VYAKARAN: South Asian Languages and Linguistics Net
Editors:  Tej K. Bhatia, Syracuse University, New York
          John Peterson, University of Osnabrueck, Germany
Details:  Send email to <a href="mailto:listserv@listserv.syr.edu">listserv@listserv.syr.edu</a> and say: INFO VYAKARAN
Subscribe:Send email to <a href="mailto:listserv@listserv.syr.edu">listserv@listserv.syr.edu</a> and say:
          SUBSCRIBE VYAKARAN FIRST_NAME LAST_NAME
          (Substitute your real name for first_name last_name)
Archives: <a href="http://listserv.syr.edu" target="_blank">http://listserv.syr.edu</a>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" ><tr><td valign="top" style="font: inherit;"><DIV id=yiv1369449191>
<TABLE id=yiv1369449191bodyDrftID class=yiv1369449191 border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0>
<TBODY>
<TR>
<TD style="FONT-FAMILY: arial; FONT-SIZE: 10pt" id=yiv1369449191drftMsgContent>
<P style="MARGIN: 0in 208.45pt 0pt 0in" class=yiv1369449191MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt">=======================================</SPAN> 
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" class=yiv1369449191MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt">Marathi October 2011.....  Text</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 10pt"> in Devanagari, optional</SPAN> 
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" class=yiv1369449191MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 10pt">Roman (for practice) script (Jan Mar May Jul Sep Nov).</SPAN> 
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" class=yiv1369449191MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 10pt">Devanagari text (Feb Apr Jun, Aug Oct Dec). Circulate. </SPAN> 
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" class=yiv1369449191MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 10pt">Topics here... Gujarati Lexicon........ Merits </SPAN>of Marathi. 
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" class=yiv1369449191MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 10pt"><FONT face="Times New Roman">Visit</FONT> (<A href="http://www.mngogate.com/" rel=nofollow target=_blank><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT color=#800080>www.mngogate.com</FONT></SPAN></A>) <FONT face="times new roman, new york, times, serif">Marathi M22,  English E03 E15</FONT>.</SPAN> 
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" class=yiv1369449191MsoNormal><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT face="Times New Roman">Links</FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 10pt"> (<A href="http://www.mngogate.com/m22.pdf" rel=nofollow target=_blank><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT color=#800080>www.mngogate.com/m22.pdf</FONT></SPAN></A>). </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT face="Times New Roman">If needed</FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 10pt"> <FONT face="times new roman, new york, times, serif">press</FONT> <FONT face="times new roman, new york, times, serif">Ctrl,</FONT></SPAN><FONT face="times new roman, new york, times, serif"> </FONT>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" class=yiv1369449191MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 10pt"><FONT face="times new roman, new york, times, serif">Alt, while clicking pdf links</FONT> (<A href="http://www.mngogate.com/e03.htm" rel=nofollow target=_blank><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT color=#800080>www.mngogate.com/e03.htm</FONT></SPAN></A>),  </SPAN>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" class=yiv1369449191MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 10pt"><FONT face="times new roman, new york, times, serif">and</FONT> <FONT face="times new roman, new york, times, serif">(<A href="http://www.mngogate.com/e15.htm" rel=nofollow target=_blank>www.mngogate.com/e15.htm</A>)</FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 10pt">.. End of English note.</SPAN> 
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" class=yiv1369449191MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 10pt">.......................................1 ....................................</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Mangal; FONT-SIZE: 10pt" lang=HI>.</SPAN> 
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" class=yiv1369449191MsoNormal>गुजराती भाषेतील (<A href="http://www.gujaratilexicon.com/" rel=nofollow target=_blank>www.gujaratilexicon.com</A>)  साईट पहा. 
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" class=yiv1369449191MsoNormal>IE किंवा Mozilla वापरा. येथे गुजराती शब्द देवनागरीत. पण 
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" class=yiv1369449191MsoNormal>साईटवर गुजराती लिपीत.. काही देवनागरी फोनेटिक प्रोग्राम 
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" class=yiv1369449191MsoNormal>नुसार गुजराती. उदा (a अ A आ, d द्‍ D ड्‍, u उ U ऊ, m म्‌, 
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" class=yiv1369449191MsoNormal>M अनुस्वार) suMdar > સુંદર सुंदर.. साईटवर (निर्माते, टीम, 
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" class=yiv1369449191MsoNormal>संपर्क) माहिती.... साईट वापरल्यावर विविध पैलू समजतील. 
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" class=yiv1369449191MsoNormal>असा On-line लेक्सिकन (महाशब्दकोश) मराठीमध्ये पाहिजे. 
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" class=yiv1369449191MsoNormal>......................................  2 ................................... 
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" class=yiv1369449191MsoNormal>इंग्रजी > गुजराती, गुजराती > इंग्रजी शब्दकोश आहेत. त्यात 
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" class=yiv1369449191MsoNormal>लिंग, नाम, विशेषण वगैरे उल्लेख, पण येथे दाखवले नाहीत. 
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" class=yiv1369449191MsoNormal>उदा. Rat > (घूस, मोटो उंदर). घूस > (bandicoot, rat) अर्थ. 
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" class=yiv1369449191MsoNormal>हिंदी > गुजराती कोश आहे. चाहिये > (जोईए). काही गुजराती 
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" class=yiv1369449191MsoNormal>शब्द व वाक्ये यांचे खुलासे गुजरातीत.... विरोधी शब्द सूची 
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" class=yiv1369449191MsoNormal>आहे. उदा. सुंदर > (कुरूप.. वगैरे). काही म्हणी. उदा. उतावळे 
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" class=yiv1369449191MsoNormal>आंबा न पाके > (उतावळ करवाथी काम बगडे)... समानार्थी  
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" class=yiv1369449191MsoNormal>शब्द आहेत..  उदा. शरीर > (देह, तनु, काया, कलेवर.. वगैरे) 
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" class=yiv1369449191MsoNormal>काही इडियम आहेत. उदा. माथुं खावुं > (हेरान करवुं.. वगैरे). 
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" class=yiv1369449191MsoNormal>GL special  भागात पौराणिक व्यक्ती, पक्षी, वनस्पती वगैरे 
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" class=yiv1369449191MsoNormal>अल्प माहिती आहे. Literature यात मातृभाषा, ओपिनियन, 
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" class=yiv1369449191MsoNormal>संडे मेहफिल या गुजराती  कालिकांचे काही अंक.. देशीविदेशी 
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" class=yiv1369449191MsoNormal>गुजराती दैनिकातील काही माहिती आहे... शब्दकोडी आहेत.   
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" class=yiv1369449191MsoNormal>...................................... 3 .................................... 
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" class=yiv1369449191MsoNormal>मराठी भाषेतील (<A href="http://www.samarthmarathi.com/" rel=nofollow target=_blank>www.samarthmarathi.com</A>) साईट पहा. 
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" class=yiv1369449191MsoNormal>ती नवी आहे, वाढत जाईल. साईटवर (निर्माते, टीम, संपर्क). 
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" class=yiv1369449191MsoNormal>संयोजक वेळोवेळी भाषणे देतात, त्यांचाही येथे आधार आहे.  
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" class=yiv1369449191MsoNormal>देवनागरी लिपीत मात्रा, अनुस्वार, (ख घ छ वगैरे). त्यामुळे 
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" class=yiv1369449191MsoNormal>शब्द छोटे. उदा. घे (1  अक्षर). रोमन लिपीत ghe (3 अक्षरे). 
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" class=yiv1369449191MsoNormal>court न्यायालय असे थोडे अपवाद सोडा. मराठीहून इंग्रजी  
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" class=yiv1369449191MsoNormal>शब्द मूळातच खूप लांब.. उदा. numerator, denominator, 
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" class=yiv1369449191MsoNormal>molecule, electricity, diagonal अंश छेद रेणु वीज कर्ण. 
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" class=yiv1369449191MsoNormal>त्यामुळे मराठीत आकलन सोपे.. वेळ व कागद यात बचत. 
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" class=yiv1369449191MsoNormal>मातृभाषेत शिक्षण  इष्ट आहेच. शिवाय वरील अनुकूल गुण.  
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" class=yiv1369449191MsoNormal>..................................... 4 ................................... 
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" class=yiv1369449191MsoNormal>वरील विचार उपयु्क्त.. अध्यापक व पुस्तके तयार असतील 
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" class=yiv1369449191MsoNormal>तर मराठीत जास्तीत जास्त विज्ञानशिक्षण द्यावे. पण इंग्रजी 
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" class=yiv1369449191MsoNormal>देखील ठीक यायलाच हवी.. भारत बहुभाषिक आहे.. राष्ट्रीय 
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" class=yiv1369449191MsoNormal>पातळीवरील चर्चासत्रे, उद्योग, संशोधनसंस्था, वगैरेत इंग्रजी. 
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" class=yiv1369449191MsoNormal>इंग्रजीचे गुण (<A href="http://www.mngogate.com/e01.htm" rel=nofollow target=_blank>www.mngogate.com/e01.htm</A>) > <FONT face="times new roman, new york, times, serif">4, 5, 6.</FONT> 
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" class=yiv1369449191MsoNormal>(रोमन शब्द, इंग्रजी अर्थ)  > मराठी गाणी अन्यभाषिकात 
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" class=yiv1369449191MsoNormal>विश्वप्रसार शक्य. उदा. (<A href="http://www.mngogate.com/e05.htm" rel=nofollow target=_blank>www.mngogate.com/e05.htm</A>) 
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" class=yiv1369449191MsoNormal>स्पीकर चित्रावर ( क्लिक - ) > प्लेबॅक.... श्रवण + वाचन. 
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" class=yiv1369449191MsoNormal>======================================  
<DIV></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></td></tr></table>