Jobs: Saami language technology

Johanna Laakso johanna.laakso at univie.ac.at
Mon Apr 18 13:07:04 UTC 2005


Dear All,

forwarded (below, in Norwegian), a job announcement from Tromsø.

Best,
Johanna
--
Univ.-Prof. Dr. Johanna Laakso
Institut für Europäische und Vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft
Abteilung für Finno-Ugristik
Universitätscampus AAKH, Spitalgasse 2-4 Hof 7, A-1090 Wien
Tel. +43 1 4277 43019 | Fax +43 1 4277 9430
johanna.laakso at univie.ac.at | http://homepage.univie.ac.at/Johanna.Laakso/
­­­


Jobbnor, Tavla, Aetat
Henvisn.ann.: Norsk lysingsblad, Ordinær dagspresse:  18.4.05

(Egen henv.ann. til Min Aigi, Azzu - på samisk)Førsteamanuensis i samisk språkteknologi ved Det humanistiske fakultet.

Søknader merkes: Ref. 05/1241.

Ved Universitetet i Tromsø er det ledig en stilling som førsteamanuensis i
samisk språkteknologi.

For førsteamanuensis vil normalt 50 % av arbeidstiden være avsatt til
forskning, forskningsrelatert virksomhet og forskningsadministrasjon. 50 %
av arbeidstiden brukes til undervisning, undervisningsrelatert virksomhet og
administrasjon.

Stillingen er opprettet for å fremme forskning og undervisning i samisk
språkteknologi ved Universitetet i Tromsø. Den som tilsettes i stillingen,
skal drive eget forsknings- og utviklingsarbeid innenfor språkteknologi med
spesiell vekt på samisk og skal dessuten søke å initiere eksternt
finansierte prosjekt på dette feltet. Vedkommende vil videre få ansvar for
å utvikle og drive et undervisningstilbud i språkteknologi som er spesielt
rettet mot samisk språk, men som også kan være relevant for andre
studieretninger så langt som det er mulig.

For fast tilsetting som førsteamanuensis kreves minimum norsk doktorgrad
eller tilsvarende kvalifikasjoner innenfor språkvitenskap, informatikk eller
annet relevant område. For å kunne kjennes kompetent for stillingen må en
dokumentere eget forsknings- og/eller utviklingsarbeid innenfor samisk
språkteknologi. Vitenskapelig arbeid innenfor tilgrensende
språkvitenskapelige felt og kjennskap til finsk-ugriske språk generelt vil
også telle positivt med ved vurderingen. For øvrig er det ønskelig med
erfaring fra prosjektledelse.

Søkerne må dokumentere gode kunnskaper i samisk. Da den utlyste stillingen
medfører administrativt arbeid, vil kvalifiserte søkere som behersker norsk
eller et annet nordisk språk, bli foretrukket.

I tillegg må søkere kunne dokumentere pedagogiske kvalifikasjoner i form av
universitetspedagogisk seminar eller annen pedagogisk utdanning. I særlige
tilfeller kan dokumentert praktisk kompetanse som underviser vurderes som
likeverdig.

Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011.

Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger ved instituttleder Endre Mørck, tlf. 77 64 42 38.

Søknadsfrist: 9. mai 05

Søkere til vitenskapelige stillinger: Utfyllende bestemmelser for tilsetting
og betenkning for stillingen fås hhv. på
http://www.adm.uit.no/persavd/tilsett/veiledning og
http://www.uit.no/persok/betenkninger/05-1241.doc|

Vitenskapelige arbeider sendes direkte til respektive fakultet/institutt.
Frist for innlevering av vitenskapelige arbeider er lik søknadsfristen.
Universitetet i Tromsø ønsker å rekruttere kvinner til forskning. Dersom to
eller flere søkere blir funnet tilnærmet likeverdig kvalifisert, vil
Universitetet stille kvinner foran menn. Kvinner oppfordres til å søke.
For å bli tilkjent full kompetanse for topp- og mellomstillinger må søkere
kunne dokumentere pedagogiske kvalifikasjoner. Fast vitenskapelig tilsatte
kan etter fire års tjenestetid søke om forskningspermisjon med lønn i inntil
ett år.

Generelt: Fra bruttolønnen trekkes lovfestet pensjonsinnskudd. Forespørsler
om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske
beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan
rettes til telefonreferansen i annonsen.
På bakgrunn av et personalpolitisk mål om at arbeidsstaben skal gjenspeile
befolkningssammensetningen generelt, både når det gjelder kjønn og kulturelt
mangfold, oppfordres spesielt kvinner og personer med minoritetsbakgrunn til
å søke.

Søknad må sendes elektronisk på søknadsskjema som ligger på www.jobbnord.no

I tillegg sendes søknad med CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester,
skjema over pedagogiske kvalifikasjoner og liste over vitenskapelige
arbeider innen søknadsfristens utløp i 5 eksemplarer til:

UNIVERSITETET I TROMSØ
9037 Tromsø
Telefon 776 44975/776 44977, telefaks 776 45970


--
ura-list at helsinki.fi - list for Uralic linguistics and related disciplines
to (un)subscribe, send majordomo at helsinki.fi a message:
(un)subscribe ura-list my.own at email.address
Mirror archive: http://listserv.linguistlist.org/archives/ura-list.htmlMore information about the Ura-list mailing list