[Lgpolicy-list] [lg policy] Linguist List Issue: Beyond Language Boundaries

The LINGUIST List linguist at linguistlist.org
Sat Oct 25 20:50:39 UTC 2014


 
HFS thought you might be interested in this item from the LINGUIST List
----------------------------------------------------------------------------------------
HFS says ...


----------------------------------------------------------------------------------------
 
Message1: Beyond Language Boundaries
Date:24-Oct-2014
From:Oliver Strunk strunk at ub.edu
LINGUIST List issue http://linguistlist.org/issues/25/25-4211.html

 
Beyond Language Boundaries 

Date: 06-Nov-2014 - 06-Nov-2014 
Location: Barcelona, Spain 
Contact: Marta Fern�ndez-Villanueva 
Contact Email: fernandezvillanueva at ub.edu 
Meeting URL: http://hochschuldialog.alllinguistics.info/ 

Linguistic Field(s): Discourse Analysis; Language Acquisition; Pragmatics 

Subject Language(s): Catalan-Valencian-Balear (cat)

Meeting Description: 

Multimodal use of L1 and L2 in multilingual contexts.

En la complexitat del m�n actual hi participen dos fen�mens cada cop m�s visibles: el multiling�isme i la multimodalitat. Es calcula que al m�n hi ha unes 6.000 lleng�es, i el multiling�isme cada cop �s m�s la regla (i el monoling�isme, l'excepci�). Els parlants, a m�s, no solen parlar nom�s lleng�es diferents: tamb� dominen diferents varietats de la seva llengua, ja sigui de forma passiva (en la recepci�), ja sigui de forma activa (en la producci�); ho demostrenel naixement i el desenvolupament, des del centre del registre col�loquial, de diversos registres o varietats funcionals.

Per altra banda, la multimodalitat s'est�n cada vegada m�s en els canals de difusi� dels missatges, i cada vegada en som m�s conscients en la producci�, on la pros�dia i la gestualitat tenen una funci� ben coneguda i molt rellevant.

En un panorama com el que acabem de descriure, no cal remarcar que l'aprenentatge de lleng�es �s un proc�s decisiu a l'hora d'incorporar l'individu a l'univers comunicatiu que l'envolta. Tant en el cas de la primera llengua (o primeres lleng�es), com en el de qualsevol de les segones lleng�es que aprenem al llarg de la vida, el domini dels codis ling��stics i de les lleng�es esdev� el centre de la nostra compet�ncia comunicativa, que �s essencial per a la nostra vida en societat. Enfocar aquesta tem�tica des d'una perspectiva pragm�tica, �s a dir, fent refer�ncia sobretot a l'�s i als parlants o usuaris, suscita m�ltiples preguntes que tenen a veure amb la manera com s'integren els codis ling��stics amb la pros�dia i la gestualitat, tant en la producci� com en la interpretaci� dels missatges, i tant en la primera llengua (o primeres lleng�es) com en les seg�ents.

Tots aquests temes els plantejarem en el Seminari internacional "Beyond language boundaries", que precedeix el CLUB d'enguany, el CLUB 22, concebut com un f�rum de debat i de recerca, tant en un sentit te�ric o de recerca de base, com en un sentit pr�ctic o de recerca aplicada. Esteu tots convidats a prendre-hi part, tamb� de manera multiling�e i multimodal! 
Program:

09:30 
Multimodalitat
Moderaci�: Marta Fern�ndez-Villanueva

La prox�mica de salutacions i comiats en la L1 i la Ll2. Implicacions per a les classes d'ELE
Sarah Schmidt (EOI, UB)

"Yes we can! - S�, se puede!": Speaking in the language of the masses. Code switching to create togetherness in political speeches for a foreign audience
Janett Haid (Europa Universit�t, Frankfurt/Oder)

Actions as Sources of Gestures
Sedinha Tessendorf (Europa Universit�t, Frankfurt/Oder)

11:00 Pausa caf� 

11:30
Dixi
Moderaci�: Konstanze Jungbluth

�s de verbs de moviment alemanys (gehen i kommen) en context: alternan�a diat�tica i d�ctica en funci� de la variaci� tem�tica, multimodal i estil�stica
Eduard Tapia (UdG/UOC)

Deixis and epistemic modality: Romanian, Spanish and Catalan in contact
Corina Alexandra Stavinschi (UPF)

La refer�ncia als participants en el debat parlamentari catal� (1932-2013)
Neus Nogu� i Llu�s Payrat� (UB)

13:00 
Presentaci� de treballs en curs
Moderaci�: pendent de confirmaci�

Group belonging beyond language boundaries? Language, religion and identity among the multilingual Greek community of Georgia
Concha H�fler (Europa Universit�t, Frankfurt/Oder)

Negotiating Membership Identities in Japanese-English Facebook Statuses
Marina Ruiz Tada (UB)

English language acquisition and identity: An Ethnographic study of secondary school participants of the CLIL project in Catalonia
Carly Collins (UB)

13:30 Pausa dinar

15:30 
Argumentaci�
Moderaci�: pendent de confirmaci�

Argumentaci� en el debat parlamentari i �s de connectors
Mart� Mestre i M. Josep Cuenca (UV)

Argumentaci� en alemany L1 i L2
Oliver Strunk (UB)

"�s que D�u fa difer�ncies de sexe?" Interrogaci� ret�rica i argumentaci� en un corpus de cartes al director amb motiu de la visita de Benet XVI a Barcelona (2010)
Josep Besa (UB)

17:00 Pausa caf�

17:30 
�s en contextos multiling�es
Moderaci�: Oliver Strunk

"The third space of bilingualism" - Crossing and dissolving the language boundary. The example of German-Polish language mixing phenomena.
Dagna Zinkhahn Rhobodes (Munic /Frankfurt a. d. Oder)

Multilingual spaces - multilingual societies.
Sebasti� Moranta (Universit�t Marburg)

Language Attitudes, Emotion Words and Identity Construction: A Case Study among two L1 Attritors
Maggie Peters (UB)

19:00 Cloenda


Also you can take a look at it by visiting 
http://linguistlist.org/issues/25/25-4211.html

Read other LINGUIST List posts:
http://linguistlist.org/issues/index.cfm

Get your own free subscription to The LINGUIST List:
http://linguistlist.org/LL/subs-index.cfm
_______________________________________________
This message came to you by way of the lgpolicy-list mailing list
lgpolicy-list at groups.sas.upenn.edu
To manage your subscription unsubscribe, or arrange digest format: https://groups.sas.upenn.edu/mailman/listinfo/lgpolicy-list


More information about the Lgpolicy-list mailing list