Estonian)

Tiina Rüütmaa 
Imperatiiv ja konditsionaal ungari ja võrdlevalt eesti kõrvallauses
(Imperative and conditional in Hungarian and Estonian subordinate clause)

Ivar Sinimets 
Kaks soome-ugri keeleõppeprojekti
(Two Finno-ugric projects)

The price of the volume is € 15, and subscriptions can be sent to
annekatrin.kaivapalu at tlu.ee
 
Editors
Pirkko Muikku-Werner and  Johanna Laakso
 


------ Ende der weitergeleiteten Nachricht--
ura-list at helsinki.fi - list for Uralic linguistics and related disciplines
to (un)subscribe, send majordomo at helsinki.fi a message:
(un)subscribe ura-list my.own at email.address
Mirror archive: http://listserv.linguistlist.org/archives/ura-list.htmlMore information about the Ura-list mailing list