Fwd: [Kitu] XLI Kielitieteen p äivät Turun yliopistossa 8.–10.5.2014

Johanna Laakso johanna.laakso at univie.ac.at
Tue Nov 12 12:08:39 UTC 2013


Dear All,

forwarded, with apologies for cross-postings, the CFP to the XLI Finnish Linguistics Conference (scroll down for English version).

Anfang der weitergeleiteten E-Mail:

> Von: Mia Raitaniemi <miarai at utu.fi>
> Datum: 12. November 2013 12:02:30 MEZ
> An: "kitu at lists.jyu.fi" <kitu at lists.jyu.fi>
> Betreff: [Kitu] XLI Kielitieteen päivät Turun yliopistossa 8.–10.5.2014
> 
> 
> in english below / nedan på svenska
> 
> XLI Kielitieteen päivät Turun yliopistossa 8.–10.5.2014
> ”Kieli ja kielitiede teknistyvässä maailmassa”
> Ensimmäinen kiertokirje
> Päivien ohjelmaan kuuluu kolme kutsuesitelmää, sektioesitelmiä (20 min + 10 min keskus­telua), työpajoja ja posteriesitelmiä. Ohjelmassa on lisäksi SKY:n ja Utulingin yhteistyössä valmistelema paneelikeskustelu aiheesta tohtorikoulutuksen uudistus.
> Tilaisuuden kutsupuhujiksi ovat lupautuneet
> Laura Janda (Tromssan yliopisto)
> ·     Matti Miestamo (Tukholman yliopisto, Helsingin yliopisto)
> ·     Veronika Laippala ja Filip Ginter (Turun yliopisto)
> Kielitieteen päivien teemana on kieli ja kielitiede teknistyvässä maailmassa. Esitelmiä ja työpajoja voi kuitenkin ehdottaa miltä tahansa kielitieteen osa-alueelta. Kielitieteen päi­vien pääkielet ovat suomi, ruotsi ja englanti.
> Tiivistelmien ja työpajakuvausten lähettäminen alkaa 7.1.2014. Tiivistelmät (pituus lähdeluettelon kanssa 300‒500 sanaa) ja työpajojen kuvaukset (500‒700 sanaa) tulee lähettää perjantaihin 7.2.2014 mennessä. Tiivistelmässä tulee mainita, onko kysymys sektio- vai posteriesitelmästä. Sama henkilö voi olla päätekijänä vain yhdessä esitelmässä. Tiivistelmät julkaistaan verkossa sekä painettuna abstraktikirjana. Lisätietoa tiivistelmän laatimisesta ja lähettämisestä sekä ilmoittautumisesta löytyy verkkosivuilta:www.utu.fi/ ktp2014.
> Työpajojen pitäjät keräävät itse osallistujien tiivistelmät ja liittävät ne työpajan kuvaukseen. Työpajan osallistujat ilmoittavat osallistumisestaan työpajaan ilmoittau­tumisen yhteydessä. Esitelmien ja työpajojen hyväksymisestä ilmoitetaan sähköpostitse 28.2.2014.
> Kielitieteen päivien osallistumismaksu on 70 € (perus- ja jatko-opiskelijoilta 40 €). Tarkempia tietoja ohjelmasta, paikoista, ilmoittautumisesta ja maksuista on maaliskuun puo­li­vä­lissä lähetettävässä toisessa tiedotteessa sekä Kielitieteen päivien 2014 verkko­sivuilla osoitteessa www.utu.fi/ktp2014. Lisätietoja voi tiedustella myös sähkö­posti­osoitteestaktp2014 at utu.fi.
> Toivotamme kaikki kielentutkijat ja muut kielentutkimuksesta kiinnostuneet lämpimästi tervetulleiksi Turkuun!
> Kielitieteen päivien järjestelytoimikunta
> Marjut Johansson (pj.), Marja-Liisa Helasvuo, Tuomas Huumo, Ilmari Ivaska, Lotta Lehti, Ville Leppänen, Aleksi Mäkilähde, Kirsi-Maria Nummila, Krista Ojutkangas, Mia Raitaniemi, Paula Sjöblom, Merlijn de Smit, Carla Suhr, Tiina Viren ja Milja Väänänen
> 
> 41st Finnish Conference of Linguistics in Turku 8-10 May 2014
> ”Language and linguistics in a technological world”
> First circular
> The program will include three keynote presentations, section papers (20 min + 10 min discussion), workshops and poster presentations. The program will also feature a panel discussion on the renovation of doctoral studies, prepared by SKY (The Linguistic Association of Finland) and the Utuling doctoral programme.
> The following keynote speakers have confirmed their attendance:
> Laura Janda (University of Tromsø)
> ·     Matti Miestamo (University of Stockholm, University of Helsinki)
> ·     Veronika Laippala and Filip Ginter (University of Turku)
> The theme of this year’s conference is language and linguistics in a technological world. However, papers and workshops on any area of linguistics are welcome. The languages used at the conference are Finnish, Swedish and English.
> The submission of abstracts and descriptions of workshops starts on 7 January 2014. The deadline for the submission of abstracts of 300-500 words (including bibliography) and descriptions of workshops (500-700 words) is Friday 7 February 2014. The abstracts must specify whether they are for a section paper or a poster presentation. The same person can be the first presenter in only one presentation. The abstracts will be published both online and as a printed book of abstracts. Consult the conference website for further information on preparing and submitting abstracts as well as for information on registration: www.utu.fi/ktp2014.
> Convenors of workshops are responsible for collecting abstracts from the participants and including them in the workshop description. Participants in the workshops should inform the organizers of their participation in connection with the registration. Notifications of acceptance of section papers and workshops will be sent by e-mail on 28 February 2014.
> The registration fee for the conference is 70 € (for students and postgraduate students the fee is 40 €). Further information about the program, the conference venue, registration and fees will be sent in the second circular in mid-March. Information will also be posted on the conference website at www.utu.fi/ktp2014. Information can also be requested from the address ktp2014 at utu.fi.
> We warmly welcome all linguists and people interested in linguistics to Turku!
> The organising committee:
> Marjut Johansson (chair), Marja-Liisa Helasvuo, Tuomas Huumo, Ilmari Ivaska, Lotta Lehti, Ville Leppänen, Aleksi Mäkilähde, Kirsi-Maria Nummila, Krista Ojutkangas, Mia Raitaniemi, Paula Sjöblom, Merlijn de Smit, Carla Suhr, Tiina Viren and Milja Väänänen
> 
> XLI Språkvetenskapsdagarna vid Åbo universitet 8–10.5.2014
> ”Språk och språkvetenskap i en alltmer teknifierad värld”
> Första utskicket
> Programmet innehåller tre inbjudna föredrag, sektionsföredrag (20 min + 10 min för diskussion), workshoppar och posterpresentationer. Vidare anordnas en paneldiskussion om förnyande av doktorsutbildning som förberetts i samarbete av SKY och Utuling.
> Inbjudna talare:
> ·     Laura Janda (Universitetet i Tromsø)
> ·     Matti Miestamo (Stockholms universitet, Helsingfors universitet)
> ·     Veronika Laippala ja Filip Ginter (Åbo universitet)
> Årets tema är språk och språkvetenskap i en alltmer teknifierad värld. Förslag om före­drag och workshoppar välkomnas också från alla andra delområden inom språkvetenskap. Huvudspråken på Språkvetenskapsdagarna är finska, svenska och engelska.
> Insändning av abstrakt och workshopbeskrivningar kan ske fr. o. m. den 7 januari 2014. Abstrakten (längd 300–500 ord, inklusive litteraturförteckning) och workshop­beskrivningar (500–700 ord) insändes senast fredagen den 7 februari 2014. I abstraktet ska nämnas om det handlar om ett sektionsföredrag eller en posterpresentation. Samma person kan vara huvudförfattare i endast ett föredrag. Abstrakten publiceras på nätet och i en tryckt abstraktbok. Mer information om utformningen och insändningen av abstrakten och om anmälan finns på nätsidan: www.utu.fi/ktp2014.
> De ansvariga för workshoppar samlar själva in abstrakt från alla deltagare och bifogar dem i en beskrivning av workshoppen. Deltagarna i en workshop anmäler sig till denna i samband med anmälningen till Språkvetenskapsdagarna. Meddelande om antagna före­drag och workshoppar sänds per e-post 28.2.2014.
> Deltagaravgiften till Språkvetenskapsdagarna är 70 € (för studerande och forskar­studerande 40 €). Närmare information om program, platser, anmälan och kostnader kommer i utskick i mitten av mars och på Språkvetenskapsdagarnas nätsidor i adressen www.utu.fi/ktp2014. För ytterligare information kontakta ktp2014 at utu.fi.
> Vi hälsar alla språkforskare och andra intresserade av språkforskning hjärtligt välkomna till Åbo!
> Arrangörskommitté:
> Marjut Johansson (ordf.), Marja-Liisa Helasvuo, Tuomas Huumo, Ilmari Ivaska, Lotta Lehti, Ville Leppänen, Aleksi Mäkilähde, Kirsi-Maria Nummila, Krista Ojutkangas, Mia Raitaniemi, Paula Sjöblom, Merlijn de Smit, Carla Suhr, Tiina Viren och Milja Väänänen
> _______________________________________________
> Kitu mailing list
> Kitu at lists.jyu.fi
> http://lists.jyu.fi/mailman/listinfo/kitu

--
Univ.-Prof. Dr. Johanna Laakso

Universität Wien, Institut für Europäische und Vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft (EVSL), Abteilung Finno-Ugristik
Campus AAKH Spitalgasse 2-4 Hof 7
A-1090 Wien
johanna.laakso at univie.ac.athttp://homepage.univie.ac.at/Johanna.Laakso/
ELDIA: http://www.eldia-project.org/ -------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listserv.linguistlist.org/pipermail/ura-list/attachments/20131112/974920bc/attachment.html>


More information about the Ura-list mailing list