Marathi October 2011

Madhukar N. Gogate mngogate1932 at YAHOO.COM
Sat Oct 1 08:38:35 UTC 2011


VYAKARAN: South Asian Languages and Linguistics Net
Editors: Tej K. Bhatia, Syracuse University, New York
     John Peterson, University of Osnabrueck, Germany
Details: Send email to listserv at listserv.syr.edu and say: INFO VYAKARAN
Subscribe:Send email to listserv at listserv.syr.edu and say:
     SUBSCRIBE VYAKARAN FIRST_NAME LAST_NAME
     (Substitute your real name for first_name last_name)
Archives: http://listserv.syr.edu


======================================= 
Marathi October 2011.....  Text in Devanagari, optional 
Roman (for practice) script (Jan Mar May Jul Sep Nov). 
Devanagari text (Feb Apr Jun, Aug Oct Dec). Circulate.  
Topics here... Gujarati Lexicon........ Merits of Marathi. 
Visit (www.mngogate.com) Marathi M22,  English E03 E15. 
Links (www.mngogate.com/m22.pdf). If needed press Ctrl, 
Alt, while clicking pdf links (www.mngogate.com/e03.htm),  
and (www.mngogate.com/e15.htm).. End of English note. 
.......................................1 ..................................... 
गुजराती भाषेतील (www.gujaratilexicon.com)  साईट पहा. 
IE किंवा Mozilla वापरा. येथे गुजराती शब्द देवनागरीत. पण 
साईटवर गुजराती लिपीत.. काही देवनागरी फोनेटिक प्रोग्राम 
नुसार गुजराती. उदा (a अ A आ, d द्‍ D ड्‍, u उ U ऊ, m म्‌, 
M अनुस्वार) suMdar > સુંદર सुंदर.. साईटवर (निर्माते, टीम, 
संपर्क) माहिती.... साईट वापरल्यावर विविध पैलू समजतील. 
असा On-line लेक्सिकन (महाशब्दकोश) मराठीमध्ये पाहिजे. 
......................................  2 ................................... 
इंग्रजी > गुजराती, गुजराती > इंग्रजी शब्दकोश आहेत. त्यात 
लिंग, नाम, विशेषण वगैरे उल्लेख, पण येथे दाखवले नाहीत. 
उदा. Rat > (घूस, मोटो उंदर). घूस > (bandicoot, rat) अर्थ. 
हिंदी > गुजराती कोश आहे. चाहिये > (जोईए). काही गुजराती 
शब्द व वाक्ये यांचे खुलासे गुजरातीत.... विरोधी शब्द सूची 
आहे. उदा. सुंदर > (कुरूप.. वगैरे). काही म्हणी. उदा. उतावळे 
आंबा न पाके > (उतावळ करवाथी काम बगडे)... समानार्थी  
शब्द आहेत..  उदा. शरीर > (देह, तनु, काया, कलेवर.. वगैरे) 
काही इडियम आहेत. उदा. माथुं खावुं > (हेरान करवुं.. वगैरे). 
GL special  भागात पौराणिक व्यक्ती, पक्षी, वनस्पती वगैरे 
अल्प माहिती आहे. Literature यात मातृभाषा, ओपिनियन, 
संडे मेहफिल या गुजराती  कालिकांचे काही अंक.. देशीविदेशी 
गुजराती दैनिकातील काही माहिती आहे... शब्दकोडी आहेत.   
...................................... 3 .................................... 
मराठी भाषेतील (www.samarthmarathi.com) साईट पहा. 
ती नवी आहे, वाढत जाईल. साईटवर (निर्माते, टीम, संपर्क). 
संयोजक वेळोवेळी भाषणे देतात, त्यांचाही येथे आधार आहे.  
देवनागरी लिपीत मात्रा, अनुस्वार, (ख घ छ वगैरे). त्यामुळे 
शब्द छोटे. उदा. घे (1  अक्षर). रोमन लिपीत ghe (3 अक्षरे). 
court न्यायालय असे थोडे अपवाद सोडा. मराठीहून इंग्रजी  
शब्द मूळातच खूप लांब.. उदा. numerator, denominator, 
molecule, electricity, diagonal अंश छेद रेणु वीज कर्ण. 
त्यामुळे मराठीत आकलन सोपे.. वेळ व कागद यात बचत. 
मातृभाषेत शिक्षण  इष्ट आहेच. शिवाय वरील अनुकूल गुण.  
..................................... 4 ................................... 
वरील विचार उपयु्क्त.. अध्यापक व पुस्तके तयार असतील 
तर मराठीत जास्तीत जास्त विज्ञानशिक्षण द्यावे. पण इंग्रजी 
देखील ठीक यायलाच हवी.. भारत बहुभाषिक आहे.. राष्ट्रीय 
पातळीवरील चर्चासत्रे, उद्योग, संशोधनसंस्था, वगैरेत इंग्रजी. 
इंग्रजीचे गुण (www.mngogate.com/e01.htm) > 4, 5, 6. 
(रोमन शब्द, इंग्रजी अर्थ)  > मराठी गाणी अन्यभाषिकात 
विश्वप्रसार शक्य. उदा. (www.mngogate.com/e05.htm) 
स्पीकर चित्रावर ( क्लिक - ) > प्लेबॅक.... श्रवण + वाचन. 
======================================  
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listserv.linguistlist.org/pipermail/vyakaran/attachments/20111001/1cf2009b/attachment.html>


More information about the Vyakaran mailing list