Grammar & Context

Johanna Laakso johanna.laakso at univie.ac.at
Thu Mar 15 12:45:09 UTC 2007


Dear All,

(sorry for multiple postings)

the organisers of the Grammar and Context symposium wish to announce that
the registration deadline has been extended (again) -- please see below
(Finnish and English) for more details.

Best
JL
-- 
Univ.-Prof. Dr. Johanna Laakso
Institut für Europäische und Vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft
Abteilung für Finno-Ugristik
Universitätscampus AAKH, Spitalgasse 2-4 Hof 7, A-1090 Wien
Tel. +43 1 4277 43019, (VoIP) +43 599664 43019 | Fax +43 1 4277 9430
johanna.laakso at univie.ac.at | http://homepage.univie.ac.at/Johanna.Laakso/

------ Weitergeleitete Nachricht
***************************

VIELÄ EHTII MUKAAN KIELIOPPI JA KONTEKSTI -SYMPOSIUMIIN!

Kielioppi ja konteksti –
uusia näkökulmia uralilaisten kielten tutkimukseen II
Helsingissä 27.–29.8.2007

Symposiumin tarkoituksena on kerätä yhteen suomen, viron, unkarin ja muiden
uralilaisten kielten tutkijoita, joiden mielenkiinnon kohteena on ns.
pragmaattisten ja kieliopillisten ilmiöiden suhde: se, miten kielenulkoiset
tilanteet vaikuttavat kieleen systeemistönä ja miten kieliopin ja kontekstin
suhde näkyy kielenkäytössä.

Esitelmissä kieliopin ja kontekstin suhdetta voi tarkastella niin
synkronisesti kuin diakronisesti. Sitä voi lähestyä esimerkiksi
tekstintutkimuksen, keskusteluntutkimuksen, kääntämisen tutkimuksen,
oppimisen ja opetuksen sekä toisen ja vieraan kielen käytön tutkimuksen
näkökulmasta. Yhtä lailla teemaan voi pureutua variaationtutkimuksen,
kontaktilingvistiikan tai morfosyntaksin tutkimuksen keinoin jne.

Ilmoittautuminen
Otamme vastaan ilmoittautumisia sähköpostiosoitteeseen
konteksti-2007[at]helsinki.fi ja postiosoitteeseen Kielioppi ja konteksti
2007, Suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos, PL 4, 00014
Helsingin yliopisto. Lähetä abstraktisi (esitelmän tiivistelmä) 31.3.2007
mennessä. Jos osallistut symposiumiin ilman esitelmää, lähetä kuitenkin
mahdollisimman pian seuraavat tiedot: osallistujan nimi, laitos/yliopisto,
sähköpostiosoite, postiosoite ja puhelinnumero.

Abstraktit (esitelmien tiivistelmät)
Abstraktin maksimipituus on 500 sanaa, johon ei lasketa mukaan
lähdeluetteloa. Abstraktin lähdeluettelo ei ole välttämätön. Jos liität
abstraktiin lähdeluettelon, siinä kannattaa mainita korkeintaan viisi
keskeisintä lähdettä. Abstraktit kirjoitetaan samalla kielellä, jolla
esitelmä pidetään (suomi, englanti, unkari, viro, saksa tai venäjä).
Kielivalinnasta riippumatta esitelmän otsikko ilmoitetaan abstraktissa myös
englanniksi.

Pyydämme kiinnittämään huomiota abstraktien arvioinnissa käytettäviin
valintaperusteisiin. Abstraktissa tulee esittää selvästi tutkimusongelma tai
-ongelmat, lyhyt kuvaus tutkimusaineistosta ja lähestymistavasta sekä
tiivistelmä tutkimuksen tuloksista, oletetuista tuloksista tai
johtopäätöksistä. Abstraktitekstin toivotaan siis perustuvan
tutkimustuloksiin. Esitelmien kesto on 20 minuuttia, ja niiden jälkeen on
aikaa 10 minuutin keskustelulle.

Abstraktit lähetetään mieluiten sähköpostitse (ei liitetiedostona vaan
varsinaisen tekstin osana) osoitteeseen konteksti-2007[at]helsinki.fi.
Mikäli sähköpostitse lähettäminen on mahdotonta, abstraktin voi lähettää
myös postitse osoitteeseen Kielioppi ja konteksti 2007, Suomen kielen ja
kotimaisen kirjallisuuden laitos, PL 4, 00014 Helsingin yliopisto. Myös
postitse lähetettyjen abstraktien tulee olla perillä viimeistään 31.3.2007.
Hyväksyttyjen esitelmien abstraktit julkaistaan symposiumin kotisivuilla ja
hyväksynnästä ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Osallistumismaksu
Symposiumin osallistumismaksu on 100 euroa. Maksu on kuitenkin 50 euroa
vuoden 2004 jälkeen EU:iin liittyneiden maiden ja Venäjän kansalaisille sekä
opiskelijoille ja jatko-opiskelijoille. Osallistumismaksun maksutavasta
ilmoitetaan myöhemmin.

Kutsupuhujat
Östen Dahl, Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet
Renate Pajusalu, Eesti ja soome-ugri keeleteaduse osakond Tartu Ülikooli
Anneli Sarhimaa, Sprachen Nordeuropas und des Baltikums, Johannes
Gutenberg-Universität Mainz

Symposiumin nettisivut:
http://www.helsinki.fi/hum/skl/konteksti-2007

************************
YOU STILL HAVE A CHANCE TO TAKE PART IN GRAMMAR AND CONTEXT -SYMPOSIUM!

Grammar and Context –
New Approaches to the Uralic Languages II
Helsinki, 27.-29.8.2007

The objective of the symposium is to bring together linguists who are
working on Finnish, Estonian, Hungarian and other Uralic languages and who
are interested in the relation between grammatical and so-called pragmatic
aspects of language, i.e. in the relation between extra-linguistic
situations and language as a set of systems and how this relation can be
seen in actual language use.

We invite papers on this theme from a synchronic or a diachronic
perspective. You can approach the theme, for example, from the point of view
of text linguistics, conversational analysis, translation studies, language
learning and teaching, or second/foreign language use. Papers can also be
given on some aspect of variation studies, context linguistics,
morphosyntactic studies etc.

Registration
It is not too late to register either by e-mail
(konteksti-2007[at]helsinki.fi) or by ordinary mail (Grammar and context
2007, Department of Finnish Language and Literature, P.O. Box 4, 00014
University of Helsinki, Finland). Please send us your abstract by 31.3.2007.
If you are planning to participate in the symposium without presenting a
paper, please send us the following information as soon as possible: name,
department/university, e-mail address, mail address and telephone number.

Abstracts
The maximum length for abstracts is 500 words, excluding the bibliography. A
bibliography is not essential, but if you include one, it should contain no
more than 5 central references. Abstracts should be written in the language
in which the paper is going to be presented (i.e. Finnish, English,
Hungarian, Estonian, German or Russian). Regardless of your choice of
language, the title for your paper should also be given in English.

Please pay attention to the following selection criteria that will be used
in the review process. An abstract should be based on research results. It
should contain a clear statement of the research question(s), a brief
account of the approach and data used in the research, and a summary of the
conclusions or (expected) results. The presentations will last for 20
minutes, followed by 10 minutes discussion.

Abstract should be sent preferably by e-mail (as part of the e-mail message
and not as an attachment) to the following address:
konteksti-2007[at]helsinki.fi. If the use of e-mail is impossible, you can
send your abstract by ordinary mail to the following address: Grammar and
context 2007, Department of Finnish Language and Literature, P.O. Box 4,
00014 University of Helsinki, Finland. The deadline for abstracts sent by
ordinary mail is also 31.3.2007. Abstracts of accepted papers will be
published on the website for the symposium and you will be informed of the
acceptance of your paper by e-mail.

Registration fee
The registration fee is 100 euros; however it is 50 euros for citizens of
member states that joined the EU after 2004, Russian citizens and for under-
and postgraduate students. Information on the manner of payment will be
provided later.

Invited speakers
Östen Dahl,  Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet
Renate Pajusalu, Eesti ja soome-ugri keeleteaduse osakond, Tartu Ülikooli
Anneli Sarhimaa, Sprachen Nordeuropas und des Baltikums, Johannes
Gutenberg-Universität Mainz

Symposium website: http://www.helsinki.fi/hum/skl/konteksti-2007 > In
English.

-------
Laura Ruuskanen
sihteeri
Kielioppi ja konteksti -
uusia näkökulmia uralilaisten kielten tutkimukseen II

coordinator
Grammar and Context -
New Approaches to the Uralic Languages II------ Ende der weitergeleiteten Nachricht--
ura-list at helsinki.fi - list for Uralic linguistics and related disciplines
to (un)subscribe, send majordomo at helsinki.fi a message:
(un)subscribe ura-list my.own at email.address
Mirror archive: http://listserv.linguistlist.org/archives/ura-list.htmlMore information about the Ura-list mailing list