25.4211, Confs: Catalan-Valencian-Balear, Discourse Analysis, Lang Acquisition, Pragmatics/Spain

The LINGUIST List via LINGUIST linguist at listserv.linguistlist.org
Fri Oct 24 17:55:44 UTC 2014LINGUIST List: Vol-25-4211. Fri Oct 24 2014. ISSN: 1069 - 4875.

Subject: 25.4211, Confs:  Catalan-Valencian-Balear, Discourse Analysis, Lang Acquisition, Pragmatics/Spain

Moderators: Damir Cavar, Indiana U <damir at linguistlist.org>
            Malgorzata E. Cavar, Indiana U <gosia at linguistlist.org>

Reviews: reviews at linguistlist.org
Anthony Aristar <aristar at linguistlist.org>
Helen Aristar-Dry <hdry at linguistlist.org>
Sara Couture, Indiana U <sara at linguistlist.org>

Homepage: http://linguistlist.org

Do you want to donate to LINGUIST without spending an extra penny? Bookmark
the Amazon link for your country below; then use it whenever you buy from
Amazon!

USA: http://www.amazon.com/?_encoding=UTF8&tag=linguistlist-20
Britain: http://www.amazon.co.uk/?_encoding=UTF8&tag=linguistlist-21
Germany: http://www.amazon.de/?_encoding=UTF8&tag=linguistlistd-21
Japan: http://www.amazon.co.jp/?_encoding=UTF8&tag=linguistlist-22
Canada: http://www.amazon.ca/?_encoding=UTF8&tag=linguistlistc-20
France: http://www.amazon.fr/?_encoding=UTF8&tag=linguistlistf-21

For more information on the LINGUIST Amazon store please visit our
FAQ at http://linguistlist.org/amazon-faq.cfm.

Editor for this issue: Evgeny Kim <egkim at indiana.edu>
================================================================  


Date: Fri, 24 Oct 2014 13:55:09
From: Oliver Strunk [strunk at ub.edu]
Subject: Beyond Language Boundaries

E-mail this message to a friend:
http://linguistlist.org/issues/emailmessage/verification.cfm?iss=25-4211.html&submissionid=35971817&topicid=4&msgnumber=1
 
Beyond Language Boundaries 

Date: 06-Nov-2014 - 06-Nov-2014 
Location: Barcelona, Spain 
Contact: Marta Fernández-Villanueva 
Contact Email: fernandezvillanueva at ub.edu 
Meeting URL: http://hochschuldialog.alllinguistics.info/ 

Linguistic Field(s): Discourse Analysis; Language Acquisition; Pragmatics 

Subject Language(s): Catalan-Valencian-Balear (cat)

Meeting Description: 

Multimodal use of L1 and L2 in multilingual contexts.

En la complexitat del món actual hi participen dos fenòmens cada cop més visibles: el multilingüisme i la multimodalitat. Es calcula que al món hi ha unes 6.000 llengües, i el multilingüisme cada cop és més la regla (i el monolingüisme, l’excepció). Els parlants, a més, no solen parlar només llengües diferents: també dominen diferents varietats de la seva llengua, ja sigui de forma passiva (en la recepció), ja sigui de forma activa (en la producció); ho demostrenel naixement i el desenvolupament, des del centre del registre col·loquial, de diversos registres o varietats funcionals.

Per altra banda, la multimodalitat s’estén cada vegada més en els canals de difusió dels missatges, i cada vegada en som més conscients en la producció, on la prosòdia i la gestualitat tenen una funció ben coneguda i molt rellevant.

En un panorama com el que acabem de descriure, no cal remarcar que l’aprenentatge de llengües és un procés decisiu a l’hora d’incorporar l’individu a l’univers comunicatiu que l’envolta. Tant en el cas de la primera llengua (o primeres llengües), com en el de qualsevol de les segones llengües que aprenem al llarg de la vida, el domini dels codis lingüístics i de les llengües esdevé el centre de la nostra competència comunicativa, que és essencial per a la nostra vida en societat. Enfocar aquesta temàtica des d’una perspectiva pragmàtica, és a dir, fent referència sobretot a l’ús i als parlants o usuaris, suscita múltiples preguntes que tenen a veure amb la manera com s’integren els codis lingüístics amb la prosòdia i la gestualitat, tant en la producció com en la interpretació dels missatges, i tant en la primera llengua (o primeres llengües) com en les següents.

Tots aquests temes els plantejarem en el Seminari internacional “Beyond language boundaries”, que precedeix el CLUB d’enguany, el CLUB 22, concebut com un fòrum de debat i de recerca, tant en un sentit teòric o de recerca de base, com en un sentit pràctic o de recerca aplicada. Esteu tots convidats a prendre-hi part, també de manera multilingüe i multimodal! 

Program:

09:30 
Multimodalitat
Moderació: Marta Fernández-Villanueva

La proxèmica de salutacions i comiats en la L1 i la Ll2. Implicacions per a les classes d’ELE
Sarah Schmidt (EOI, UB)

“Yes we can! – Sí, se puede!”: Speaking in the language of the masses. Code switching to create togetherness in political speeches for a foreign audience
Janett Haid (Europa Universität, Frankfurt/Oder)

Actions as Sources of Gestures
Sedinha Tessendorf (Europa Universität, Frankfurt/Oder)

11:00 Pausa cafè 

11:30
Dixi
Moderació: Konstanze Jungbluth

Ús de verbs de moviment alemanys (gehen i kommen) en context: alternança diatètica i díctica en funció de la variació temàtica, multimodal i estilística
Eduard Tapia (UdG/UOC)

Deixis and epistemic modality: Romanian, Spanish and Catalan in contact
Corina Alexandra Stavinschi (UPF)

La referència als participants en el debat parlamentari català (1932-2013)
Neus Nogué i Lluís Payrató (UB)

13:00 
Presentació de treballs en curs
Moderació: pendent de confirmació

Group belonging beyond language boundaries? Language, religion and identity among the multilingual Greek community of Georgia
Concha Höfler (Europa Universität, Frankfurt/Oder)

Negotiating Membership Identities in Japanese-English Facebook Statuses
Marina Ruiz Tada (UB)

English language acquisition and identity: An Ethnographic study of secondary school participants of the CLIL project in Catalonia
Carly Collins (UB)

13:30 Pausa dinar

15:30 
Argumentació
Moderació: pendent de confirmació

Argumentació en el debat parlamentari i ús de connectors
Martí Mestre i M. Josep Cuenca (UV)

Argumentació en alemany L1 i L2
Oliver Strunk (UB)

“És que Déu fa diferències de sexe?” Interrogació retòrica i argumentació en un corpus de cartes al director amb motiu de la visita de Benet XVI a Barcelona (2010)
Josep Besa (UB)

17:00 Pausa cafè

17:30 
Ús en contextos multilingües
Moderació: Oliver Strunk

“The third space of bilingualism” – Crossing and dissolving the language boundary. The example of German-Polish language mixing phenomena.
Dagna Zinkhahn Rhobodes (Munic /Frankfurt a. d. Oder)

Multilingual spaces – multilingual societies.
Sebastià Moranta (Universität Marburg)

Language Attitudes, Emotion Words and Identity Construction: A Case Study among two L1 Attritors
Maggie Peters (UB)

19:00 Cloenda
----------------------------------------------------------
LINGUIST List: Vol-25-4211	
----------------------------------------------------------
    More information about the LINGUIST mailing list