[Tibeto-burman-linguistics] a few Chinese publications on Burmish languages

Nathan Hill nh36 at soas.ac.uk
Thu Sep 8 08:19:24 UTC 2016


Dear Sinologically Savvy Colleagues,

My apologies for imposing yet again, but if anyone out there has easy
access to these works, I would be very grateful for the help.

Dai Qingxia 戴庆厦 and Jie Li 李洁2007勒期语研究 Leqiyu yanjiu. Beijing: 中央民族大学出版社
Zhongyang minzudaxue chubanshe.9787811083262

Dai Qingxia 戴庆厦 et al. eds. 2010片马茶山人及其语言 Pianma Chashan ren ji qi yuyan
The Chashan people of Pianma and their language. Beijing: 商務印書館 Shangwu
yinshuguan. ISBN 9787100069069

Dai Qingxia 戴慶廈 2005浪速语研究 Langsu Yanjiu [Study of the Maru Language] (in
Chinese). Beijing: 民族出版社 Minzu Chubanshe. ISBN 9787105068159

Dai Qingxia 戴慶廈, 蔣潁 Jiang Ying and 孔志恩 Kong Zhi'en. 2007波拉語研究 Bolayu
Yanjiu. Beijing: 民族出版社Minzu Chubanshe. ISBN 9787105089932

Xu Xijian 徐悉艱 and Xu Guizhen 徐桂珍1984景頗族語言簡誌(載瓦語) / Jingpozu yuyan jianzhi
(Zaiwa yu). Beijing: 民族出版社Minzu chubanshe, 1984. no ISBN,

thank you,
Nathan
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listserv.linguistlist.org/pipermail/tibeto-burman-linguistics/attachments/20160908/776fbc00/attachment.htm>


More information about the Tibeto-burman-linguistics mailing list