Belgian language debate put on hold

Harold F. Schiffman haroldfs at ccat.sas.upenn.edu
Fri May 20 13:03:05 UTC 2005


Belgian language debate put on hold
Antwerp 5/16/2005 , by Kathleen Engels

(Dutch version below)

A decision on how to solve a high-profile language problem in Belgium has
been put off for another two years as Flemish and Walloon negotiators
failed to reach a deal on dividing the constituency of
Brussels-Halle-Vilvoorde. The problem has now been moved from the federal
to the Flemish government. In Wallonia politicians are asking to freeze
all language and community related debates until after the next elections
in 2007. The so called BHV-problem is quite complex. Brussels and the
Flemish towns of Halle and Vilvoorde are joined into one constituency that
extends over two regions: Dutch-speaking Flanders and the bilingual
capital region. As a result the growing number of French-speakers moving
to Flanders can vote for Walloon parties on Flemish territory and this
contravenes the Belgian constitution. The Flemish want to see the
constituency split with the objective of stemming the growing influence of
the French language in Flanders. But during the negotiations the Walloons
demanded compensation:  allow French-speakers living in Flanders to go
vote for Walloon parties in Brussels and enlarge the bilingual capital
region so that it borders Wallonia. This last demand was unacceptable for
Flemish negotiators who recognised that this would be worse than not
splitting Brussels-Halle-Vilvoorde. If I am guilty of blowing off a bad
deal for Flanders then I will happily be the guilty one, negotiator Geert
Lambert (Spirit) said.

The breakdown of talks did not lead to the fall of the government. A
special round of voting in the Chamber of Representatives gave Prime
Minister Guy Verhofstadt a vote of confidence after he and King Albert II
jointly expressed their opinion that: In the current circumstances a
political crisis would not be opportune and it would damage the economic
and social wellbeing of the population. This joint statement in itself was
not uncontroversial. For some the King was exceeding his brief by
expressing a political opinion.

Meanwhile representatives of the small number of German-speakers in the
east of Wallonia were following the proceedings with interest. In the
newspaper De Morgen Karl-Heinz Lambertz, Minister-President of the
German-speaking community, said he was disappointed Brussels-Halle-
Vilvoorde had not been split: It would have strengthened our demand to
have a separate constituency for our German-speaking community. Because
the constituencies are organised on a provincial level, German-speaking
representation in the Chamber is not guaranteed and we regret that very
much.

In Flanders politicians are arguing as the Flemish government had promised
to split Brussels-Halle-Vilvoorde without delay. Now that the federal
government failed to split the constituency, the Flemish government
agreement is violated, Flemish Minister-President Yves Leterme said (his
party, CD&V, is in opposition on a federal level).

Unlike Federal government, under Belgian law the Flemish government can
only be removed by the Flemish parliament in specific circumstances. Only
constructive motions of distrust, similar to the UK no confidence vote,
are possible in such a case. They are called constructive because the
parliament has to present a new government immediately after any
replacement of the previous government, and without having new elections
first. Therefore, new Flemish elections are not possible. Forming a new
Flemish coalition would be the thing to do if no agreement can be reached.
But there isnt much room for change or manouevre as the parties refuse to
form a coalition with the far right Vlaams Belang.

Many feel that these difficulties are the price Flemish politicians pay
for promising voters something they could not deliver themselves without
the agreement of the French-speaking population. (Eurolang  2005)

Dutch version

BELGISCH TAALDEBAT UITGESTELD

Een beslissing over hoe men een druk besproken taalprobleem gaat oplossen
in Belgie is twee jaar uitgesteld nadat Vlaamse en Waalse onderhandelaars
geen overeenkomst konden bereiken over de splitsing van de kieskring
Brussel-Halle-Vilvoorde. Het probleem is nu van de federale naar de
Vlaamse regering overgeheveld. In Walloni vragen politici om alle
communautaire debatten te staken tot na de volgende verkiezingen van 2007.

Het zogenaamde probleem BHV is vrij complex. Brussel en de Vlaamse steden
Halle en Vilvoorde zijn ondergebracht in n kieskring die zich over twee
gewesten uitstrekt: het Nederlandstalige Vlaanderen en het tweetalig
hoofdstedelijk gewest. Bijgevolg kan het groeiende aantal Franstaligen dat
naar Vlaanderen verhuist voor Waalse partijen stemmen op Vlaams
grondgebied en dat is in strijd met de Belgische grondwet. De Vlamingen
willen de kieskring splitsen om de groeiende invloed van de Franse taal in
Vlaanderen tegen te gaan. Maar tijdens de onderhandelingen eisten de Walen
compensaties: laat Franstaligen die in Vlaanderen wonen toe in Brussel
voor Waalse partijen te gaan stemmen en breidt het tweetalig
hoofdstedelijk gewest uit zodat het aan Walloni grenst. Deze laatste eis
was onaanvaardbaar voor Vlaamse onderhandelaars die van mening waren dat
dit slechter zou zijn dan het niet splitsen van Brussel-Halle-Vilvoorde.
Als ik schuldig ben aan het afschieten van een slecht akkoord voor
Vlaanderen, dan ben ik graag de schuldige, vertelde onderhandelaar Geert
Lambert (Spirit).

Het afspringen van de onderhandelingen leidde niet tot de val van de
regering. Een speciale stemming in de Kamer gaf premier Verhofstadt een
motie van vertrouwen nadat hij en de koning samen het bericht hadden laten
bekendmaken dat: In de huidige omstandigheden een politieke crisis
inopportuun zou zijn en schade zou toebrengen aan het economisch en
sociaal welzijn van de burgers. Deze gezamenlijke verklaring was niet
oncontroversieel. Voor sommigen overschreed de koning zijn opdracht door
het uiten van een politieke opinie.

Ondertussen volgden vertegenwoordigers van het kleine aantal
Duitssprekenden in het oosten van Walloni de gebeurtenissen met interesse.
In de krant De Morgen vertelde Karl-Heinz Lambertz, minister-president van
de Duitstalige gemeenschap, ontgoocheld te zijn omdat
Brussel-Halle-Vilvoorde niet gesplitst was: Het zou onze eis voor een
eigen kieskring voor de Duitstalige gemeenschap kracht bijgezet hebben.
Omdat de kieskringen op provinciaal niveau georganiseerd worden, is
Duitstalige vertegenwoordiging in de kamer niet gegarandeerd en dat vinden
wij erg jammer.

In Vlaanderen zijn politici volop aan het debatteren, de Vlaamse regering
had immers beloofd Brussel-Halle-Vilvoorde onverwijld te splitsen. Nu de
federale regering de kieskring niet heeft kunnen splitsen, is het Vlaamse
regeringsakkoord geschonden, zei Vlaams minister-president Yves Leterme
(zijn partij, de CD&V, is in oppositie op federaal niveau). In
tegenstelling tot de federale regering, kan de Vlaamse regering niet
vallen. Daarom zijn nieuwe verkiezingen niet mogelijk. Als er geen
overeenkomst bereikt kan worden, zal men een nieuwe coalitie moeten
vormen. Er is echter niet veel ruimte voor verandering omdat de partijen
weigeren een coalitie aan te gaan met het extreem rechtse Vlaams Belang.

Velen zijn van oordeel dat deze moeilijkheden de prijs zijn die de Vlaamse
politici moeten betalen voor het beloven van iets dat ze niet zelf konden
verwezenlijken, maar alleen met het akkoord van de Franstaligen. (Eurolang
2005)


Minority languages in belgium[Information provided by EBLUL]
https://webmail.sas.upenn.edu/horde/imp/message.php?index=77154More information about the Lgpolicy-list mailing list