[Tibeto-burman-linguistics] a few Chinese publications on Burmish languages

SAWADA Hideo sawadah at aa.tufs.ac.jp
Thu Sep 8 12:54:10 UTC 2016


Dear Nathan

I have scanned copies of the 3 books below.

> Dai Qingxia 戴庆厦 and Jie Li 李洁2007勒期语研究 Leqiyu yanjiu. Beijing: 中央民族大学出版社
> Zhongyang minzudaxue chubanshe.9787811083262
10536K

> Dai Qingxia 戴慶廈 2005浪速语研究 Langsu Yanjiu [Study of the Maru Language] (in
> Chinese). Beijing: 民族出版社 Minzu Chubanshe. ISBN 9787105068159
7362K

> Xu Xijian 徐悉艱 and Xu Guizhen 徐桂珍1984景頗族語言簡誌(載瓦語) / Jingpozu yuyan jianzhi
> (Zaiwa yu). Beijing: 民族出版社Minzu chubanshe, 1984. no ISBN,
5325K

I will send them one by one.

Best,
Hideo


On Thu, 8 Sep 2016 08:19:24 +0000
Nathan Hill <nh36 at soas.ac.uk> wrote:

> Dear Sinologically Savvy Colleagues,
> 
> My apologies for imposing yet again, but if anyone out there has easy
> access to these works, I would be very grateful for the help.
> 
> Dai Qingxia 戴庆厦 and Jie Li 李洁2007勒期语研究 Leqiyu yanjiu. Beijing: 中央民族大学出版社
> Zhongyang minzudaxue chubanshe.9787811083262
> 
> Dai Qingxia 戴庆厦 et al. eds. 2010片马茶山人及其语言 Pianma Chashan ren ji qi yuyan
> The Chashan people of Pianma and their language. Beijing: 商務印書館 Shangwu
> yinshuguan. ISBN 9787100069069
> 
> Dai Qingxia 戴慶廈 2005浪速语研究 Langsu Yanjiu [Study of the Maru Language] (in
> Chinese). Beijing: 民族出版社 Minzu Chubanshe. ISBN 9787105068159
> 
> Dai Qingxia 戴慶廈, 蔣潁 Jiang Ying and 孔志恩 Kong Zhi'en. 2007波拉語研究 Bolayu
> Yanjiu. Beijing: 民族出版社Minzu Chubanshe. ISBN 9787105089932
> 
> Xu Xijian 徐悉艱 and Xu Guizhen 徐桂珍1984景頗族語言簡誌(載瓦語) / Jingpozu yuyan jianzhi
> (Zaiwa yu). Beijing: 民族出版社Minzu chubanshe, 1984. no ISBN,
> 
> thank you,
> Nathan

SAWADA Hideo(澤田 英夫)
Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa
Tokyo University of Foreign Studies
3-11-1 Asahi-cho, Fuchu, Tokyo, 183-8534, Japan
Phone/Fax: +81-42-330-5687
sawadah at aa.tufs.ac.jp
More information about the Tibeto-burman-linguistics mailing list