CFP: Hungarian Linguistics

Johanna Laakso johanna.laakso at univie.ac.at
Fri May 25 12:16:42 UTC 2012


Dear All,

forwarded (in Hungarian), a conference call from Kolozsvár/Cluj, Romania. Registration deadline extended until 1 June.

Best
JL
---

Anfang der weitergeleiteten E-Mail:

> Von: "Nyelvesz Info" <nyinfo at nytud.hu>
> Datum: 25. Mai 2012 13:55:32 MESZ
> An: nyelvesz at nytud.hu
> Betreff: konf.: A M. NY. KUTATXSOK UJABB EREDMXNYEI III.
> 
> Kedves Kollégák!
> Mivel többen jelezték, hogy konferenciánk témája felkeltette az
> érdeklo”désüket, de eddig nem állt mo’djukban absztraktot küldeni, a
> jelentkezési határido”t ju’nius 1-jéig meghosszabbitottuk. 
> Alább u’jra olvashato’ a konferencia felhivása, ill. megtalálhato’ a
> kitöltendo” jelentkezési lap. 
> Üdvözlettel,
> Szilágyi N. Sándor
> Kádár Edit
> 
> Kolozsvár, 2012. május 24. 
> 
> 
> A MAGYAR NYELVÉSZETI KUTATÁSOK U’JABB EREDMÉNYEI III.
> Mu”helykonferencia
> 
> A BBTE BTK Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszéke, valamint a
> Kolozsvári Akadémiai Bizottság Nyelvtudományi Szakbizottsága 2012.
> ju’lius 5--6 között konferenciát szervez Kolozsváron. Idei konferenciánk
> témája analo’gia és modern nyelvleirás. A 19. század második felével
> kezdo”do”en az analo’gia teljesen elfogadott magyarázo’ elv lett a
> nyelvi változások bizonyos fajtájának az értelmezésére. A 20. század
> elso” felében ugyan magát az analo’gia terminust gyakran a
> strukturalizmus rendszerközpontu’ szemléletének jobban megfelelo”
> rendszerkényszer váltotta fel, ez a szo’használatbeli változás azonban
> nem annyira az analo’giás változások természetének átértelmezésével,
> mint inkább az ilyen változások rendszerbeli okainak elo”térbe
> helyezésével volt kapcsolatban. (Az már csak a sors iro’niája, hogy a
> rendszerkényszer fogalmával sokszor olyasmit értelmeztek, amit
> már korábban is azért kellett analo’giával magyarázni, mert kivételt
> képezett például a hangváltozások általános tendenciája alo’l, tehát
> tulajdonképpen -- legalábbis egy bizonyos vonatkozásban -- amolyan
> „elhajlás” volt a rendszerto”l.) Bárhogy hivják is, a nyelvtörténeti
> leirásokban, a változások értelmezésében az analo’giára alapulo’
> magyarázatok jelento”sége máig sem csökkent, ilyen értelmezésekhez pedig
> sokkal gyakrabban kell folyamodni annál, semmint hogy azt lehetne
> mondani, hogy az analo’giás változás ritka, szo’rványos, nem jellemzo”,
> inkább kivételszero” jelenség. 
> A modern szinkronikus nyelvleirásokba és nyelvelméletekbe viszont az
> analo’gia nemigen fér be sehova. A generativ elmélet procedurális
> szabályalkalmazásra alapulo’ szemlélete például az analo’giás
> folyamatoknak u’gyszo’lván elvileg zárja ki még a leheto”ségét is. Ha
> tehát komolyan vennénk azt, amit ez a helyzet igy együtt sugall, akkor
> arra kellene gondolnunk, hogy az analo’gia valo’ságos és nem is
> jelentéktelen nyelvi/beszédbeli eljárás ugyan, de ehhez az emberek csak
> olyankor folyamodnak, mikor éppen változtatni akarják a nyelvet, amu’gy
> pedig, beszélés közben sohasem használják semmire. Ez azonban igy elég
> hihetetlenül hangzik, ezért is szervezzük ezt a konferenciát. Azt
> szeretnénk, ha az elo”ado’k olyan elo”adásokkal jönnének, amelyek
> segithetnek tisztábban látni ebben a dologban. (A téma aktualitására
> vall egyébként az is, hogy az egyre inkább kibontakozo’
> korpusznyelvészeti kutatásoknak is hasonlo’ gondja lehet az, hogy a
> statisztikai alapu’ következtetéseket hogyan lehessen ha nem is mindjárt
> integrálni az uralkodo’ nyelvészeti elméletekbe, de legalább összhangba
> hozni velük.) Olyan elo”adásokra számitunk tehát, amelyek
> (1) elméleti megközelitésben pro’bálnak válaszolni arra, hogy végül is
> van-e olyan, hogy analo’gia, és ha van, akkor mit kezdhet azzal a modern
> nyelvleirás, ha pedig nincs, akkor mi az a mai nyelvelméletekkel is
> kompatibilis más elv vagy eljárás, amely értheto”vé tesz mindent abbo’l,
> amit ma analo’giával szoktak magyarázni;
> (2) esettanulmány formájában mutatnak be olyan fonolo’giai,
> morfolo’giai, szintaktikai vagy más problémákat, amelyek a klasszikus
> szemlélet szerint egyértelmu”en analo’giás jelenségek, és ezek
> elemzésére alapozva fogalmaznak meg a konferencia témája szempontjábo’l
> releváns elméleti következtetéseket.
> A konferencia egyben vitaalkalom is lesz, reméljük, hogy tanulságai
> minden résztvevo”nek hasznára válnak.
> A konferenciára egyoldalas elo”adásvázlattal és kitöltött jelentkezési
> lappal lehet jelentkezni. Az elo”adások hossza 20 perc, amit 10 perc
> vita követ. 
> A jelentkezés meghosszabitott határideje: 2012. ju’nius 1. 
> Az elo”adásvázlatokat az alábbi email-cimre várjuk:
> kolozsvarikonferencia at yahoo.com
> 
> Szilágyi N. Sándor
> tanszékvezeto”
> 
> Kádár Edit
> a KAB Nyelvtudományi Szakbizottságának elnöke
> 
> Jelentkezési lap
> 
> Személyes adatok
> Vezetéknév:
> Keresztnév:
> Tudományos fokozat:
> Város:
> Ország:
> Telefon/Fax:
> E-mail:
> Intézmény:
> Intézmény cime:
> Tudományág:
> 
> Elo”adás
> Elo”adás cime:
> 
> Várhato’ költségek
> A helyszinen fizetendo” regisztrácio’s dij (programfüzet, ebéd ju’lius
> 5-én) 0 RON (kb. 11.5 EUR)
> 1 EUR = 4.36 RON
> 100 HUF = 1.49 RON
> 
> Jelentkezési határido”
> A kitöltött jelentkezési u”rlapot a 
> kolozsvarikonferencia at yahoo.com
> e-mail cimre kérjük beküldeni 2012. ju’nius 1-ig.
> 
> A szállásleheto”ségekro”l és egyéb programokro’l az absztraktok
> elfogadása utáni körlevélben küldünk tájékoztatást.
> 
> 

--
Univ.-Prof. Dr. Johanna Laakso

Universität Wien, Institut für Europäische und Vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft (EVSL), Abteilung Finno-Ugristik
Campus AAKH Spitalgasse 2-4 Hof 7
A-1090 Wien
johanna.laakso at univie.ac.athttp://homepage.univie.ac.at/Johanna.Laakso/
ELDIA: http://www.eldia-project.org/ -------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listserv.linguistlist.org/pipermail/ura-list/attachments/20120525/10a427d3/attachment.html>


More information about the Ura-list mailing list