[Edling] CFP: The Language User in Changing Institutions

Francis Hult francis.hult at englund.lu.se
Mon Aug 31 08:15:09 UTC 2015________________________________


Apologies for cross-postings!

AFinLA Autumn Symposium 2015

Second Circular and Call for Papers

The annual Autumn Symposium of the Finnish Association of Applied
Linguistics (AFinLA) will be held 13-14 November 2015 at the
University of Helsinki.

The theme of the symposium is “The language user in changing
institutions”. The theme encourages us to explore the dynamic between
affordance and constraint: what kinds of norms and language ideologies
affect the individual’s language use in different settings and how
limiting are they? What does language regulation look like from the
perspective of institutions such as the school, business organisations
or social media? What kinds of shifts can be observed in forms of
regulation?

As in previous years, we welcome papers on all topics within applied
linguistics.

The working methods of the symposium include individual presentations,
poster presentations, colloquia and workshops. Our invited speakers are

Theresa Lillis, Open University, UK: “The textual worlds of
institutions: exploring the prescribed, imagined and real trajectories
of written texts”

Alexandre Duchêne, Université de Fribourg, Switzerland: “Wordforce -
the exploitation of linguistic resources in a competitive labor market”

Liisa Tainio, Helsingin yliopisto: “Kiusoittelun kielioppi: nuorten
elämää luokkahuoneissa” (“The grammar of teasing: exploring the
everyday life of young people at school”)

Individual presentations and posters

The abstracts for both individual presentations and posters are
limited to 300 words, including references. The time allotted to
section papers will be 20 minutes + 10 minutes for discussion. The
maximum poster size is A0.

Colloquia

A colloquium is a session including several thematically connected
presentations. The duration of a colloquium is either 90 or 180
minutes. The convenors of a colloquium are asked to submit a
description of the theme of the colloquium (max. 500 words). The
description should include a list of the contributors and their titles
in the order in which the presentations will be given. In addition,
all colloquium contributors are required to submit individual
abstracts (max. 300 words) in which they indicate the name of the
colloquium in which they are going to present.

Colloquia can also take the form of a panel, in which case the
duration is 90 minutes. Panel contributors do not need to submit a
separate abstract, but panel convenors should submit a 500-word
description of the proposed panel and list the names of panel
contributors.

Workshops

Workshops are sessions in which the participants work with data or
around a shared topic. The duration of a workshop is either 90 or 180
minutes. Unlike colloquia, workshops do not include formal
presentations. The organisers of workshops are asked to submit a
description of the workshop (max. 500 words). The organisers are
responsible for the work methods used in the workshop.

Proposals for individual papers, posters, colloquia and workshops
should be sent as an email attachment to afinla-2015 at helsinki.fi<mailto:afinla-2015 at helsinki.fi>
(accepted formats: rtf, doc, docx) by 4 September 2015. In addition to
the abstract, please include the title of the presentation as well as
the names and email addresses of all presenters / convenors. Indicate
clearly whether you are proposing an individual presentation, poster
or contribution to a colloquium.

The main languages of the AFinLA symposium are Finnish and English,
but presentations in other languages are also welcome.

Important dates

The deadline for the submission of abstracts and colloquium/workshop
proposals is 4 September 2015.
Notification of acceptance will be sent by 21 September 2015.
The deadline for registration and payment is 12 October 2015.

Please note that if you wish to present a paper at the AFinLA
symposium, you need to be a member of AFinLA or an AILA affiliate
organization. More information on how to become a member of AFinLA can
be found online at: http://www.afinla.fi/afinla-english-0.

If your proposal is related to one of the AFinLA Special Interest
Groups (SIG), please indicate this in your abstract. The information
is used when planning the conference programme and does not influence
the review of submitted proposals. For information (in Finnish) on the
AFinLA Special Interest Groups, see http://www.afinla.fi/teemaverkostot.

Welcome to Helsinki!

Local organising committee: Anna Solin (chair), Niina Hynninen, Maria
Kela, Simo Määttä, Taru Nordlund, Ulla Tiililä, Johanna Vaattovaara
and Hanna-Mari Pienimäki (conference secretary)

More information on the symposium is available on the symposium
website at http://www.helsinki.fi/afinla2015/index-eng.html.

You can e-mail the organisers at afinla-2015 at helsinki.


****
Pahoittelut mahdollisista päällekkäispostituksista!

AFinLAn syyssymposium 2015 Helsingissä

2. kiertokirje ja esitelmäkutsu (for the English version, please scroll down)

Tervetuloa Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen AFinLAn
vuotuiseen syyssymposiumiin Helsinkiin 13. - 14.11.2015.

Symposiumin teema on ”Kielenkäyttäjä muuttuvissa instituutioissa”.
Teema kannustaa pohtimaan kielenkäytön mahdollisuuksia ja rajoja niin
yksilön kuin yhteisöjen näkökulmasta. Millaisia normeja ja
kielenkäytön ideologioita yksittäinen kielenkäyttäjä hahmottaa
erilaisilla kentillä ja kuinka pakottavia ne ovat? Millaista
kielenkäytön säätelyä erilaiset institutionaaliset tilat, kuten koulu,
työelämä tai sosiaalinen media tuottavat? Miten ja milloin rajoja
piirretään uusiksi?

Kuten aiempinakin vuosina, toivotamme tervetulleiksi kaikkia eri
soveltavan kielitieteen osa-alueita käsittelevät esitelmät.

Symposiumin työmuotoja ovat sektio- ja posteriesitelmät, kollokviot ja
työpajat. Päivien ohjelmaan kuuluu kolme plenaariesitelmää:

Theresa Lillis, Open University, Iso-Britannia: “The textual worlds of
institutions: exploring the prescribed, imagined and real trajectories
of written texts”

Alexandre Duchêne, Université de Fribourg, Sveitsi: “Wordforce – the
exploitation of linguistic resources in a competitive labor market”

Liisa Tainio, Helsingin yliopisto: ”Kiusoittelun kielioppi: nuorten
elämää luokkahuoneissa”

Sektioesitelmät

Sektioesitelmien pituus on 20 min + 10 min. Abstraktien laajuus on
korkeintaan 300 sanaa, mukaan lukien mahdollinen lähdeluettelo.

Posterit

Posterin maksimikoko on A0. Abstraktien laajuus on korkeintaan 300
sanaa, mukaan lukien mahdollinen lähdeluettelo.

Kollokviot

Kollokviot ovat useammasta samaan teemaan liittyvästä esitelmästä
koostuvia kokonaisuuksia. Kollokvion pituus voi olla joko 90 tai 180
minuuttia. Kollokvion järjestäjiä pyydetään lähettämään kollokviosta
yleiskuvaus, jonka maksimipituus on 500 sanaa. Tästä yleiskuvauksesta
on käytävä ilmi kollokviossa esiintyvien esitelmöitsijöiden nimet sekä
esitysten otsikot esiintymisjärjestyksessä. Lisäksi kollokviossa
esitelmän pitävät lähettävät normaalin enintään 300 sanan abstraktin
omasta esityksestään ja ilmoittavat siinä sen kollokvion nimen, johon
esitys liittyy.

Kollokvio voidaan myös järjestää paneelin muodossa, jolloin
maksimipituus on 90 minuuttia. Tällöin ei tarvita paneelin
osallistujilta erillisiä abstrakteja tai otsikoita, ainoastaan
paneelin koollekutsujien ja osallistujien nimet ja paneelin
yleiskuvaus (enintään 500 sanaa).

Työpajat

Työpajat ovat yleisölle avoimia sessioita, joissa voidaan työskennellä
esim. yhteisen aineiston tai aiheen äärellä. Työpajat voivat olla
pituudeltaan 90 tai 180 minuuttia. Työpajoissa ei pidetä varsinaisia
esitelmiä. Työpajojen koollekutsujia pyydetään laatimaan yleiskuvaus
työpajasta (korkeintaan 500 sanaa). Koollekutsujat vastaavat työpajan
työmuodoista.

Esitelmä-, kollokvio-, paneeli- ja työpajaehdotukset lähetetään
sähköpostitse liitetiedostona rtf-, doc- tai docx-muotoisena
osoitteeseen afinla-2015 at helsinki.fi<mailto:afinla-2015 at helsinki.fi>. Abstraktin lisäksi pyydämme
ilmoittamaan esitelmän otsikon sekä esitelmöitsijöiden /
koollekutsujien nimet ja sähköpostiosoitteet. Abstraktista tulee käydä
ilmi onko kyseessä sektioesitelmä, posteri vai esitelmä kollokviossa.

AFinLAn syyssymposiumin pääkielet ovat suomi ja englanti, mutta
esitelmiä voi pitää myös muilla kielillä.

Tärkeät päivämäärät

Esitelmien, kollokvioiden, työpajojen ja posterien abstraktit tulee
lähettää viimeistään 4.9.2015.
Esitelmien, kollokvioiden, työpajojen ja posterien hyväksymisestä
ilmoitetaan viimeistään 21.9.2015.
Viimeinen ilmoittautumis- ja maksupäivä on 12.10.2015.

Esitelmän pitäminen AFinLAn syyssymposiumissa edellyttää AFinLAn tai
AILAn jäsenjärjestön jäsenyyttä. Lisätietoja jäseneksi liittymisestä
löydät täältä: http://www.afinla.fi/jaseneksi.

Mikäli esitelmäsi kuuluu jonkin AFinLAn teemaverkoston alaan, pyydämme
ilmoittamaan siitä abstraktissa. Tietoa pyydetään ohjelman
rakentamista varten, eikä se vaikuta abstraktien arviointiin.
Lisätietoa teemaverkostoista löytyy täältä:
http://www.afinla.fi/teemaverkostot.

Tervetuloa Helsinkiin!

Järjestelytoimikunta: Anna Solin (pj), Niina Hynninen, Maria Kela,
Simo Määttä, Taru Nordlund, Ulla Tiililä, Johanna Vaattovaara ja
Hanna-Mari Pienimäki (konferenssisihteeri)

Seuraa päivityksiä nettisivuilta http://www.helsinki.fi/afinla2015.
Voit lähettää sähköpostia järjestäjille osoitteeseen afinla-2015 at helsinki.fi<mailto:afinla-2015 at helsinki.fi>.

*****

--
Anna Solin, PhD, docent
Senior Lecturer
Department of Modern Languages / English philology
FIN-00014 University of Helsinki
Finland
email: anna.solin at helsinki.fi<mailto:anna.solin at helsinki.fi>


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listserv.linguistlist.org/pipermail/edling/attachments/20150831/5f26b699/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
_______________________________________________
Edling mailing list
Edling at bunner.geol.lu.se
http://bunner.geol.lu.se/mailman/listinfo/edling


More information about the Edling mailing list