Marathi August 2011

Madhukar N. Gogate mngogate1932 at YAHOO.COM
Mon Aug 1 08:02:48 UTC 2011


VYAKARAN: South Asian Languages and Linguistics Net
Editors: Tej K. Bhatia, Syracuse University, New York
     John Peterson, University of Osnabrueck, Germany
Details: Send email to listserv at listserv.syr.edu and say: INFO VYAKARAN
Subscribe:Send email to listserv at listserv.syr.edu and say:
     SUBSCRIBE VYAKARAN FIRST_NAME LAST_NAME
     (Substitute your real name for first_name last_name)
Archives: http://listserv.syr.edu


======================================== 
Marathi August 2011........ Text in Devanagari, optional 
Roman (for practice) script (Jan Mar May Jul Sep Nov). 
Devanagari text (Feb Apr Jun, Aug Oct Dec). Circulate.  
Topic here..... Some altered words, sounds, meanings. 
see www.mngogate.com  Marathi M22, English E03 E15. 
links (www.mngogate.com/m22.pdf). If needed press Ctrl, 
Alt, while clicking pdf link (www.mngogate.com/e03.htm),  
and (www.mngogate.com/e15.htm).. End of English note. 
..........................................1 ................................. 
भाषेतील शब्द, अर्थ, उच्चार यात बदल शक्य.... उदाहरणे पहा. 
प्रमाण लेखन (ऋषी, राज्य, ब्रह्म)... उच्चार (रुशी, राज्ज, ब्रम्ह). 
पर्वत, डोंगर, देव (अकारांत पुल्लिंगी)  अनेकवचनी तोच शब्द. 
तोच नियम >  मूळ इंग्रजी डॉलर, मीटर (डॉलर्स मीटर्स नको). 
फार पूर्वी (रु 100 पगार) प्रचंड वाटे... आज हा आकडा नगण्य. 
(मूत्र) ऐवजी इंग्रजी (यूरीन) हा शब्द उच्चारणे  अनेकांस पसंत. 
(पायात बूट घातला) गंमत राहू दे.. अर्थ (बूटात पाय घातला).  
......................................... 2 .......................................... 
कायद्यांमध्ये काही त्रूटी रहातात.... त्यांवर न्यायालये हस्तक्षेप 
करतात. अनेक उदाहरणे आहेत…. मुद्दा समजण्यास एक सोपा 
कायदा पहा > (चोरी किंवा जखम केली तर विशिष्ट दंड).. एक 
आरोपी सांगतो > त्याने (चोरी आणि जखम केली)… म्हणून  
तो दंडपात्र नाही. पण न्यायमूर्तीनी ठरवले (किंवा) = (आणि). 
(तो) = (तो, ती) कायद्यात (तो) आरोपी  हा शब्द असला तरी. 
......................................... 3 .......................................... 
गायनात शब्द, शब्दसमूह तुटू नयेत..... पण क्वचित तुटतात. 
(दे हाता शरणागता) नाट्यगीत (देहा ऽऽ ता ऽऽऽ  शरणागता) 
आरंभी लकेर…. गणेश आरती  आरंभ > (सुखकर्ता दु:खहर्ता) 
(वार्ता विघ्नाची नुरवी), (पुरवी प्रेम), (कृपा जयाची = ज्याची).  
पण शब्दसमूहात बदल. (सुखकर्ता दु:खहर्ता वार्ता विघ्नाची), 
(नुरवी पुरवी प्रेम कृपा जयाची)….. रचना गायनास अनुकूल. 
........................................ 4 ........................................... 
सहा = अठरा ! ते कसे ? रेल्वे टाइमटेबल पहा….. सकाळी व 
सायं सहा = अनुक्रमे 6, 18 अंक….. ज्ञानेश्वर ओवी (जे जे भेटे 
भूत, ते ते मानिजे भगवंत.. )  > भूत (ghost नाही) =  प्राणी. 
अवघा ( = फक्त) आज अर्थ.. ( = पूर्ण) ज्ञानेश्वर कालात.. उदा.  
अवघाची संसार सुखाचा करीन…. (मराठा) शब्दाचे तीन अर्थ. 
मराठीभाषिक विशिष्ट ज्ञाती….. सर्व मराठीभाषिक.... महाराष्ट्र.  
पूर्वी MSM मद्रास सदर्न मराठा रेल्वे होती…. < पहा,  मराठा. 
कालांतराने  त्यातील (पुणे - मिरज  वगैरे) मार्ग मध्य रेल्वेत. 
संयुक्त महाराष्ट्रासाठी आचार्य अत्रे यांचे वृत्तपत्र - नाव मराठा. 
जन गण मन अधिनायक या राष्ट्रगीतात > मराठा = महाराष्ट्र. 
======================================= 
 
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listserv.linguistlist.org/pipermail/vyakaran/attachments/20110801/4211bffc/attachment.html>


More information about the Vyakaran mailing list