V ề Việc: RE: [Lexicog] insert pics in LexiquePro

hhthuy at YAHOO.COM hhthuy at YAHOO.COM
Sat Dec 10 10:09:33 UTC 2005


Thank you for the information. I'll try to use Toolbox instead.

<img src="http://thuviendientu.port5.com/thuysign.jpg">


__________________________________________________
Bạn Có Sử Dụng Yahoo! Không?
Mệt mỏi vì thư rác?  Yahoo! Thư có chương trình bảo vệ chống thư rác hữu hiệu nhất trên mạng 
http://vn.mail.yahoo.com 


------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
Get fast access to your favorite Yahoo! Groups. Make Yahoo! your home page
http://us.click.yahoo.com/dpRU5A/wUILAA/yQLSAA/HKE4lB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/lexicographylist/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    lexicographylist-unsubscribe at yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 More information about the Lexicography mailing list