VIRSU Symposium /FU12 August 17=?windows-1252?Q?=9621=2C_?=2015 Oulu, Finland

Johanna Laakso johanna.laakso at univie.ac.at
Tue Apr 1 13:36:06 UTC 2014


(Suomenkielinen versio alempana)

With apologies for cross-postings
 
First Call for Papers
     
VIRSU Symposium at the XII International Congress for Finno-Ugric Studies (FUXII) in Oulu, Finland (August 17–21, 2015)
 
Within the XII International Congress for Finno-Ugric Studies, the VIRSU network will organise a symposium on Finno-Ugric languages as target languages. VIRSU (http://www.univie.ac.at/virsu/), originally a network of researchers and teachers of Finnish and Estonian as target languages, redefined its scope in 2007; the goal of VIRSU is to bring together all researchers who work on any Finno-Ugric language as a second or a foreign language. At this symposium, we want to compare the characteristics of learning and teaching Finno-Ugric languages, to analyse the language situation in countries where they are spoken and to prepare ground for further cooperations between researchers and teachers.
 
The main issues of the symposium will be:
 
How does research into the Finno-Ugric languages challenge previous research into second language acquisition?
How could research into the teaching and learning of Finnish, Estonian or Hungarian promote the applied-linguistic research into Finno-Ugric minority languages, or vice versa?
How can processes of language acquisition and interaction be systematically investigated? How should longitudinal research be conducted?
What do multilingualism and bilingualism mean in a Finno-Ugric context?
How can relatedness or perceived similarity between languages be taken into account in the teaching and learning of Finno-Ugric languages?
How can language technology be utilised in the teaching of Finno-Ugric languages? What are the effects of, for instance, the scarcity of electronic material?
What kind of special problems do heritage-language speakers of Finno-Ugric languages have (for example, second-generation migrants)? How could their language acquisition or language maintenance be supported?
 
The symposium will be opened with a keynote speech by Professor Maisa Martin (University of Jyväskylä) on “Constructions as a starting point of language acquisition”, and closed with a general discussion on the future prospects of VIRSU.
 
For each talk, there will be 20 minutes time, plus 10 minutes for discussion. Abstracts must be in English, but the symposium talks can be given also in Finnish, Estonian, Hungarian or Russian. Please submit your abstract (2,000–3,000 characters, including bibliography) electronically, using the EasyChair service of the FUXII conference; the link to EasyChair can be found on the conference website (under “Abstracts”) at http://www.oulu.fi/suomenkieli/fuxii/englanti/abstraktit . In your application, please specify the VIRSU symposium! Submissions by mail or e-mail are not accepted. The deadline for abstract submission is September 30, 2014. All abstracts will be anonymously peer-reviewed, and notification of acceptance will be given by January 31, 2015.
 
More information about the FUXII Congress – programme, venue, registration, accommodation, etc. – can be found on the congress website: http://www.oulu.fi/suomenkieli/fuxii/englanti/etusivu .
 
Symposium participants are cordially invited to submit articles based on their papers to the journal Lähivõrdlusi. Lähivertailuja (http://www.rakenduslingvistika.ee/ajakirjad/index.php/lahivordlusi ). 
 
We warmly invite all interested colleagues to participate at the VIRSU symposium and look forward to meeting you in Oulu!
 
 
Pirkko Muikku-Werner                         Johanna Laakso
Professor                                   Professor
University of Eastern Finland                    Universität Wien
 
 
Pahoittelemme mahdollista päällekkäispostitusta
 
Ensimmäinen kutsukirje
     
VIRSU-symposium XII kansainvälisessä fennougristikongressissa (FU12) 17. – 21.8.2015 Oulussa
 
Vuoden 2015 fenno-ugristikongressin yhteydessä järjestetään VIRSU- eli suomalais-ugrilaiset kielet kohdekielinä -symposiumi. VIRSU (http://www.univie.ac.at/virsu/), joka alun perin on toiminut viroa ja suomea kohdekielinä tutkivien ja opettavien yhteistyöhankkeena, on laajentanut kielivalikoimaansa vuonna 2007. VIRSU pyrkii nyt tuomaan yhteen kaikki ne tutkijat, jotka tarkastelevat suomalais-ugrilaisia kieliä vieraan tai toisen kielen näkökulmasta. Symposiumin tavoitteena on verrata näiden kielten oppimisen ja opettamisen piirteitä, analysoida niitä puhuvien maiden kielitilannetta ja luoda edellytyksiä tutkijoiden ja opettajien yhteistyölle.
 
Symposium keskittyy seuraavien pääteemojen käsittelyyn:
 
Kuinka suomalais-ugrilaisten kielten tutkimus haastaa toisen kielen omaksumisen tähänastisen tutkimuksen?
Miten suomen, viron ja unkarin opettamisen ja oppimisen tutkiminen edistää suomalais-ugrilaisten vähemmistökielten soveltavaa tutkimusta ja päin vastoin?
Miten omaksumisprosesseja ja vuorovaikutusta voisi tutkia systemaattisesti? Miten tehdä pitkittäistutkimuksia yms.?
Mitä moni- ja kaksikielisyys merkitsevät suomalais-ugrilaisessa kontekstissa?
Miten lähtö- ja kohdekielen sukulaisuus ja mahdollinen samankaltaisuus voidaan ottaa huomioon opetettaessa suomalais-ugrilaisia kieliä tai ymmärrettäessä niitä tukeutuen äidinkieleen?
Miten kieliteknologiaa voidaan hyödyntää opetuksessa? Miten vaikuttaa esimerkiksi elektronisten aineistojen niukkuus?
Millaisia erityisongelmia on niillä, jotka puhuvat suomalais-ugrilaisia kieliä ns. perintökielinä (heritage language), esim. toisen sukupolven maasta- tai maahanmuuttajilla? Miten heidän kielenomaksumistaan tai kielen säilyttämistä ylipäänsä voisi tukea?
 
Professori Maisa Martin pitää symposiumin avajaisesitelmän seuraavasta aiheesta: “Constructions as a starting point of language acquisition”. Symposiumin päättää yleiskeskustelu VIRSUn tulevaisuuden näkymistä.
 
Esitelmöijille on varattu 20 minuuttia aikaa ja keskustelulle 10 minuuttia. Abstraktien on oltava englanninkielisiä, mutta esitelmän voi harkintansa mukaan pitää paitsi englannin myös suomen, viron, unkarin tai venäjän kielellä. Jos haluat pitää VIRSU-symposiumesitelmän, pyydämme lähettämään 2 000–3 000 merkin mittaisen (mahdolliset lähteet mukaan lukien) abstraktin FU12-kongressin kotisivuilla (kohdassa ”Abstraktit”: http://www.oulu.fi/suomenkieli/fuxii/abstraktit) näkyvän EasyChair-palvelun kautta, viimeistään 30.9.2014. Abstraktissa tulee ilmoittaa, että se on tarkoitettu VIRSU-symposiumiin. Muulla tavoin lähetettyjä abstrakteja ei oteta huomioon.
 
Abstraktit arvioidaan nimettömästi, ja niiden hyväksymisestä ilmoitetaan 31.1.2015 mennessä.
 
Lisätietoja fennougristikongressista – ohjelmasta, kongressipaikasta, majoitusmahdollisuuksista, rekisteröitymisestä jne. – löytyy kongressin sivuilta osoitteesta http://www.oulu.fi/suomenkieli/fuxii/etusivu .
 
Esitelmien pohjalta kirjoitettavia artikkeleita on mahdollista tarjota esimerkiksi Lähivõrdlusi. Lähivertailuja -julkaisuun (http://www.rakenduslingvistika.ee/ajakirjad/index.php/lahivordlusi ).
 
Toivotamme kaikki aiheesta kiinnostuneet lämpimästi tervetulleiksi VIRSU-symposiumiin!
 
 
Pirkko Muikku-Werner                         Johanna Laakso
professori                                   professori
Itä-Suomen yliopisto                           Universität Wien
 
 
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listserv.linguistlist.org/pipermail/ura-list/attachments/20140401/b0a19a1b/attachment.html>


More information about the Ura-list mailing list