Bilingual Welsh-English Building Society

Harold F. Schiffman haroldfs at ccat.sas.upenn.edu
Wed May 4 13:01:51 UTC 2005


Principality Building Society/Cymdeithas Adeiladu'r Principality
May 4 2005


Sion Barry, Western Mail


Location: Head office is in Cardiff, with 51 branches across Wales and the
Borders. Turnover/profit: Profit before tax for 2004, 18.9m What does the
company/ organisation do? Principality Building Society is Wales' largest
independent financial organisation, founded in 1860. We specialise in
mortgages, savings and financial planning.

Percentage of workforce that speaks Welsh: About 15% and increasing.

What language training do you provide?

We recently carried out a linguistic skills audit last year and recognised
that a number of its staff had studied Welsh at school or had attended
Welsh language schools but have since lost confidence in their ability to
converse in Welsh. Two residential courses were run for those staff with a
good understanding of Welsh which was tailored to the language and
vocabulary needs of the Society. To date, almost 1,000 man days have been
committed to Welsh language training and the rolling training programme
will continue to be developed.

Percentage of your business conducted in Welsh?

Principality has an active Welsh Language Policy and is currently
re-working this document to set out new objectives following the relaunch
of its corporate identity. The Society is the only financial services
company to provide a wholly bilingual website and will be launching a
Welsh language online mortgage application facility later this year.

What benefits does bilingualism bring to your business/organisation?

As Wales' largest building society we feel we have an unique selling point
in Wales.

By offering a bilingual strategy we are encouraging an increasing number
of Welsh speakers to access our services.

Over recent years, Principality has received an increasing amount of
positive feedback about its Welsh language provisions and as the extent of
its provision has broadened and expanded, expectations from customers have
grown.

The society is now proud to be able to tell customers that 95% of its
customer-facing materials are bilingual (the remainder is restricted by
FSA regulation or third party providers).

Lleoliad: Mae'r brif swyddfa yng Nghaerdydd, gyda 51 o ganghennau dros
Gymru a'r Gororau.

Trosiant/Elw: Yr elw cyn treth am 2004 oedd 18.9m.

Beth mae'r cwmni/sefydliad yn ei wneud?

Cymdeithas adeiladu'r Principality yw sefydliad ariannol annibynnol fwyaf
Cymru, wedi ei sefydlu ym 1860. Rydym yn arbenigo mewn morgeisi, cynilion
a chynllunio ariannol.

Canran y gweithlu sydd yn siarad Cymraeg:

Tua 15% ac yn cynyddu.

Pa fath o hyfforddiant iaith sydd yn cael ei ddarparu?

Mi wnaeth y gymdeithas arolwg o alluoedd ieithyddol y gweithlu'r llynedd.
Mi ddaeth i'r amlwg bod nifer ohonyn nhw wedi astudio'r Gymraeg yn yr
ysgol, neu wedi mynychu ysgol Gymraeg, ond wedi colli hyder ers gadael.
Trefnwyd dau gwrs preswyl ar gyfer gweithwyr gyda dealltwriaeth dda o'r
Gymraeg, gyda'r pwyslais ar ddysgu termau ac ymadroddion addas ar gyfer eu
gwaith bob dydd. Rydyn ni'n rhedeg dau ddosbarth yn y pencadlys; mae 32 o
weithwyr yn dod ynghyd, ac yn eu plith mae ein prif weithredwr. Hyd yma,
rydyn ni wedi clustnodi 1,000 o ddyddiau gwaith i hyfforddi yn y Gymraeg,
ac mi fydd y rhaglen yn parhau i ddatblygu.

Canran y busnes sydd yn cael ei chynnal yn y Gymraeg:

Mae gan y Principality bolisi iaith Gymraeg cyffrous, ac rydyn ni wrthi'n
ei arolygu yn unol 'n delwedd gorfforaethol newydd. Y Principality yw'r
unig gwmni gwasanaethau ariannol sy'n darparu safle rhyngrwyd sy'n gyfan
gwbl ddwyieithog. Mi fydd pecyn sy'n caniat u ceisio am forgais ar-lein yn
Gymraeg yn cael ei gyflwyno eleni.

Pa fanteision sy'n deillio o ddwyieithrwydd eich cwmni?

Y Principality yw cwmni adeiladu mwyaf Cymru, sy'n gyfle unigryw i ddenu'r
nifer cynyddol o siaradwyr Cymraeg. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae'r
ymateb wedi bod yn fwy a fwy ffafriol. Oherwydd hynny, mae'r ddarpariaeth
wedi ehangu a chynyddu, ac mae disgwyliadau ein cwsmeriaid wedi cynyddu yn
yr un modd.

Mae'r gymdeithas yn falch o allu dweud bod 95% o'r deunydd sy'n cael ei
weld gan gwsmeriaid yn ddwyieithog (mae'r 5% arall yn cael ei gyfyngu gan
reoliadau'r Awdurdod Gwasanaethau Ariannol, neu'n cael ei ddarparu gan
gwmn au eraill).


http://icwales.icnetwork.co.uk/0300business/0100news/tm_objectid=15474620&method=full&siteid=50082&headline=principality-building-society-cymdeithas-adeiladu-r-principality-name_page.htmlMore information about the Lgpolicy-list mailing list