Ahuachpitzactzin

r. joe campbell campbel at indiana.edu
Mon May 7 18:25:23 UTC 2001


More follow-up:

 These are the occurrences of 'pitz' from the Florentine Codex and from
Molina's three dictionaries. The occurrences of 'pitz' in the FC that
are still unglossed are not included. Molina's glosses are given in his
original Spanish.

Joe

acapitzac, i-. his reed stalk (FC).
acapitzactla. carrizal (55m, 71m1, 71m2).
acapitzactli. carrizo especie de ca¤a (55m, 71m1); carrizo, o especie de ca¤a
  (71m2); long reed (FC).
ahhuachpitzactli. thin drizzle (FC).
amatlapalpitzatoton. small and slender leaves (FC).
apampitzactli. surco para sacar el agua (55m, 71m1); sangradera de agua
  (71m2).
apitza, eztli nic- . camaras de sangre tener (71m1).
apitza, m[o]- . doliente de camaras (55m, 71m1).
apitza, nin- . camaras tener (55m, 71m1).
apitza, nin- (oninapitz). tener camaras (71m2).
apitza, c-. he purges it, he defecates it (FC).
apitza, m[o]-. he has bloody diarrhea (FC); he has diarrhea (FC); they have
  diarrhea (FC).
apitza, nin[o]-. I get diarrhea (FC); I have diarrhea (FC).
apitzactli. stream (FC); thin stream of water (FC).
apitzactotonti. little streams (FC).
apitzal, i-. his diarrhea (FC); their diarrhea (FC).
apitzaliztli, ne- . camaras (55m); dolencia assi (55m); camaras (71m1);
  dolencia assi (71m1); enfermedad de camaras (71m2).
apitzalli. camara assi (55m, 71m1); camaras (71m2); diarrhea (FC); diarrhea,
  fluid intestinal evacuation (FC).
apitzaltic. something which causes diarrhea (FC).
apitzaltiz, c-. it will give him diarrhea (FC).
apitzaltontli. little bit of diarrhea (FC).
atl ipitzahuayan, huei- . estrecho de mar (71m2).
atl ipitzahuayan, huey- . mar estrecho (55m).
atompitztli. pilar de fuente sobre que se pone la ta‡a delos ca¤os que corren
  (71m1); pilar horadado de fuente, sobre el qual sepone la taza. &c
  (71m2).
atoyapitzactli. riatillo peque¤o rio (55m, 71m1).
atoyapitzactontli. rio peque¤o (55m, 71m1).
cahuallotzatzapitzaliztli. espolada (55m, 71m1).
caltepipitzotl. pigsty (FC).
campanapitzqui. campanero que las haze (55m, 71m1).
castillan pitzahuac etl. lentejas legumbre (55m, 71m1).
cecuappitzahui, ni- . calambre tener (71m1).
cecuappitzahui, ni- (onicecuappitzauh). tener calambre (71m2).
chiampitzahuac. small chia seed (FC).
chichipitza, con-. he spatters it (FC).
chichipitza, qui-. they spatter it (FC).
chochopitztli, tla- . picada cosa de muchas picaduras (55m, 71m1).
cohuaxolopitzintli. stupid little snake, stupid little serpent (FC).
coztic teocuitlapitzqui. platero que labra oro (55m, 71m1, 71m2).
cuacuappitzahui, ni- . enertarse los miembros (55m, 71m1).
cuapitzahua. it becomes slender at the top (FC).
cuapitzahuac. figura ahusada haziarriba y ancha abaxo (55m); figura ahusada
  hazia arriba y ancha abaxo (71m1); figura ahusada hazia arriba, y ancho en
  lo baxo (71m2); narrow at the top (FC); pointed at the head, narrow at the
  top (FC); slender at the tip (FC); slender at the top (FC); thin at the
  top (FC).
cuapitzahuacan, i-. its tip (FC).
cuapitzahuaya, i-. its slender end (FC).
cuapitzinia, nic-. I smash his head (FC).
cuappitzactli. palo delgado (71m2).
cuappitzahuac. slender tree (FC).
cuappitzahui. empedernecerse o pararse duro el pan o cosa assi (55m, 71m1).
cuappitzahui <busca empedernecerse>. endurecerse el pan (71m1).
cuappitzahui, ni- . enuararse (55m); enhertarse (71m1); enuararse (71m1).
cuappitzahui, ni- (onicuappitzauh). enuararse, o pararse yerto (71m2).
cuappitzahui, ni-. I become numb (FC).
cuappitzahuiliztli. aspereza assi (55m); enuaramiento (55m, 71m1);
  enuaramiento assi (71m2).
cuappitzauh, o-. it stiffened (FC).
cuappitzauhqui. enuarado (55m); enertado assi (71m1); enuarado (71m1); persona
  enuarada o yerta, cosa aspera, crudia, o acucharrada, assi como tortillas
  secas. &c. o persona cence¤a y enxuta (71m2); harsh (FC).
cuappitzhuac, o-. it dried stiff as a board (FC).
cuappitzoa, mo- . yerto pararse el muerto quando espira (55m); yerto pararse
  el muerto,quando espira (71m1).
cuappitzoa, mo- (omocuappitzo). pararse yerto el muerto (71m2).
cuappitzoa, nino- . pararse yerto (71m1).
cuappitzoa, nino- (oninocuappitzo). pararse yerto como palo (71m2).
cuappitzoa, mo-. it becomes rigid (FC).
cuappitzoa, tic-. we harden it (FC).
cuappitztic. aspera cosa como vestidura (55m); cence¤o o enxuto (55m);
  enertado assi (55m); aspera cosa (71m1); aspera yerudia cosa, assi como
  cuero, tortillas secas, &c (71m1); cence¤o enxuto (71m1); empedernido
  desta manera (71m1); enertado assi (71m1); lo mesmo es que quappitzauhqui
cuappitztic totopochhuacqui. empedernido assi (55m).
cuappitztiliztli. aspereza assi (71m1); aspereza tal (71m1).
cuatepipitzinia, quin-. they crush their skulls with a rock (FC); they crush
  their heads with stones (FC).
cuatepipitziniloya. her was crushed between stones (FC).
cuatepipitzinizque, quin-. they will break their heads (FC).
cuatepitzinia, nite- . descalabrar con piedra (71m1); machucar la cabe‡a a
  otro (71m1).
cuatepitzinia, nite- (onitecuatepitzini). descalabrar o quebrantar la cabeza a
  otro (71m2).
cuatepitzinia, nic-. I bash his head (FC).
cuatepitzinia, te-. he wounds someone on the head (FC).
cuatepitziniani, te- . machucador tal (71m1).
cuatepitziniliztli, te- . descalabradura tal (71m1); machucadura de cabe‡a
  (71m1).
cuatepitzinilli, tla- . descalabrado assi (71m1).
cuatepitziniqui, te- . machucador tal (71m1).
cuauhpitzactli. palo o vara delgada (71m2).
cuauhpitzahui, ni- (onicuauhpitzauh). enuararse o pararse yerto (71m2).
cuauhpitzahuiliztli. aspereza tal (71m1).
cuauhtepitztli. hard tree (FC); hard wood (FC).
cuauhtlapitzalli. flute (FC).
cuauhtzatzapitzo. cosa que tiene rexas, o cosa enrexada (71m2).
cuauhtzatzapitztli. rexa de palo (55m, 71m1); rexa de madera (71m2).
cuauhtzatzapitzyo. rexada cosa desta manera (55m, 71m1).
cuaxipitzoa, nite- . encaluecer a otro (55m).
cuitlapitz. pan‡udo (55m, 71m1); hombre panzudo (71m2).
cuitlatepitzahui. colico, el que padece esta enfermedad. tambien quiere dezir,
  restre¤ido (71m1).
cuitlaxcolpitzactli. tripas delgadas (55m, 71m1, 71m2); empty gutted
  (FC); thin intestines (FC).
ecapitzactli. ayre delgado (55m, 71m1); ayre sotil y delgado (71m2); narrow
  current of air (FC).
ehuahuilacapitzo. gaytero (55m, 71m1, 71m2).
ehuahuilacapitzoa, n- (onehuahuilacapitzo). ta¤er gaita (71m2).
ehuahuilacapitzoani. gaytero (55m, 71m1).
ehuahuilacapitztli. gayta (55m, 71m1); gaita (71m2).
ehuatlapitza, n- . follar (71m1).
ehuatlapitza, n- (onehuatlapitz). ta¤er gayta (71m2).
ehuatlapitzalhuehuetl. organo instrumento musico (55m); organo,instrumento
  musico (71m1); organo (71m2).
ehuatlapitzali. gayta (55m).
ehuatlapitzalli. gayta (71m1, 71m2).
ehuatlapitzqui. gaytero (55m); gaitero (71m2).
ehuatlepitzaloni. fuelles para soplar (55m, 71m1); fuelles de organo (71m2).
ehuatlepitzalonito. fuelles peque¤as (55m, 71m1); fuelles peque¤as de organo
  peque¤o (71m2).
eltepitztli. la paletilla (71m2).
ezcocopitzactli. vena rotil de rangre (71m1); vena sotil del cuerpo (71m2).
ezococpitzactli. vena sotil de sangre (55m).
eztli nicapitza, - (eztli onicapitz). tener camaras de sangre (71m2).
hicoxhuatzalli tlatepitztentli. higos enserados (55m, 71m1).
hueyatl ipitzahuayan. mar estrecho (71m1).
huilacapitzalhuia, quin-. they play flutes for them (FC).
huilacapitzchiuhqui. flautero que las haze (55m, 71m1).
huilacapitzo. flautero el que las ta¤e (55m); ta¤edor tal (55m); flautero el
  que las ta¤e (71m1); ta¤edor tal (71m1); el que ta¤e flauta, o pifaro
  (71m2).
huilacapitzoa, ni- . ta¤er pisaro o cosa assi (55m); ta¤er pifaro o cosa assi
  (71m1).
huilacapitzoa, ni- (onihuilacapitzo). ta¤er flauta (71m2).
huilacapitzoani. flautero el que las ta¤e (55m); ta¤edor tal (55m); flautero
  el que las ta¤e (71m1); ta¤edor tal (71m1); flautero que la ta¤e (71m2).
huilacapitzoaya. they played flutes (FC).
huilacapitzohua, ni- . flauta, ta¤er (71m1).
huilacapitzoqui. gaytero (71m1).
huilacapitzxochitl. iazmin delos vergeles (55m); iazmin de los vergeles
  (71m1).
ieltepitz. pechuga de aue (71m1).
ihpitzaliztli, te-. act of blowing evil on someone (FC).
ihuilacapitz. his flute (FC).
ilpitza, nite- . soplar hazia otro (55m, 71m1).
ilpitza, nite- (oniteilpitz). soplar a otro (71m2).
[i]lpitza, nitla- . soplar (55m, 71m1).
ilpitza, nitla pani- . soplar a fuera (71m1).
ilpitza, nitla- (onitlalpitz). soplar (71m2).
[i]lpitza, pani nitla- . soplar a fuera (55m, 71m1).
ilpitza, con-. he blows it away (FC).
[i]lpitza, tla-. it blows (FC).
[i]lpitzaliztli, tla- . espiritu o soplo (55m); sopladura (55m); soplo (55m);
  espiritu o soplo (71m1); sopladura (71m1); soplo (71m1, 71m2).
[i]lpitztli, tla- . soplado (55m, 71m1).
ipitz, tiquim-. you inspired them (FC).
ipitza, tiquim-. you inspire them (FC).
ipitzahuayan in ilhuica atl. estrecho de mar entre dos tierras (71m2).
ipitzahuayan in ilhuicaatl. estrecha mar entre dos tierras (55m, 71m1).
ipitzahuayan in tlalli. estrecha tierra (55m, 71m1).
ipitzahuayan intlalli. estrechura de tierra entre dos mares (71m2).
ipitzazque, quim-. they will blow on them (FC).
itzimpitzahuayan. hondon (55m, 71m1).
[i]xcalcuappitztli, tla-. dried tortilla (FC).
ixcapitztic. tuerto de vn ojo (55m, 71m1).
ixcopitzalhuia, nite- . acepillar algo a otro (71m1).
ixcopitzalhuia, nite- (oniteixcopitzalhui). acepillar algo a otro (71m2).
ixcopitzoa, n- (onixcopitzo). gui¤ar el ojo o vizcar (71m2).
ixpipitzahuac. slender (FC).
ixpitzahuac. carimenudo (71m1, 71m2); fine, tiny (FC); small (FC).
ixpitzictic. tuerto del ojo (71m2).
ixpitzictiliztli. entortamiento de ojo (71m2).
ixpitzinia, nite- . quebrar el ojo a otro (71m1).
ixpitzinia, nite- (oniteixpitzini). quebrar el ojo a otro (71m2).
ixpitzinia, niqu-. I smash it in the eye (FC).
ixtelolo pitzinia, nite- (oniteixtelolopitzini). quebrar el ojo a otro
  (71m2).
ixtelolopitzini, n- . entortarse (55m).
ixtelolopitzini, n- (onixtelolopitzin). quebrarseme el ojo (71m2).
ixtelolopitzinia, nite- . entortar a otro quebrarle el ojo (55m); entortar a
  otro, quebrandole el ojo (71m1).
ixtelolopitzinia, niqu-. I smash it in the eyeball (FC).
ixtelolopitzinilli, tla- . entortado (55m, 71m1); entordado de vn ojo (71m2).
iztac teocuitla pitzqui. platero (71m2).
iztac teocuitlapitzqui. platero (71m1).
iztacteocuitlapitzqui. platero (55m).
mapipitzahuac. having slender branches (FC); having slender leaves (FC).
mapipitzoa. he whistles (FC); it whistles (FC); there is whistling (FC); they
  whistle (FC).
mapipitzoa, nino- . chuparse los dedos (71m1).
mapipitzoa, nino- (oninomapipitzo). chuparse los dedos (71m2).
mapipitzoa, ni- (onimapipitzo). siluo hecho con las manos (71m2).
mapipitzoa, nite- . chupar a otro los dedos (71m1).
mapipitzoani. one who whistles with his fingers (FC); shrill whistler (FC);
  whistler (FC).
mapipitzoani, mo- . chupador tal (71m1).
mapipitzoani, te- . chupador tal (71m1).
mapipitzoliztli. act of whistling through the fingers (FC).
mapipitzoliztli, ne- . chupadura desta manera (71m1).
mapipitzoliztli, te- . chupamiento assi (71m1).
mapitzahuac. having slender leaves (FC).
matlapitza, ni- (onimatlapitz). siluar con las manos y boca (71m2).
matlapitzaliztli. siluo hecho con las manos (55m, 71m1); siluo tal (71m2).
matzotzopazpitzahuaya, to-. slender part of our forearm (FC).
mecapitzahuac. like a slender cord (FC).
metzpitzahuaya, to-. slender part of our thigh (FC).
michtepitzitzin. small fish, small fishes (FC).
miequintin pitzome. piara de puercos (71m2).
molicpitzin, i-. his [H.] elbow (FC); his elbow [H.] (FC).
moyollo tepitziliani. paciente (71m1).
nelhuayopitzahuac. having slender roots (FC).
neuctlatepitzhuatzalli. turron (71m2).
neyollotepitziliztica. pacientemente (71m1).
nixtelolopitzini. entortarse (71m1).
nomapipitzoqui. chupador tal (71m1).
ohpitzacquetza, n-. I follow the trail (FC).
ohpitzactli. trail (FC); trail, narrow road (FC); trail, path (FC).
olchichipitza, con-. they sprinkle it with liquid rubber (FC).
olopitzahua, nic-. I cause it to have a slender cob (FC).
olopitzahuac. having a slender cob (FC).
olpitzahuac. thin piece of rubber (FC).
opitzacochpana, n-. I sweep the trail (FC).
opitzactli. senda o sendero (55m); vereda o senda (55m); senda o sendero
  (71m1); vereta o renta (71m1); senda, vereda, o camino muy estrecho
  (71m2); narrow road (FC); path (FC); trail (FC).
otlapitzactli. long stout cane (FC).
paltepitzactli, tla-. red and slender (FC).
pani ilpitza, nitla- (onitlapani ilpitz). soplar por encima, o por defuera
  (71m2).
paniilpitza, nitla- . soplar a fuera (55m).
petlapitzahuac. narrow mat (FC).
pipipitzca. they squeak continually (FC).
pipitza, nitla- (onitlapipitz). follar, o soplarmuchas vezes (71m2).
pipitzahuac. slender (FC); thin (FC).
pipitzaliztli, ne- . encendimiento tal (55m); encendimiento desta manera
  (71m1).
pipitzato. very thin (FC).
pipitzca. bramar el cieruo (55m, 71m1); it barks (FC); it chatters (FC); it
  chirps (FC); it shrieks (FC); it squeals (FC); it whistles shrilly (FC);
  they neigh (FC); they squeak (FC); they wail (FC).
pipitzca, ni- . chillar (55m); rechinar (55m); relinchar el cauallo (55m);
  chillar (71m1); rechinar (71m1); relinchar el cauallo (71m1).
pipitzca, ni- (onipipitzcac). bramar el cieruo, relinchar el cauallo, o
  chillar el raton (71m2).
pipitzca, tehuan ni- . relinchar al relinchido (55m, 71m1).
pipitzca, tla-. there is neighing (FC).
pipitzcaliztli. brama de cieruos (55m); chillido (55m); relincho (55m); brama
  de cieruos (71m1); chillido (71m1); relincho (71m1); ruydo de viento
  (71m1); bramido, relincho, o chillido desta manera (71m2).
pipitzcaliztli, tehuan- . relinchido assi (55m, 71m1).
pipitzcani. bramador assi (71m1); barker (FC); screamer (FC).
pipitzcatica. it is shrieking (FC).
pipitzcaticate. they are squeaking continually (FC).
pipitzoa, nitla- . chupar sin mascar (55m); chupar alguna cosa sin maxcarla
  (71m1).
pipitzoa, nitla- (onitlapipitzo). chupar, o roer algo (71m2).
pipitzoani, tla- . chupador tal (71m1).
pipitzoliztli, tla- . chupadura desta manera (71m1).
pipitzolli, tla- . chupados dedos (71m1); chupada cosa ass (71m1).
pipitzqui, mo- . encendido assi (55m, 71m1); encendido de yra (71m2).
pipitzquilia, quin-. it squeals for them (FC).
pipitzquiltia, nite- (onitepipitzquilti). hazer chillar a otro (71m2).
pipitzquiltia, nitla- . hazer pinol de chia, o bru¤ir alguna cosa (71m1).
pipitztlatoa. they speak like gulls (FC).
pitz, omitz-. she cast you (FC).
pitz, ontla-. he sounded his flute, he blew something (FC).
pitza, nino- . encenderse yra (55m); encenderse de yra (71m1).
pitza, nino- (oninopitz). pararse bermejo o encenderse de enojo (71m2).
pitza, nitla- . encender huego (55m); hundir metal (55m); ta¤er flautas o cosa
  semejante o trompeta (55m); flauta, ta¤er (71m1); follar (71m1); hundir
  metal (71m1); soplar o ta¤er flauta o cheremia (71m1); ta¤er flautas o
  cosa semejante,o trompeta (71m1).
pitza, nitlal- (onitlalpitz). soplar (71m2).
pitza, nitla- (onitlapitz). ta¤er otocar trompeta, cheremia, flauta, o otro
  instrumento semejante, o soplar el fuego (71m2).
pitza, nitlatlal- (onitlatlalpitz). soplar muchas vezes (71m2).
pitza, tepoztli nic- . fundir metales (55m).
pitza, tepoztli nic <y assi de los demas>- . fundir metales (71m1).
pitza, mo-. it becomes inflamed (FC); it blows (FC); it flared (FC); it flares
  up (FC); it is blown (FC); it is cast (FC); it is inflamed (FC); it is
  melted (FC); they are cast (FC).
pitza, nic-. I blow it (FC); I cast it, I blow it (FC).
pitza, qui-. he blows it (FC); it blows on him (FC); she blows it;
  she casts him (FC); they blow it (FC); they blow it off (FC); they cast it
  (FC).
pitza, tla-. he blows a pipe (FC); he casts [i.e., metal] (FC); it blows a
  trumpet (FC); they blow (FC); they blow (e.g., trumpets) (FC); they blow
  [e.g., trumpet shell] (FC); they blow trumpets (FC).
pitzactic. delgado assi (55m); delgada cosa assi (71m1); cosa delgada y larga,
  assi comovara, soga o cosas semejantes (71m2); slender (FC).
pitzactli. delgada cosa assi (71m1); cosa delgada y larga, assi comovara, soga
  o cosas semejantes (71m2).
pitzactontli. little and thin (FC); rather thin (FC); small and narrow (FC);
  small and slender (FC).
pitzahua. it becomes narrow (FC); it becomes slender (FC); it becomes thin
  (FC); they become slender (FC).
pitzahua, ni- . emmagrecerse (55m, 71m1).
pitzahua, ni- (onipitzahuac). pararse delgado y flaco (71m2).
pitzahua, nite- . emmagrecer a otro (55m, 71m1).
pitzahua, nitla- . adelgazar hilo o cosas largas rollizas (55m); cantar tiple
  (55m); adelgazar hilo o cosas largas y rollizas o cantar con boz delgada
  y mugeril (71m1); cantar tiple (71m1).
pitzahua, nitla- (onitlapitzauh). adelgazar palos o sogas, o hablar alto la
  muger, o cantar. &c (71m2); cantar tiple, o como muger, o adelgazar o
  desbastar maderos o varas (71m2).
pitzahua, nitlatla- (onitlatlapitzauh). dar bozes o cantar la muger muchas
  vezes (71m2).
pitzahua, nic-. I make it narrow (FC); I make it thin (FC); I narrow it (FC).
pitzahua, tla-. he sings in falsetto (FC); it becomes narrow, it becomes thin
  (FC); it becomes slender (FC); it becomes thin (FC); it howls in a
  high-pitched voice (FC); it narrows (FC); it screams (FC); they sing in a
  high pitch (FC); they use falsetto (FC).
pitzahuac. angosta cosa tabla, papel, eredad, pared, adobe, camino o cosa
  assi (55m); delgado assi (55m); enxuto hombre (55m); angusta cosa, assi
  como tabla, heredad,pared, adobe,camino o cosa semejante (71m1); delgada
  cosa assi (71m1); enxuto hombre (71m1); cosa delgada, assi como varas,
  pilares, colunas, sogas y cosas largas y rollizas, o el camino, el viento
  delgado y sotil, los frisoles peque¤os, lantejas, o cosas semejantes
  (71m2); fine (FC); flaked (FC); high-pitched (FC); long and slender (FC);
  long and thin (FC); minute (FC); narrow (FC); slender (FC); small (FC);
  thin (FC); thin and long (FC); thin, high-pitched (FC).
pitzahuac, tla-. long and narrow (FC).
pitzahuacatequini, tla-. one who cuts something into narrow strips (FC).
pitzahuacaxotlani, tla-. one who cuts something into narrow strips (FC).
pitzahuacayotl. delgadez de cosas largas (55m); delgadez de cosas largas y
  rollizas (71m1); delgadez tal (71m2).
pitzahualiztli. emmagrecimiento (55m, 71m1).
pitzahualiztli, tla- . adelgazamiento tal (55m); canto de tiple (55m);
  adelgazamiento tal (71m1); canto de tiple (71m1, 71m1); canto, o
  adelgazamiento assi (71m2).
pitzahualli, tla- . adelgazada cosa assi (55m, 71m1); cosa adelgazada desta
  manera (71m2).
pitzahuaticac, hual-. it becomes narrow as it extends (FC).
pitzahuatiuh, hual-. it comes out slender (FC).
pitzahuaya, tla-. narrowed place (FC); slender place (FC).
pitzahuaya, to-. our waist (FC).
pitzahui, te-. it hardens (FC).
pitzal, itla-. his flute (FC); his trumpet (FC).
pitzal, motlatla-. your flute (FC).
pitzal, nimotlatla-. I am your flute (FC).
pitzal, titlatla-. you are a flute (FC).
pitzalhuan, motlatla-. your flutes (FC).
pitzaliztli, tla- . hundicion assi (55m); hundicion assij (71m1); el acto de
  ta¤er flauta, o otro instrumento semejante, o el acto de fundir y derretir
  metales (71m2).
pitzalli, tla- . flauta (55m); ynstrumento musico (55m); flauta (71m1);
  ynstrumento musico (71m1); flauta, cheremia, orlo (71m2).
pitzalli, tla-. act of blowing (FC); flute (FC); something cast [e.g., metal]
  (FC); something which is blown [e.g., trumpet] (FC); something which is
  cast [i.e., metal] (FC).
pitzalnamacac, tla-. seller of cast metal objects (FC).
pitzalo. they are forged (FC).
pitzalo, tla-. flutes are blown (FC); musical instruments are blown (FC);
  shell trumpets are blown (FC); there is blowing of shell trumpets (FC);
  trumpets are blown (FC); trumpets are blown, there is blowing (FC).
pitzaloc, o-. it was cast (FC).
pitzaloc, ontla-. there was blowing of shell trumpets (FC).
pitzaloc, oti-. you were cast (FC).
pitzaloc, otla-. there was sounding of trumpets (FC); trumpets were blown
  (FC).
pitzaloc, ti-. you were cast (FC); you were cast [i.e., like metal] (FC).
pitzaloni. hundible cosa que se puede hundir (55m, 71m1); blower (FC);
  something that can be blown (FC); something that can be cast (FC);
  something which can be cast (FC).
pitzaloni, tla- . crisol para fundir (55m); crisol para fundir oro (71m1,
  71m2).
pitzalotiuh, tla-. there is going blowing musical instruments (FC).
pitzaloya, tla-. there was blowing of trumpets (FC); trumpets were blown
  (FC).
pitzaloyan, tla- . hundicion el lugar donde hunden (55m, 71m1); lugar donde
  ta¤en flautas &c. o lugar donde funden y derriten metales (71m2).
pitzaloz, tla-. there will be sounding of trumpets (FC).
pitzalpan, tla-. time of blowing of trumpets (FC).
pitzaltenzouhcayotl, tla- . trompa de trompeta (55m); trompa de flauta, de
  cheremia o de trompeta (71m2).
pitzani, mo- . encendido assi (55m, 71m1).
pitzauhqui. emmagrecido (55m, 71m1); delgado, flaco y magro (71m2); thin
  (FC).
pitzauhtli, tla- . adelgazada cosa assi (55m, 71m1); cosa adelgazada desta
  manera (71m2).
pitzaya, hualla-. he blew a flute (FC).
pitzaya, qui-. he blew it [i.e., trumpet] (FC); they cast it (FC).
pitzaya, tla-. they blew (i.e., a shell trumpet) (FC); they sounded a trumpet
  (FC).
pitzaz, qui-. he will blow it (FC).
pitzaz, tla-. he will blow a flute (FC).
pitzcan, tla- . hundicion el lugar donde hunden (55m); lugar donde funden
  metales, o la casa dela fundicion (71m2).
pitzcoyoctic. estrecha cosa como agujero (55m); estrecha cosa, assi como
  agujero (71m1); estrecha cosa, assi como agujero o cosa semejante (71m2).
pitzcoyocton. estrecha cosa, assi como agujero o cosa semejante (71m2).
pitzcoyoctontli. estrecha cosa, assi como agujero o cosa semejante (71m2).
pitzcoyoniliztli. estrechura tal (55m, 71m1, 71m2).
pitzcoyonqui. estrecha cosa como agujero (55m); estrecha cosa, assi como
  agujero (71m1); estrecha cosa desta manera (71m2).
pitzini. abrirse la llaga o nacido (55m, 71m1); it breaks (FC); it
  bursts open (FC); it bursts, it breaks open (FC).
pitzini, - (opitzin). quebrarse el hueuo, machucarse la fruta, o quebrarse el
  ojo, y abrirse o rebentar el encordio o cosa semejante (71m2).
pitzinia, nitla- . machucar fruta hueuos o cosa assi (55m); estrujar fruta
  (71m1); machucar fruta. hueuos o cosa assi (71m1).
pitzinia, nitla- (onitlapitzini). quebrar assi los hueuos (71m2).
pitzinia, mo-. it is crushed (FC).
pitzinia, qui-. it breaks it open (FC); it dissolves it, it breaks it (FC).
pitzinia, quin-. they break them open (FC).
pitziniliztli, tla- . machucadura tal (55m, 71m1); el acto de machucar alguna
  fruta, o de quebrar algun hueuo, o cosa semejante (71m2).
pitzinilli, tla- . machucada cosa assi (55m, 71m1).
pitziniz, nitla-. I shall burst something (FC).
pitziquihui, ni- . comer mucho (71m1).
pitziquihui, ni- (onipitziquiuh). comer mucho (71m2).
pitziquihuini. comedor tal (71m1).
pitzitzihuan, mo-. your sisters (FC).
pitzitzinhuan, i-. his beloved older sisters (FC).
pitzitzinhuan, mo-. your older sisters (FC).
pitzmamali, mo- . el que se mete entre otros con violencia hendiendo por
  ellos, o el que entra por algun agujero o lugar estrecho (71m2).
pitzmamali, nino- . meterse o colarse entre otros o por algun lugar estrecho
  (55m); mestrecho (71m1).
pitzmamalqui, mo- . metido assi (55m, 71m1).
pitzo metzhuatzalli. pernil de tocino (71m2).
pitzoa, mo-. it sucks (FC).
pitzocalli. ‡ahurda de puercos (55m, 71m1, 71m2).
pitzoconetl. lechon (55m, 71m1).
pitzome, miequintim- . piara de ganado menudo (55m).
pitzome, miequintin <y assi delos de mas>- . piara de ganado menudo (71m1).
pitzometzhuatzalli. pernil de tocino (55m, 71m1).
pitzonacatl. flesh of pig, pork (FC).
pitzonequi, qui-. he uses it like a pig, he uses it excessively (FC); they
  lust for it like pigs (FC).
pitzopixqui. porquero (55m, 71m1); porquero, o porquerizo (71m2).
pitzotl. puerco o puerca (71m1); puerco (71m2); pig (FC).
pitzque, oqui-. they blew it (FC); they molded it (FC).
pitzque, tla-. trumpet sounders (FC).
pitzqui, tla- . flautero el que las ta¤e (55m); ta¤edor assi (55m); flautero
  el que las ta¤e (71m1); ta¤edor assi (71m1); ta¤edor de flauta, de
  cheremia, o trompeta &c. o fundidor de metales (71m2).
pitzquiquiztic. like a passage-way for blowing (FC).
pitztiaque, qui-. they went blowing it (FC).
pitztiaz, tla-. he will go playing a flute (FC).
pitztic. thin (FC).
pitztihui, qui-. they go blowing it (FC).
pitztihui, tla-. they go blowing wind instruments (FC).
pitztihuitze, tla-. they come blowing trumpets (FC); they come naked (FC).
pitztinemi, tla-. he goes about playing the flute (FC).
pitztiquiza, qui-. he quickly blows it (FC).
pitztiquiza, tla-. he quickly whistles (FC).
pitztiuh, hualla-. he goes blowing [i.e., a trumpet] (FC).
pitztiuh, tla-. he goes blowing [e.g., a trumpet] (FC).
pitztli. cuexco de fruta (71m1); cuexco o huesso de cierta fruta (71m2).
pitztoque, qui-. they kept blowing the shell trumpet (FC).
quappitztic. aspera cosa crudia como cuero o tortillas secas (55m).
quechpitzahuac. having a slender neck (FC).
quechtacapitzpil. having a small reed-like neck (FC).
quechtacapitztic. having a constricted neck (FC).
tacapitzahui. it becomes thin (FC).
tacapitzauhia, to-. our waist (FC).
tacapitzauhqui. constricted (FC).
tacapitztic. constricted (FC); thin (FC).
tacipitzahui. it becomes constricted (FC).
tamalpitzahuac. narrow tamale (FC).
telpochtepitzin. small youth (FC).
teltepitz. paletilla del estomago o pecho (71m1); paletilla de la boca del
  estomago (71m2).
tempipitzo, mo- . chupdor tal (71m1).
tempipitzoa, nino- . chuparse los labrios o relamerse (71m1).
tempipitzoa, nino- (oninotempipitzo). relamerse (71m2).
tempipitzoliztli, ne- . chupamiento assi (71m1).
tempitzactic. narrow-muzzled, having a narrow muzzle (FC).
tempitzahua, tla-. they become thin-lipped (FC).
tempitzahuac. having a slender bill (FC); having a slender muzzle
  (FC); having a thin muzzle (FC); thin-muzzled, having a thin muzzle (FC).
tempitzaton. having a rather thin snout (FC); having a slender
  muzzle (FC); having a small, slender muzzle (FC); rather thin-muzzled,
  having a thin muzzle (FC).
tempitzquiquizoa, qui-. it plasters it with its bill (FC).
tentepitztic. hard (FC).
teocuitlacozcapitzqui. platero que haze joyas (55m, 71m1); platero que haze
  joyas. &c (71m2).
teocuitlapitza, ni-. I cast gold (FC).
teocuitlapitzaya. they cast (past) gold (FC).
teocuitlapitzcacalli. tienda de platero (55m); tienda de platero, o plateria
  (71m2).
teocuitlapitzcan. plateria (71m2).
teocuitlapitzcayotl. casting of gold (FC); craft of casting gold (FC).
teocuitlapitzque. gold-workers (FC); goldcasters (FC); goldcasters,
  goldsmiths (FC); goldsmiths (FC).
teocuitlapitzqui. platero (71m2); gold-worker (FC); goldcaster (FC); goldsmith
  (FC).
tepampitzactli. tabique pared (55m, 71m1); pared delgada y estrecha, o tabique
  (71m2).
tepampitzahuac. tabique pared (55m, 71m1); pared delgada y estrecha, o tabique
  (71m2); thin-walled (FC).
tepiton ehuatlepitzaloni. fuelles peque¤as (55m, 71m1).
tepitzahui. empedernecerse o pararse duro el pan o cosa assi (55m);
  endurecerse (55m); empedernecerse o pararse duro el pan o cosa assi
  (71m1); endurecerse (71m1); he becomes firm, hard (FC); it becomes hard
  (FC); it hardens (FC).
tepitzahui <busca empedernecerse>. endurecerse el pan (71m1).
tepitzahui, - (otepitzauh). endurecerse alguna cosa (71m2).
tepitzahui, tla-. it hardens (FC).
tepitzalhuia, nic- (onictepitzalhui). endurecer algo a otro (71m2).
tepitzalhuia, nicte- . endurecer algo a otro (71m1).
tepitzauhticac, tla-. it stands hardening (FC).
tepitzauhya, tla-. hardened place (FC).
tepitze. O beloved little one (FC); O little one (FC).
tepitzhuia, tla-. she becomes firm (FC).
tepitzhuiani, tla-. one who is firm (FC).
tepitzi. chica cosa (71m1).
tepitzilacatzoa, qui-. he wraps it tightly (FC).
tepitzililli, tla- . endurecido assi (71m1).
tepitzin. a little bit (FC); little one (FC).
tepitzin, zan- . poco, nombre adjectiuo (55m, 71m1).
tepitzin, ti-. you are little (FC).
tepitzin, to-. our little one (FC).
tepitzinilli, tla-. something beaten (FC).
tepitzintle. o little one (FC).
tepitzitzin. a tiny bit (FC).
tepitzitzoma, tla-. he sews firmly (FC).
tepitzitzquia, nitla- . apretar algo reziamente con el pu¤o o con la mano
  (71m1).
tepitzitzquia, nitla- (onitlatepitzitzqui). tener y apretar reziamente alguna
  cosa conla mano (71m2).
tepitzmalina, nitla- . retorcer (55m, 71m1).
tepitzmalina, nitla- (onitlatepitzmalin). torcer reziamente alguna soga,
  cordel, o hilo (71m2).
tepitzmalinaliztli, tla- . retorcedura (55m); el acto de torcer reziamente
  algun cordel, o cosa semejante (71m2).
tepitzmana, nitla- . solar echar suelo ala casa (55m); solar, echar suelo ala
  casa (71m1).
tepitzmantli, tla- . suelo sacado a pison (55m, 71m1); suelo hecho a pison
  (71m2).
tepitzmmalinaliztli, tla- . retorcedura (71m1).
tepitznahuatiayaya, quin-. they commanded them sternly (FC).
tepitznahuatil, mo-. your stern commandment (FC).
tepitznahuatiloya, te-. there was strong commanding of people (FC).
tepitzoa, nitla- . endurecer algo (55m, 71m1).
tepitzoa, nitla- (onitlatepitzo). endurecer alguna cosa (71m2).
tepitzoliztli, tla- . hinchimiento assi (55m, 71m1); el acto de recalcar y
  apretar fuertemente alguna cosa (71m2).
tepitzolli, tla- . endurecido assi (55m, 71m1); cosa recalcada assi (71m2).
tepitzpatic. very hard (FC).
tepitztia. endurecerse (55m, 71m1).
tepitztia, - (otepitztiac). endurecerse, o empedernecerse algo (71m2).
tepitztic. dura cosa generalmente (55m); empedernido assi (55m); dura cosa
  generalmente (71m1); empedernido desta manera (71m1); cosa dura (71m2);
  hard (FC); hard, firm (FC).
tepitztilia, nitla- . endurecer algo (55m, 71m1).
tepitztilia, nitla- (onitlatepitzilli). endurecer algo (71m2).
tepitztililiztli, tla- . endurecimiento tal (55m, 71m1); <lo mismo que
  tlatepitzoliztli> (71m2).
tepitztililli, tla- . endurecido assi (55m); cosa recalcada assi (71m2).
tepitztiliztli. dureza assi (55m); fuer‡a biua (55m); dureza tal (71m1);
  fuer‡a o dureza (71m1); dureza, o endurecimiento grande (71m2).
tepitztlacuactic. dura cosa generalmente (55m, 71m1).
tepitztlacuactilia, nitla- . endurecer algo (71m1).
tepitztlacuactilia, nitla- (onitlatepitztlacuactili). endurecer mucho alguna
  cosa (71m2).
tepitztlacuactiliztli. dureza assi (55m); dureza tal (71m1).
tepitztlacuahuac. cosa muy dura (71m2).
tepitztlacuahualiztli. dureza grande, o endurecimiento (71m2).
tepitztlalia in tlacualli, mo- . opilarse (71m1).
tepitztlalia, nitla- . embutir o recalcar (55m); hinchir recal‡ado (55m);
  embutir o recalar (71m1); hinchir recalacando (71m1).
tepitztlalia, nitla- (onitlatepitztlali). recalcar, o apretar mucho alguna
  cosa (71m2).
tepitztlalia, mo-. he sits down firmly, fast (FC).
tepitztlaliaya, qui-. they pressed it together hard (FC).
tepitztlalilli, tla- . embutido (55m, 71m1); <lo mesmo es que tlatepitzolli>
  (71m2).
tepitztlalilli, tla-. something packed (FC).
tepitztzitzquia, nitla- . apretar mucho alguna cosa (55m).
tepitzyollo, mo-. the hardness of your heart (FC).
tepitzzo, tla-. he makes a firm stitch (FC); he stitches something firmly
  (FC).
tepitzzotl, tla-. tightly stitched (FC).
tepozmaccuahuitl yacapitzahuac. estoque (55m, 71m1).
tepozpitza. he casts copper (FC).
tepozpitza, ni- . derretir metal (71m1).
tepozpitza, ni- (onitepozpitz). derretir, o fundir metal (71m2).
tepozpitza, ni-. I cast copper (FC).
tepozpitzcayotl. casting of copper (FC).
tepozpitzque. metal casters (FC).
tepozpitzqui. herrero (55m, 71m1); herrero, o fundidor de cobre (71m2); copper
  caster (FC); coppercaster (FC); coppersmith (FC).
tepozquiquizpitzani. trompeta que las ta¤e (55m); trompetero o trompeta que
  las ta¤e (71m1); trompetero (71m2).
tepoztetzatzapitzaloni. aguijon de hierro o espuela (55m, 71m1); espuela, o
  aguijon (71m2).
tetepitztlacuactiliztli. el acto e endurecer mucho alguna cosa (71m2).
tlacopitzachuia, nite- . herir con vara (55m, 71m1).
tlacopitzachuia, nite- (onitetlacopitzachui). herir, o azotar a otro con
  mimbres, o vardascas (71m2).
tlacopitzachuiliztli, te- . herida tal (71m1).
tlacopitzactli. vara para hostigar (55m, 71m1); mimbre, o vardasca para azotar
  (71m2).
tlacopitzacuiliztli, te- . herida tal (55m).
tlacopitzaton. little twig (FC).
tlalhuapitzactli. thin nerve (FC).
tlalhuapitzahuac. thin nerve (FC).
tlalpitza, nitla- . soplar (71m1).
tlalpitza, nitla- (onitlatlalpitz). soplar algo muchas vezes, o endiuersas
  partes (71m2).
tlalpitzaliztli, tla- . sopladura (71m1); soplo (71m1); el acto de soplar assi
  (71m2).
tlalpitzalli, tla- . cosa soplada desta manera (71m2).
tlalpitzani, tla- . el que sopla assi (71m2).
tlalpitzqui, tla- . el que sopla assi (71m2).
tlalpitztli, tla- . soplado (71m1); cosa soplada desta manera (71m2).
tlaltepitzpan. in hard soil (FC).
tlamacazcatepitzitzin. little offering priests (FC); young offering
  priests (FC).
tlanitzpitzahua. shank becomes slender (FC).
tlanitzpitzahuaca, to-. slender part of our shank (FC).
tlapitza, nitla- (onitlatlapitz). soplar muchas vezes (71m2).
tlapitzahua, ni- . cantar delgado o tiple como muger (71m1).
tlapitzahua, nitla- (onitlatlapitzauh). reir alto, con gran gasajado y
  demasiadamente, o cantar con boz delgada ymugeril (71m2).
tlapitzahualiztli, tla- . carcajada de risa (55m); risa demasiada (55m,
  71m1).
tlapitzahuani, tla- . risue¤o (55m, 71m1); el que se rie desta manera (71m2).
tlapitzalchiuhqui. flautero que las haze (55m, 71m1).
tlapitzalizpa, tla-. time for blowing trumpets (FC); time for blowing flutes
  (FC).
tlapitzalizpan, tla-. time for blowing the trumpets (FC); time for blowing of
  shell trumpets (FC); time for blowing shell trumpets (FC); time of blowing
  the flutes (FC).
tlapitzalizpan, tlah-. time of blowing trumpets (FC).
tlapitzaliztli, tla- . el acto de soplar amenudo (71m2).
tlapitzaliztli, tla-. act of blowing trumpets (FC).
tlapitzalo, tla-. there is blowing of trumpets (FC); there is blowing of conch
  shells (FC); there is blowing of trumpets (FC).
tlapitzaltenzouhcayotl. trompa de trompeta (71m1).
tlapitzcan. hundicion el lugar donde hunden (71m1).
tlapitzqui, tla- . el que sopla muchas vezes (71m2).
[t]lapitztihui, hual-. they go blowing shell trumpets (FC).
tlapitztihuitze, tla-. they come blowing [i.e., trumpets] (FC).
tlapitztoque, tla-. they each sit blowing shell trumpets (FC).
tlatlalpitza, ni- . soplar en diuersas partes (55m, 71m1).
tlatlapitza, ni- . soplar (55m).
tlatlapitzahua, ni- . reyr demasiado (55m); cantar delgado o tiple como muger
  (71m1); carcajadas de risa dar (71m1); reyr demasiado (71m1).
tlatlapitzahualiztli. carcajadas de risa (71m1).
tlatlapitzaliztli. sopladura (55m); soplo (55m).
tlatlapitztli. soplado (55m).
tlatzatzapitzaliztli. espolada (55m).
tlaxcalcuappitztli. dry tortilla (FC).
tlaxochpitzactli. trena o tren‡a (55m); trenza (71m2).
tlepitza. he blows the fire (FC); it blows the fire (FC).
tlepitza, ni- . encender huego (71m1).
tlepitza, ni- (onitlepitz). soplar el fuego paraque arda (71m2).
tlepitzhuatz, te- . dolor de algun golpe enla carne, que escueze mucho, y haze
  afligir y encoger al que le recibio (71m2).
tletlepitzhuatza, nite- (onitetletlepitzhuatz). hazer a otro ronchas o se¤ales
  de cardenales, con los azotes o palos que le di (71m2).
tolpitzahuac. slender reed (FC); thin reed (FC).
tomapitzahuac. thin tomato (FC).
tomapitzictli. bruised tomato (FC).
tompitzoa, mo-. it gushes (FC); it springs up (FC); water is tossed up (FC).
tompitzoani, mo-. it gushes (FC).
tompitzquehua, nino- . al‡arse en alto el agua o culebra o cosa assi (55m);
  al‡arse en alto el agua o la culebra (71m1).
tompitzquehua, nino- (oninotompitzqueuh). alzarse enalto el agua dela fuente a
  borbollones, o la culebra, que alza el cuello abalanzandose, o yendo
  corriendo (71m2).
tompitzquetza, nino- . al‡arse en alto el agua o culebra o cosa assi (55m);
  al‡arse en alto el agua o la culebra (71m1).
tompitzquetza, nino- (oninotompitzquetz). alzarse enalto el agua dela fuente a
  borbollones o la culebra, que alza el cuello abalanzandose, o yendo
  corriendo (71m2).
tonalpitzahuatoc. he lies thinned by the heat (FC).
topitzahuaya. cintura (55m).
topitzahuayan. cintura (71m1).
topitzin. lagartija (55m, 71m1).
tototlapitza, ni- (onitototlapitz). hazer reclamo para tomar paxaros (71m2).
tototlapitzaliztli. reclamo para aues (55m, 71m1); reclamo, para cazar paxaros
  (71m2).
tototlapitzqui. paxaro ca‡ador de aues (55m); paxaro, ca‡ador de aues (71m1);
  cazador de paxaros con reclamo (71m2).
tzatzapitza, nitla- . espolear herir conella (55m, 71m1).
tzatzapitza, nitla- (onitlatzatzapitz). punzar, picar o dar de espoladas al
  cauallo (71m2).
tzatzapitzaliztli, tla- . espolada (71m1); espoladas, punzadas o aguijones
  (71m2).
tzimpitzahuac. figura ahusada hazia baxo y ancha arriba (55m, 71m1); cosa
  figurada, ahusada haziabaxo (71m2); having a slender abdomen (FC); long
  and thin at the root (FC); narrow at the base (FC); narrow at the bottom
  (FC); slender at the base (FC); slender at the bottom (FC); slender on the
  end (FC); slender-tailed, having a slender tail (FC); tapering toward the
  bottom (FC); thin at the base (FC).
tzimpitzatoton. having a small slender base (FC).
tzintepitz, to-. our ischial tuberosity (FC).
tzintepitztli. ischial tuberosity (FC); rump bone (FC).
tzotzopitza, te-. they stab people (FC).
tzotzopitza, tla-. he provides holes (i.e., for plants) (FC).
tzotzopitzalo, te-. there is repeated spearing of people (FC).
xalpitza, ni-. I blow sand (FC).
xalpitzactic. like fine sand (FC).
xalpitzahuac. fine sand (FC).
xalpitzahuacayo. having fine sand (FC).
xochpitzacti, tla- . trena o tren‡a (71m1).
xocpalpitzahuaca, to-. our arch (FC).
xopipitzac. thin-legged (FC).
xopitzac. thin-legged (FC).
xopitzactic. having slender legs (FC).
xopitzactli. ‡anca (55m, 71m1, 71m2).
xopitzahua. the leg becomes slender (FC).
xopitzahuaca, to-. slender part of our leg (FC).
yacapitzactic. ahusada cosa (71m1).
yacapitzahua. they become pointed at the end (FC).
yacapitzahua, nitla- . ahusar algo (71m1).
yacapitzahua, nitla- (onitlayacapitzauh). ahusar punta de algo (71m2).
yacapitzahua, qui-. he takes the lead (FC).
yacapitzahuac. ahusada cosa (71m1); cosa ahusada (71m2); eared grebe (FC);
  slender at the end (FC); tapering, sharp-tipped (FC).
yacapitzahuaca, to-. thin part of our nose (FC).
yacapitzahualiztli, tla- . ahusadura (71m1).
yacapitzahuani, tla- . ahusador (71m1).
yeltepitz. pecuga de aue (55m); pechuga de aue (71m2).
yollo tepitztic. grande de cora‡on (55m, 71m1); magnanimo (71m1).
yollo tepitztiliani, mo- . sufrido y paciente (71m2).
yollopitzahuac. having a slender center (FC).
yollotepitzhuiliztli, tla- . paciencia (55m, 71m1); paciencia, o sufrimiento
  varonil y esforzado (71m2).
yollotepitzilia, nino- . paciencia tener (71m1).
yollotepitztic. endurecido assi o pertinaz (55m); magnanimo (55m); endurecido
  assi, o pertinaz (71m1); esforzado y animoso (71m2); courageous,
  brave (FC).
yollotepitztic <busca endurecido>. pertinaz (71m1).
yollotepitztilia, nino- . paciencia tener (55m).
yollotepitztilia, nino- (oninoyollo tepitztili). animarse, yesforzarse
  (71m2).
yollotepitztiliani, mo- . paciente (55m).
yollotepitztiliztica, ne- . pacientemente (55m).
yollotepitztiliztli. grandeza de cora‡on (55m, 71m1).
yollotepitztlacuactia, ni- (oniyollo tepitztlacuactiac). endurecerse y
  obstinarse (71m2).
yollotepitztlacuactiliztli. endurecimiento assi (71m2).
yopitzon, i-. his yopi crown (FC).More information about the Nahuat-l mailing list