Marathi November 2012

M Gogate mng1932 at YAHOO.COM
Thu Nov 1 08:08:18 UTC 2012


VYAKARAN: South Asian Languages and Linguistics Net
Editors: Tej K. Bhatia, Syracuse University, New York
     John Peterson, University of Osnabrueck, Germany
Details: Send email to listserv at listserv.syr.edu and say: INFO VYAKARAN
Subscribe:Send email to listserv at listserv.syr.edu and say:
     SUBSCRIBE VYAKARAN FIRST_NAME LAST_NAME
     (Substitute your real name for first_name last_name)
Archives: http://listserv.syr.edu


===================================
Marathi  November  2012 ................ [Circulate]. 
Non-Periodical mail. (monthly upto June 2012).
(www.mngogate.com) indexpage - author info,
email-id, E03 E15 M22 - optional Roman script
Note use of (capitals) ( ' ) (...) i = i ee, u = u oo.
(www.mngogate.com/m22.pdf)  > Two scripts.
Devanagari script text & Roman script sample.
Topic here... Writing, uttering Marathi names.
...................................... 1 ......................................
लेखन व उच्चार यात फरक शक्य.  उदा (कृष्ण
राज्य, राम) शब्दांचे  उच्चार (क्रिश्ण,  राज्ज, राम्‌ ).
रोमन  मराठीमध्ये  krishn'a, raajja, raam लिहावे.
इंग्रजीत  Krishna, Rajya,  Ram लिहितात. तसेच
लिहायचे असेल तर   आद्याक्षर कॅपिटल असावे.
...................................... 2 ......................................
मराठीत विदेशी नावे बहुधा इंग्रजीनुसार येतात.
उदा. स्थानिक नावे (पारी, निप्पोन)  मराठीमध्ये
(पॅरीस, जपान).  इंग्रजी नावे मराठीत कधीकधी
बदलतात.. जेनेरल (जेनेटिक्स प्रमाणे), इंग्लिश,
जॅन्युअरी,  ट्रफाल्गर (मराठीत)  जनरल,  इंग्रजी,
जानेवारी, ट्रॅफल्गार.  ब्रिटीशानी (मुंबई, पुणे) नावे
(बॉम्बे, पूना) अशी इंग्रजीत घेतली.. कालांतराने
(मुंबई,  पुने) दर्शक स्पेलिंगे इंग्रजीमध्ये आली.
...................................... 3 .....................................
संपूर्ण नाव सहसा पुढील रीतीने.. (अ) (ब) (क).
अविवाहित महिला, विवाहित अविवाहित पुरुष
हे (अ) व्यक्तीनाव (ब) पिता नाव (क) आडनाव.
विवाहित महिला (अ) पतीने दिलेले व्यक्तीनाव
(ब) पती नाव (क) सासरचे आडनाव.... पतीघरी
त्या नावाची महिला असली तर,  किंवा पतीची
इच्छा असल्यास वधूनाव बदल.. तरीही माहेरचे
आप्त,  मित्र बहुधा तिचे   मूळ नाव उल्लेखतात.
ही  " पुरुषप्रधान गुलामगिरी " मान्य नसलेली
महिला (अ) मूळ व्यक्तीनाव + (ड) माहेर, सासर
दोन्ही आडनावे,  असे स्वीकारते..  आडनावामुळे
जात दिसते,  आडनावे   निरर्थक  असे  मानणारे
(आई पिता  व्यक्तीगत नावे) (व्यक्ती नाव,  जणु
आडनाव) ही योजना करतात.. आडनाव, घराणे
यांचा  कित्येकांना अभिमान असतो. (आजोबा
राजकवी होते,  बाबा कर्नल होते वगैरे).  बरेचदा
लेखन  (अब आद्याक्षरे) (क), वा   (अ)(क) नावाने.
फोनबुकात (अ)(ब)(क)  ऐवजी (क)(अ)(ब)  क्रम.
..................................... 4 .....................................
(अ) असूनही   अण्णा,  माई वगैरे घरगुती नावे.
कधीकधी जोडनावे उदा वसंतदादा, मृणालताई.
पु / स्त्री काही समान नावे.  सुहास, मधु, किरण.
काही लेखक टोपणनाव घेतात.  उदा केशवसुत.
राजपत्रात नोटीस देऊन स्वनाम बदलता येते.
.................................... 5 .......................................
(www.mngogate.com/m08.pdf)  लेखक साईट
लेख M08 पान 3, ओळी 2 - 4 पुढे रोमनलिपीत.
vidnyaanaat vibhutipujaa naahi... Einsteinne
Newtonch'aa siddhant ch'uk t'haravlaa tyaa-
mul'e dange  zaale naahit... yaa doghaannaa
mahaatmaa ashi padvi naahi  ( E, N कॅपिटल).
aainst'aainne nyut'aanch'aa पर्यायी ध्वनीदर्शी.
=================================
सूचना >>  लेखक काही   याहूसमूहांचा सदस्य
आहे...  सर्व समूहातून वेगाने  त्यातील हजारो
वाचकांस मेल जाते.  लेखकाची एक मेलयादी
आहे..... पूर्वी काही तासात सर्व वाचकांना मेल
जात असे....  पण हल्ली काही नियंत्रणे आली 
आहेत..... अधूनमधून ईमेलसेवा बराच काल
बंद पडते.  त्यामुळे वेगवेगळ्या दिवशी मेल
वाचकांना विभागून पाठवावी लागते... विलंब
होऊ शकतो.... पुढील मेल बहुधा जाने 2013.
================================= 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listserv.linguistlist.org/pipermail/vyakaran/attachments/20121101/1cf9de21/attachment.html>


More information about the Vyakaran mailing list