<div class="gmail_quote"><br>CALL FOR PAPERS<br>2ND INTERNATIONAL MIDP SYMPOSIUM 'MULTILINGUALISM FROM BELOW'<br>14-16 September 2009<br>University of Antwerp, Flanders, Belgium<br>Website: <a href="http://www.ua.ac.be/midp" target="_blank">www.ua.ac.be/midp</a><br>
Contact: <a href="mailto:mfb@ua.ac.be">mfb@ua.ac.be</a><br><br>In standard accounts of language policy and language planning, language users are too often viewed as the 'passive receivers' of linguistic decisions taken at the highest levels of state organization. In defiance of this tendency, the present and 2nd International MIDP Symposium wants to accentuate that subalternity involves, rather than excludes, agency. Through their everyday language practices and their discursive perceptions and interpretations of linguistic realities, those who are supposed to 'live' the language policies never submissively 'implement' them, but, appropriating them, steer them in novel, unforeseen directions. It is these dialectic processes of interaction between what is designed from above and how it is responded to from below which give shape to societies' overall patterns of multilingualism.<br>
<br>The Symposium organisers invite papers which aim at shedding light on these dialectical processes, or on component aspects of it, from a large variety of perspectives and without restrictions as to areal scope. Some key questions related to the theme, Multilingualism from Below, include:<br>
<br>*       How are language policies experienced by language users?<br>*       How are they responded and reacted to?<br>*       How and why do certain language policies 'work' whilst others don't?<br>*       How do top-down language policy processes measure up to changing sociolinguistic realities?<br>
*       How 'useful' are language policies in empowering people and improving their lives?<br>*       How do language users' actions produce and reproduce, from the bottom up, larger sociolinguistic structures and patterns of multilingualism, both in time and in space?<br>
<br>Keynote speakers are Durk Gorter, Sinfree Makoni and Elana Shohamy.<br><br>Abstracts should arrive at <a href="mailto:mfb@ua.ac.be">mfb@ua.ac.be</a> by 27 February 2009. They should be in MS Word format (use PDF only if absolutely necessary for font rendition) and not exceed 250 words. The choice of language for each presentation is free. Unfortunately, given budgetary restrictions, there will be no provision for interpreting services.<br>
<br>A select number of papers are to be taken up in the conference proceedings that will be published in the MIDP colloquia series, Studies in Language Policy in South Africa, by Van Schaik Publishers, Pretoria (RSA).<br>
<br>The Symposium organisers are:<br>Pol Cuvelier, Convenor (University of Antwerp, Belgium)<br>Reinhild Vandekerckhove (University of Antwerp, Belgium)<br>Michael Meeuwis (University of Ghent, Belgium)<br>Lut Teck (Institute for Higher Education in the Sciences and the Arts, Brussels, Belgium)<br>
Theodorus du Plessis (University of the Free State, Republic of South Africa)<br>Victor Webb (University of Pretoria, Republic of South Africa)<br><br>Registration fees and accommodation: information will be provided on the website.<br>
<br><br>CALL FOR PAPERS<br>2e INTERNATIONAAL MIDP-SYMPOSIUM:  'MEERTALIGHEID VAN ONDERUIT'<br>14-16 september 2009<br>Universiteit Antwerpen<br>Website: <a href="http://www.ua.ac.be/midp" target="_blank">www.ua.ac.be/midp</a><br>
Contact: <a href="mailto:mfb@ua.ac.be">mfb@ua.ac.be</a><br><br>In het overheersende discours rond taalbeleid en -planning, worden taalgebruikers al te vaak beschouwd als de passieve 'ontvangers' van overheidsbeslissingen op het vlak van taal.  In tegenstelling met dat discours wil het 2de Internationale MIDP Symposium de reële betrokkenheid van de zogezegd ondergeschikte of zwakke ontvanger centraal stellen. Het uitgangspunt is dat diegenen die verondersteld worden taalbeleidsmaatregelen te ondergaan en louter te implementeren, in hun dagelijkse talige praktijk en doorheen hun discursieve percepties en interpretaties van taalverhoudingen de taalrealiteit mee vorm blijken te geven en haar bovendien in nieuwe en onverwachte richtingen te sturen.  Dit dialectische interactieproces tussen beslissingen 'van bovenuit' en de actieve respons daarop 'van onderuit'  geeft vorm aan de taalverhoudingen binnen meertalige gemeenschappen.<br>
<br>De congresorganisatie verwelkomt voorstellen voor lezingen die een licht werpen op deze dialectische processen of op bepaalde deelaspecten ervan, vanuit een breed scala aan invalshoeken en zonder restricties met betrekking tot de behandelde regio.  Hieronder geven wij enkele kernvragen m.b.t. het thema 'Meertaligheid Van Onderuit':<br>
<br>*       Welke perceptie heerst er bij taalgebruikers t.a.v. taalbeleid?<br>*       Hoe wordt op taalbeleidsmaatregelen gereageerd?<br>*       Waarom hebben bepaalde taalbeleidsmaatregelen het 'gewenste' effect en andere weer net niet?<br>
*       Hoe speelt top-down taalbeleid in op veranderende sociolinguïstische realiteiten?<br>*       Slagen taalbeleidsmaatregelen erin om mensen een stem te geven en om hun levensomstandigheden te verbeteren?<br>*       Hoe produceren en reproduceren taalgebruikers, van onderuit, grotere sociolinguïstische structuren en patronen van meertaligheid, zowel in tijd als in ruimte?<br>
<br>Keynote sprekers zijn Durk Gorter, Sinfree Makoni en Elana Shohamy<br><br>Wie een lezing wil geven, stuurt voor 27 februari 2009 een abstract naar <a href="mailto:mfb@ua.ac.be">mfb@ua.ac.be</a>. Abstracts moeten in MS Word aangeleverd worden en mogen maximaal 250 woorden bevatten (gebruik alleen PDF als dat absoluut noodzakelijk is voor de weergave van bepaalde tekens). De taalkeuze is vrij, maar het beschikbare budget laat jammer genoeg geen tolkservice toe.  Een selectie van de papers zal opgenomen worden in de congresproceedings.  De proceedings verschijnen bij Van Schaik Publishers (Pretoria) in de MIDP-reeks Studies in Language Policy in South Africa.<br>
<br>De congresorganisatie bestaat uit:<br>Pol Cuvelier, voorzitter (Universiteit Antwerpen)<br>Reinhild Vandekerckhove (Universiteit Antwerpen)<br>Michael Meeuwis (Universiteit Gent)<br>Lut Teck (Hogeschool voor Wetenschap en Kunst, Brussel)<br>
Theodorus du Plessis (Universiteit van die Vrystaat, Zuid-Afrika)<br>Victor Webb (Universiteit van Pretoria, Zuid-Afrika)<br><br>Informatie over registratiekosten en accommodatie verschijnt over enige tijd op de website.<br>
<br>Appel à contribution<br>Deuxième Colloque International MIDP: "Multilinguisme De Par En Bas"<br>14-16 septembre<br>Université d'Anvers (Belgique)<br>Site web: <a href="http://www.ua.ac.be/midp" target="_blank">www.ua.ac.be/midp</a><br>
Contact: <a href="mailto:mfb@ua.ac.be">mfb@ua.ac.be</a><br><br>L'approche traditionnelle de la politique et de l'aménagement linguistiques présente les utilisateurs de langues trop souvent comme les "récepteurs passifs" des décisions prises aux niveaux les plus élevés de l'organisation de l'Etat. En réponse à cette tendance, ce deuxième Colloque MIDP vise à souligner que la subalternité implique, plutôt qu'exclue, la capacité d'agir. A travers leurs pratiques langagières quotidiennes et leurs perceptions et interprétations discursives des réalités linguistiques, ceux qui sont supposés de "vivre" les politiques linguistiques ne les appliquent jamais de façon soumise; ils les approprient et les dirigent dans des directions inattendues. Les processus dialectiques de cette interaction entre ce qui est désigné de par en haut et comment cela est vécu en bas modèlent les schémas généralisés du multilinguisme dans la société.<br>
<br>Les organisateurs du colloque invitent des conférences qui mettent en lumière ces processus dialectiques ou des aspects composants, à partir d'une variété de perspectives ample et sans restrictions de région géographique. Quelques questions-clés liées au thème, Multilinguisme De Par En Bas, incluent:<br>
<br>*       Comment les politiques linguistiques sont-elles ressenties par les utilisateurs des langues?<br>*       Quelles sont les réponses et les réactions à ces politiques?<br>*       Comment et pourquoi certaines politiques « fonctionnent » et d'autres non ?<br>
*       Comment les politiques linguistiques de par en haut répondent à des réalités sociolinguistiques?<br>*       Quelle est l'utilité de la politique linguistique dans le renforcement de la population et dans l'amélioration de leurs conditions de vie ?<br>
*       Comment les actions des utilisateurs de langue produisent et reproduisent de par en bas des structures sociolinguistiques plus larges et des schémas de multilinguisme, à la fois dans le temps et dans l'espace ?<br>
<br>Les conférenciers principaux sont Durk Gorter, Sinfree Makoni et Elana Shohamy.<br><br>Les résumés doivent être envoyés à <a href="mailto:mfb@ua.ac.be">mfb@ua.ac.be</a>. La date limite pour soumettre les résumés est le 27 février 2009. Ils doivent être en format MS Word (l'utilisation du PDF n'est pas préférable, sauf si absolument nécessaire pour des raisons techniques) ne dépassant pas 250 mots. Pour ce colloque, le choix de la langue de la présentation est libre. Pour des raisons de restriction budgétaire, nous ne sommes malheureusement pas dans la possibilité de prévoir un service d'interprétariat.<br>
<br>Un nombre restreint de papiers seront insérés dans les actes du colloque, qui seront publiés dans Studies in Language Policy in South Africa, Van Schaik Publishers, Pretoria (RSA).<br><br>Les organisateurs du Colloque sont:<br>
Pol Cuvelier (Université d'Anvers, Belgique)<br>Reinhild Vandekerckhove (Université d'Anvers, Belgique)<br>Michael Meeuwis (Université de Gand, Belgique)<br>Lut Teck (Institute for Higher Education in the Sciences and the Arts, Bruxelles, Belgique)<br>
Theodorus du Plessis (Université du Vrystaat, Afrique du Sud)<br>Victor Webb (Université du Vrystaat, Afrique du Sud)<br><br>Frais d'inscription et du logement: les informations seront fournies sur le site web.<br><br>OPROEP TOT REFERATE<br>
TWEEDE INTERNASIONALE MIDP-SIMPOSIUM 'MEERTALIGHEID VAN BENEDE'<br>14-16 September 2009<br>Universiteit Antwerpen, Vlaandere, België<br>Webblad: <a href="http://www.ua.ac.be/midp" target="_blank">www.ua.ac.be/midp</a><br>
Kontak: <a href="mailto:mfb@ua.ac.be">mfb@ua.ac.be</a><br><br>In standaard oorsigte van taalbeleid en taalbeplanning word taalgebruikers al te dikwels as die 'passiewe ontvangers' van linguistiese besluite op die hoogste vlak van regeringstruktuur beskou. Ter uitdaging van hierdie tendens beklemtoon die huidige en tweede internasionale MIDP-simposium dat subalterniteit agentskap insluit eerder as uitskakel. Deur hul alledaagse taalpraktyk, sowel as hul diskursiewe persepsies en interpretasies van linguistiese realiteite, implementeer dié wat veronderstel is om die taalbeleide te 'leef' dit nooit gedweë nie, maar stuur hulle dit deur middel van appropriasie in nuwe, onvoorsiene rigtings. Hierdie dialektiese prosesse van interaksie tussen wat van bó ontwerp word en reaksie van onder, vorm gemeenskappe se oorheersende meertalige patrone.<br>
<br>Die Simposium-organiseerders nooi referate uit wat ten doel het om hierdie dialektiese prosesse, of onderdelinge aspekte daarvan, vanuit 'n verskeidenheid benaderings en sonder beperkinge op die gebiedsoorsig te belig. Van die sleutelkwessies met betrekking op die tema, Meertaligheid van Benede, sluit in:<br>
<br>*       Hoe word taalbeleide deur taalgebruikers ervaar?<br>*       Hoe word teenoor taalbeleide reageer?<br>*       Hoe en waarom werk sekere taalbeleide en ander nie?<br>*       Hoe reageer 'top-down'-taalbeleidprosesse teenoor sosiolinguistiese realiteite?<br>
*       Tot watter mate is taalbeleid van nut ten opsigte van die bemagtiging en lewensverbetering van mense?<br>*       Hoe skep en herskep taalgebruikers se "bottom up"-optredes groter sosiolinguistiese strukture en meertalige patrone, beide in tyd en ruimte?<br>
<br>Hoofredes word gelewer deur Durk Gorter, Sinfree Makoni en Elana Shohamy.<br><br>Opsommings moet teen 27 Februarie 2009 by <a href="mailto:mfb@ua.ac.be">mfb@ua.ac.be</a> aanland, in MS Word-formaat wees (gebruik slegs PDF indien noodsaaklik vir lettertipe-weergawe) en nie 250 woorde oorskry nie. Taalkeuse vir elke voorlegging is oop, maar weens begrotingsbeperkinge sal ongelukkig geen voorsiening vir tolkdienste gemaak word nie.<br>
<br>'n Keur van die referate sal in die kongresverrigtinge opgeneem word en in die MIDP-colloquiumreeks, Studies in Language Policy in South Africa, by Van Schaik Uitgewers, Pretoria (RSA) gepubliseer word.<br><br>Die Simposiumorganiseerders is:<br>
Pol Cuvelier, Sameroeper (Universiteit Antwerpen, België)<br>Reinhild Vandekerckhove (Universiteit Antwerpen, België)<br>Michael Meeuwis (Universiteit van Gent, België)<br>Lut Teck (Instituut vir Hoër Onderrig in die Wetenskap en Kunste, Brussel, België)<br>
Theodorus du Plessis (Universiteit van die Vrystaat, Republiek van Suid-Afrika)<br>Victor Webb (Universiteit van Pretoria, Republiek van Suid-Afrika)<br><br>Registrasiegelde en akkommodasie: Inligting sal op die webblad beskikbaar gestel word.<br>
<br><br><br><br>_____________________________________________________________________<br><br>University of the Free State: This message and its contents are subject to a disclaimer.<br>Please refer to  <a href="http://www.ufs.ac.za/disclaimer" target="_blank">http://www.ufs.ac.za/disclaimer</a> for full details.<br>
<br>Universiteit van die Vrystaat:<br>Hierdie boodskap en sy inhoud is aan 'n vrywaringsklousule onderhewig.<br>Volledige besonderhede is by <a href="http://www.ufs.ac.za/vrywaring" target="_blank">http://www.ufs.ac.za/vrywaring</a>  beskikbaar.<br>
_____________________________________________________________________<br></div><br><br clear="all"><br>-- <br>**************************************<br>N.b.: Listing on the lgpolicy-list is merely intended as a service to its members<br>
and implies neither approval, confirmation nor agreement by the owner or sponsor of<br>the list as to the veracity of a message's contents. Members who disagree with a <br>message are encouraged to post a rebuttal. (H. Schiffman, Moderator)<br>
*******************************************