AFinLA symposium in Jyv=?windows-1252?Q?=E4skyl=E4_?=2014

Johanna Laakso johanna.laakso at univie.ac.at
Mon Apr 7 09:27:43 UTC 2014


[Scroll down for English version. Apologies for cross-postings!]
****

Pahoittelut mahdollisista päällekkäispostituksista!

AFinLAn syyssymposium 2014 Jyväskylässä

1. kiertokirje ja esitelmäkutsu (for the English version, please scroll down)

Tervetuloa Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen AFinLAn vuotuiseen syyssymposiumiin Jyväskylään 14. - 15.11.2014. Symposiumin teemana on ”Kielen oppimisen virtaukset / Flows of language learning”. 

Kielen oppiminen on dynaaminen prosessi – tunnetun metaforan mukaan se on virtaan astumista. Oppimisessa yksilölliset flow-kokemukset voivat olla merkityksellisiä. Erilaiset virtaukset jäsentävät myös kielipedagogiikan sekä kielen oppimisen ja arvioinnin tutkimuksen kenttää: on valtavirtatutkimusta ja keskustelua herättäviä vastavirtoja. Toivomme symposiumin teeman herättävän monipuolista keskustelua kielen oppimisen, opetuksen ja tutkimuksen virtauksista ja toivotamme tervetulleiksi kaikki soveltavan kielitieteen eri osa-alueita käsittelevät esitelmät.

Symposiumin työmuotoja ovat sektio- ja posteriesitelmät sekä työpajat.  Päivien ohjelmaan kuuluu kolme plenaariesitelmää, joissa kutsuttuina puhujina ovat

Elizabeth Lanza, University of Oslo, Norja: Identity Construction in a Migration Context

Lourdes Ortega, Georgetown University, USA: Critical Flows in SLA for the 21st Century

Paula Kalaja, Jyväskylän yliopisto: Research on Beliefs about Language Learning and Teaching conducted within the Contextual Approach: Exploring the Possibilities of Narratives

Symposiumin verkkosivuja päivitetään osoitteeseen https://www.jyu.fi/afinla2014. 

Syyssymposium 2014 järjestetään osin yhteistyössä Nordisco-konferenssin kanssa (https://www.jyu.fi/en/congress/nordisco2014). Nordisco kokoaa yhteen pohjoismaisia diskurssin ja vuorovaikutuksen tutkijoita, ja sen teemana on ”Discourse, communities and identities in the North”. Nordisco-konferenssiin voi lähettää abstrakteja huhtikuun loppuun saakka. Professori Elizabeth Lanza toimii sekä Nordiscon että Afinlan syyssymposiumin yhteisenä kutsuttuna puhujana.

Afinlan syyssymposiumin pääkielet ovat suomi ja englanti, mutta esitelmiä voi pitää myös muilla kielillä.

Sektio- ja posteriesitykset
Tiivistelmän laajuus on korkeintaan 300 sanaa, mukaan lukien viitteet. Sektioesityksen pituus on 20 min + 10 min. Posterin maksimikoko on A0.

Työpajat ja työpajaesitykset 
Työpajojen koollekutsujia pyydetään laatimaan yleiskuvaus työpajasta ja ilmoittamaan osallistujien nimet ja esitelmien otsikot esitysjärjestyksessä (yhteensä korkeintaan 500 sanaa). Työpajassa esitelmän pitävät jättävät erikseen oman tiivistelmänsä ja ilmoittavat siinä työpajan nimen.  

Tärkeät päivämäärät
Esitelmä- ja työpajaehdotukset tulee jättää viimeistään maanantaina 15.9.2014.
Esitelmien, työpajojen ja posterien hyväksymisestä ilmoitetaan viimeistään 30.9.2014. 
Viimeinen ilmoittautumis- ja maksupäivä on 15.10.2014.

Tarkempaa tietoa abstraktien jättämisestä ja ilmoittautumisesta seuraavassa kiertokirjeessä.

Tervetuloa Jyväskylään!

Järjestelytoimikunta: Taru-Maija Heilala-Rasimov, Teppo Jakonen, Juha Jalkanen, Kati Kajander, Niina Lilja, Tarja Nikula ja Minna Suni 

Voit lähettää postia järjestäjille osoitteeseen symposium at afinla.fi 

*****************************************

Apologies for cross-postings!

AFinLA Autumn Symposium 2014

First Circular and Call for Papers

The annual Autumn Symposium of the Finnish Association of Applied Linguistics (AFinLA) will be held at the University of Jyväskylä on 14 - 15 November 2014. 

Language learning is a dynamic process – to borrow a well-known metaphor, one that can be described as stepping into a flow.  Individual flow experiences may form a meaningful part of learning.  Different flows also influence and structure the research fields concerning language pedagogies and second and foreign language learning: there are both mainstream flows and different types of cross-currents. We hope that the conference theme will inspire lively and versatile discussion on flows in language learning, teaching and research, and welcome proposals for presentations on all areas of applied linguistics.

The working methods of the symposium will include individual presentations, poster presentations and workshops. Our invited speakers are

Elizabeth Lanza, University of Oslo, Norway: Identity Construction in a Migration Context

Lourdes Ortega, Georgetown University, USA: Critical Flows in SLA for the 21st Century

Paula Kalaja, University of Jyväskylä: Research on Beliefs about Language Learning and Teaching conducted within the Contextual Approach: Exploring the Possibilities of Narratives

More information on the symposium will be available soon on the website at https://www.jyu.fi/afinla2014.

The Autumn symposium 2014 is organized partly in collaboration with the Nordic Interdisciplinary Conference on Discourse and Interaction  (https://www.jyu.fi/en/congress/nordisco2014). NorDIsCo brings together researchers and doctoral students in the Nordic and Baltic region who investigate discourse and interaction from different disciplinary perspectives. The theme of the conference is Discourse, communities and identities in the North. The deadline for abstract proposals is April 30, 2014.  

The main languages of the AFinLA symposium will be Finnish and English, but presentations in other languages will also be welcome.

Section papers and poster presentations
The abstracts for both section papers and poster presentations are limited to max. 300 words, including references. The time allotted to section papers will be 20 minutes + 10 minutes for discussion. Maximum poster size is A0. 

Workshops and workshop presentations
Workshop organizers should submit a description of their workshop as well as a list of the contributors and papers in the order of presentation (max. 500 words). Individual workshop presenters are required to submit abstracts for their paper separately and give the title of their workshop at the same time.

Important dates
The deadline for the submission of abstracts and workshop proposals is 15 September 2014.
Notification of acceptance will be sent by 30 September 2014.
The deadline for registration and payment is 15 October 2014.

More information about the abstract submission and registration in the second circular. 

Welcome to Jyväskylä!

Local organizing committee: Taru-Maija Heilala-Rasimov, Teppo Jakonen, Juha Jalkanen, Kati Kajander, Niina Lilja, Tarja Nikula and Minna Suni 

E-mails to organizers: symposium at afinla.fi
--
ura-list at helsinki.fi - list for Uralic linguistics and related disciplines
to (un)subscribe, send majordomo at helsinki.fi a message:
(un)subscribe ura-list my.own at email.address
Mirror archive: http://listserv.linguistlist.org/archives/ura-list.htmlMore information about the Ura-list mailing list