[lg policy] Santander Bank's Welsh Language Policy

Harold Schiffman hfsclpp at gmail.com
Tue Dec 22 15:39:11 UTC 2015


Welsh Language Policy

Polisi laith Gymraeg <http://www.santander.co.uk/uk/welsh-language-policy#_>

Our customers are our priority and they’re at the centre of everything we
do. We want all of our Welsh speaking customers to feel comfortable using
Welsh language in their day to day banking with us and we encourage its use
wherever possible. It's why we support a number of Welsh language
initiatives, allowing customers to use Welsh language in conversations with
our Welsh speaking colleagues in branch, on our cash machines in Wales and
when writing to us.

Below, you'll find information on exactly what we’re doing to support the
use of Welsh language.

  - *Our branches in Wales* - We have 39 branches throughout Wales and 4
  additional branches within some of the universities in Wales. Find your
  nearest branch
  <http://www.santander.co.uk/csgs/Satellite?pagename=BuscadorOficinas/Page/BOF_FrontEnd&empr=UKSantander&leng=en_GB>

  - *Corporate & Commercial business centres in Wales* - We have 2
  business centres in Wales based in Cardiff and Swansea. Our local team of
  Relationship Directors and Credit Partners work with SMEs across Wales,
  building long term relationships and providing tailored solutions that meet
  their commercial banking needs <https://www.santandercb.co.uk/>.

  - *Welsh speaking staff* - We recruit from the communities which we
  operate in and we have many Welsh-speaking colleagues throughout our
  branches in Wales. We encourage colleagues who speak Welsh to help
  customers with their banking queries using their preferred language as they
  would do in normal day to day life. All of our Welsh-speaking branch
  colleagues are easily identified by a recognised orange badge with the
  laith Gwaith / Working Welsh logo on it.

  - *Branch signage* - We've started a refurbishment programme throughout
  our branch network, and a number of our branches in Wales are included in
  this. The types of things you can expect to see in our newly-refurbished
  branches within Wales will be dual language Welcome Walls and internal
  signage. This refurbishment programme is ongoing and, as branches are
  refurbished, the new signage will be added. For some branches, which have
  been refurbished in the last two years, we’ll be returning and installing
  the newly agreed dual language signage.

  - *Cash machines -* Most of our cash machines in Wales give customers
  the option to use Welsh. When you use the cash machine, you'll be asked
  which language you prefer to use. We're currently installing new touch
  screen cash machines throughout our branch network which in the future will
  also support the use of Welsh language in those branches in Wales.

  - *Cheques* - You're able to deposit cheques written in Welsh into your
  Santander accounts via any of our Santander branches, cash machines or by
  sending them to us in the post. These will go through our normal clearing
  cycle as per the terms and conditions of your account.

  - *Chequebooks* - Bilingual chequebooks for your Santander accounts
  (including business accounts
  <http://www.santander.co.uk/uk/business/current-accounts>) are
  available. If you’d like to order a new Welsh language chequebook, you can
  request this by either visiting your local branch
  <http://www.santander.co.uk/csgs/Satellite?pagename=BuscadorOficinas/Page/BOF_FrontEnd&empr=UKSantander&leng=en_GB>,
  calling our telephone banking service
  <http://www.santander.co.uk/uk/help-support/telephone-banking> or you
  can send a request via your secure messaging service by logging on to
  online banking
  <https://retail.santander.co.uk/LOGSUK_NS_ENS/BtoChannelDriver.ssobto?dse_operationName=LOGON>.


  - *Documentation* - We understand our customers who live in Wales may
  have various documentation that will be written in Welsh. If we receive
  documentation from you in Welsh, our staff will translate the document into
  English. Below are the types of documents that we can accept in line with
  our standard policies:

  - Utility Bills

   - Payslips / Proof of Income

   - Driver's Licence or other standard identification documents

  - *Correspondence written in Welsh* - If you write to us in Welsh, we'll
  translate your correspondence into English where necessary. If we need to
  reply to you, this will be written back to you in English so that it can be
  read and understood by any member of our team.


Polisi laith Gymraeg


Mae ein cwsmeriaid yn flaenoriaeth inni, ac maen nhw wrth wraidd popeth a
wnawn. Rydym am i bob un o'n cwsmeriaid Cymraeg eu hiaith deimlo'n
gyfforddus ynghylch defnyddio'r Gymraeg wrth ddefnyddio ein gwasanaethau
bancio o ddydd i ddydd, ac rydym yn annog pobl i'w defnyddio lle bo hynny'n
bosibl. Dyma'r rheswm pam ein bod yn cefnogi nifer o fentrau Cymraeg, sy'n
galluogi cwsmeriaid i ddefnyddio'r Gymraeg mewn sgyrsiau gyda'n cydweithwyr
Cymraeg eu hiaith mewn canghennau banc, ar ein peiriannau arian parod yng
Nghymru, ac wrth ysgrifennu atom.

Isod, fe welwch wybodaeth fanwl am beth ydym yn ei wneud i gefnogi'r
defnydd o'r Gymraeg.

  - *Ein canghennau yng Nghymru* - Mae gennym 39 o ganghennau ledled Cymru
  a 4 cangen ychwanegol o fewn rhai prifysgolion yng Nghymru. Os hoffech chi
  ddod o hyd i'ch cangen leol, cliciwch yma
  <http://www.santander.co.uk/csgs/Satellite?pagename=BuscadorOficinas/Page/BOF_FrontEnd&empr=UKSantander&leng=en_GB>.


  - *Canolfannau busnes corfforaethol a masnachol yng Nghymru* - Mae
  gennym 2 ganolfan busnes yng Nghymru wedi'u lleoli yng Nghaerdydd ac
  Abertawe. Mae ein tîm lleol o Gyfarwyddwyr Perthynas a Phartneriaid Credyd
  yn gweithio gyda busnesau bach a chanolig ledled Cymru, gan adeiladu
  perthnasau tymor hir ac yn darparu atebion wedi'u teilwra sy'n
diwallu eu hanghenion
  bancio masnachol <https://www.santandercb.co.uk/>.

  - *Staff sy'n siarad Cymraeg* - Rydym yn recriwtio o'r cymunedau yr ydym
  yn gweithredu ynddynt, ac mae gennym lawer o gydweithwyr sy'n siarad
  Cymraeg yn ein canghennau ledled Cymru. Rydym yn annog cydweithwyr sy'n
  siarad Cymraeg i helpu cwsmeriaid gyda'u hymholiadau bancio gan ddefnyddio
  eu dewis iaith, fel y byddent yn ei wneud yn eu bywyd bob dydd arferol. Mae
  pob un o'n cydweithwyr cangen sy'n siarad Cymraeg yn hawdd eu hadnabod gan
  y byddant yn gwisgo bathodyn oren cydnabyddedig a'r logo 'Iaith Gwaith'
  arno.

  - *Arwyddion canghennau* - Rydym wedi dechrau rhaglen adnewyddu ar draws
  ein rhwydwaith o ganghennau, ac mae nifer o'n canghennau yng Nghymru wedi'u
  cynnwys yn y rhaglen hon. Y mathau o bethau y gallwch ddisgwyl eu gweld yn
  ein canghennau yng Nghymru ar eu newydd wedd yw Waliau Croeso ac arwyddion
  mewnol dwyieithog. Mae'r rhaglen adnewyddu hon yn mynd rhagddi, a bydd yr
  arwyddion newydd yn cael eu gosod wrth i ganghennau gael eu hadnewyddu. Ar
  gyfer rhai canghennau, sydd wedi cael eu hadnewyddu yn ystod y ddwy flynedd
  ddiwethaf, byddwn yn dychwelyd i osod yr arwyddion dwyieithog newydd sydd
  newydd gael eu cytuno.

  - *Peiriannau arian* - Mae'r rhan fwyaf o'n peiriannau arian yng Nghymru
  yn rhoi'r dewis i gwsmeriaid o ran defnyddio'r Gymraeg. Pan fyddwch yn
  defnyddio'r peiriant arian parod, gofynnir i chi ddewis pa iaith fyddai'n
  well gennych ei defnyddio. Ar hyn o bryd, rydym yn gosod peiriannau arian
  newydd sydd â sgriniau cyffwrdd ar draws ein rhwydwaith o ganghennau, a
  bydd y rhain yn y dyfodol hefyd yn cefnogi'r defnydd o'r Gymraeg yn y
  canghennau hynny yng Nghymru.

  - *Sieciau* - Gallwch dalu sieciau sydd wedi'u hysgrifennu yn Gymraeg i
  mewn i'ch cyfrifon Santander yn unrhyw un o'n canghennau neu beiriannau
  arian Santander, neu drwy eu hanfon atom trwy'r post. Bydd y rhain yn mynd
  trwy ein cylch clirio arferol yn unol â thelerau ac amodau eich cyfrif.

  - *Llyfrau siec* - Mae llyfrau siec dwyieithog ar gyfer eich cyfrifon
  Santander (gan gynnwys cyfrifon busnes
  <http://www.santander.co.uk/uk/business/current-accounts>) ar gael. Os
  hoffech chi archebu llyfr siec Cymraeg newydd, gallwch ofyn am hyn trwy
  naill ai ymweld â'ch cangen leol
  <http://www.santander.co.uk/csgs/Satellite?pagename=BuscadorOficinas/Page/BOF_FrontEnd&empr=UKSantander&leng=en_GB>,
  ffonio ein gwasanaeth bancio dros y ffôn
  <http://www.santander.co.uk/uk/help-support/telephone-banking>, neu
  anfon cais trwy eich gwasanaeth negeseua diogel ar-lein (ar gyfer
hyn, mewngofnodwch
  drwy santander.co.uk
  <https://retail.santander.co.uk/LOGSUK_NS_ENS/BtoChannelDriver.ssobto?dse_operationName=LOGON>
  a dewis y gwasanaethau negeseua diogel).

  - *Dogfennaeth* - Rydym yn deall y gall ein cwsmeriaid sy'n byw yng
  Nghymru feddu ar nifer o ddogfennau sydd wedi'u hysgrifennu yn Gymraeg. Os
  byddwn yn derbyn dogfennaeth oddi wrthych yn Gymraeg, bydd ein staff yn
  cyfieithu'r ddogfen i'r Saesneg. Isod ceir y mathau o ddogfennau y gallwn
  eu derbyn yn unol â'n polisïau safonol:

  - Biliau Cyfleustodau

   - Slipiau Cyflog / Prawf o Incwm

   - Trwydded Yrru neu ddogfennau adnabod safonol eraill

  - *Gohebiaeth ysgrifenedig yn Gymraeg* - Os byddwch yn ysgrifennu atom
  yn Gymraeg, byddwn yn cyfieithu eich gohebiaeth i'r Saesneg lle bo angen.
  Os bydd angen inni ymateb i chi, bydd hyn yn cael ei ysgrifennu yn Saesneg
  fel y gellir ei ddarllen a'i ddeall gan unrhyw aelod o'n tîm.

http://www.santander.co.uk/uk/welsh-language-policy


-- 
**************************************
N.b.: Listing on the lgpolicy-list is merely intended as a service to its
members
and implies neither approval, confirmation nor agreement by the owner or
sponsor of the list as to the veracity of a message's contents. Members who
disagree with a message are encouraged to post a rebuttal, and to write
directly to the original sender of any offensive message. A copy of this
may be forwarded to this list as well. (H. Schiffman, Moderator)

For more information about the lgpolicy-list, go to
https://groups.sas.upenn.edu/mailman/
listinfo/lgpolicy-list
*******************************************
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listserv.linguistlist.org/pipermail/lgpolicy-list/attachments/20151222/4c8c9be2/attachment.html>
-------------- next part --------------
_______________________________________________
This message came to you by way of the lgpolicy-list mailing list
lgpolicy-list at groups.sas.upenn.edu
To manage your subscription unsubscribe, or arrange digest format: https://groups.sas.upenn.edu/mailman/listinfo/lgpolicy-list


More information about the Lgpolicy-list mailing list