[Ads-l] wonton

W Brewer brewerwa at GMAIL.COM
Thu Jun 18 15:22:38 UTC 2020


Desultory notes.

Cantonese 雲吞 [wɐn˨˩ tʰɐn˥]
<wàhn> 雲 'cloud' + <tàn> 吞 'devour, swallow'  (Foreign Service Institute
romanization)
Mandarin 雲吞 yúntūn 'wonton'  (gtransl)

Schuessler 2007:
Mandarin <yún> 雲,  Middle Chinese (Qièyùn) <jwən>,  Late Han <wun>, minimal
Old Chinese <*wən> 'cloud', [Oracle Bone, Shījīng].
Mand. <tūn> 吞, MC <tʰuən>, LH <tʰuən>, OCM <*thə̂n ?>.

Pulleyblank 1991:
Mand. <húntun> 餛飩 'wonton, dumpling soup'
Mand. <hún> 餛, Yuán Dyn. (1271-1368) <xun´>, Koine (1000 AD) <xɦun>, Qièyùn
(AD 601) <ɣwən>.
Mand. <tún> 飩, Yuán <tʰun´>, Koine <tɦun>, Qièyùn <dwən>.

------------------------------------------------------------
The American Dialect Society - http://www.americandialect.orgMore information about the Ads-l mailing list