Marathi April 2012

Madhukar N. Gogate mngogate1932 at YAHOO.COM
Sun Apr 1 07:18:13 UTC 2012


VYAKARAN: South Asian Languages and Linguistics Net
Editors: Tej K. Bhatia, Syracuse University, New York
     John Peterson, University of Osnabrueck, Germany
Details: Send email to listserv at listserv.syr.edu and say: INFO VYAKARAN
Subscribe:Send email to listserv at listserv.syr.edu and say:
     SUBSCRIBE VYAKARAN FIRST_NAME LAST_NAME
     (Substitute your real name for first_name last_name)
Archives: http://listserv.syr.edu


===================================== 
Marathi April 2012 ................. Text in Devanagari 
and optional Roman script (Jan Mar May Jul Sep 
Nov)..... Devanagari (Feb Apr Jun Aug Oct Dec). 
Topic here.... Marathi without obliques, genders. 
Circulate.. (www.mngogate.com) > M22, E03, E15. 
A Marathi link  (www.mngogate.com/m22.pdf) & 
two English links (www.mngogate.com/e03.htm), 
(www.mngogate.com/e15.htm). English note end. 
....................................................................................... 
विनासामान्यरूप  विनालिंग मराठी  -  म. ना. गोगटे 
........................................  1  ....................................... 

करोडो लोक मराठी भाषा वापरतात.... तिचे प्रमाण 
व्याकरण आहे.  विविध विद्यालये, प्रकाशने, फलक, 
उद्योग,  यात प्रमाण भाषा असते....  तिची मोडतोड 
करायची नाही. पण भाषा बदलत असते.. विविध 
नवे शब्द येतात. (अध्यक्ष अध्यक्षा) साठी समान 
(अध्यक्ष) शब्द आला. (हवे आहे) साठी (हवाय) हा 
शब्द आला. मराठी भाषा शिकायला कठीण आहे. 
सामान्यरूप काढणे, (पु  स्त्री नपु ) यांसाठी एकच 
(नपु) लिंग वापरणे, असे प्रयोग केलेले  3 नमुने 
अखेर विचारार्थ दिले आहेत. सुगम भाषा प्रमाण 
भाषेहून फार दूर जाणार नाही.. क्लिष्ट व्याकरण 
पाहून  कंटाळणारे  नवशिके  सुगम मराठीत रस 
घेतील,  नंतर पुढे प्रमाण भाषाही शिकू शकतील. 
........................................ 2 ........................................ 
नामापुढे प्रत्यय  वा अव्यय घेताना नाम बदलून 
सामान्यरूप (ऑब्लीक) येते. उदा. भारत श्रीलंका 
यांचे सामान्यरूप (भारता, श्रीलंके) > (भारताला, 
भारताने वगैरे) ब्रिटन, रशिया, नदी > याबाबतीत 
नाम  हेच सामान्यरूप > ब्रिटनला ब्रिटनने वगैरे. 
तेच तत्त्व  (भारत, अमेरिका, मुलगी वगैरे) साठी  
घ्या. भारतला, भारतने, मुलगीने (मुलीने साठी) 
......................................... 3 ..................................... 
इंग्रजीतून विरामचिन्हे, (अ‍ॅ ऑ) स्वर,   खूप शब्द 
मराठीत आले..   इंग्रजी व्याकरण सोपे (बिग मॅन 
वेंट, बिग वुमन वेंट, बिग चाइल्ड वेंट).  यामध्ये 
बिग विशेषण, वेंट क्रियापद समान.  (मोठा पुरुष 
गेला, मोठी बाई गेली, मोठे मूल गेले)  < मराठी. 
निर्जीव वस्तुंनाही लिंग. उदा. तो पदर, ती पदवी, 
ते पदक. इंग्रजी शब्दांस लिंगबाधा > तो कॉलरा, 
ती कॉलर, ते कॉलेज. विशेषणे व क्रियापदे यांस 
लिंगबाधा  मराठीत नाही, अशी  उदाहरणे आहेत. 
उदा. (लाल, लहान, हुशार, गरम, सुंदर) विशेषणे. 
(तो, ती, ते) (धावेल, धावत आहे) अशी क्रियापदे. 
........................................ 4 ....................................... 
(विना सामान्यरूप, फक्त नपु लिंगयुक्त उदाहरणे) 
(प्रमाण) मोठ्या झाडावर हिरवी वेल आहे. मुलाला 
गायनाची पदवी दिली. दंग्याच्या अफवेमुळे काल 
गावामध्ये सामसूम होती. (सुगम)  मोठे झाडवर 
हिरवे वेल आहे... मुलगाला गायनचे पदवी दिले. 
दंगाचे अफवामुळे काल गावमध्ये सामसूम होते.   
.................................. खुलासे ................................... 
(www.mngogate.com/m17.pdf).. यात संमेलन 
क्रमांक 2  > (अ‍ॅऑ)  ठराव.  (वेबसाईट लेख M17). 
(www.mngogate.com/e01.htm)... लेख E01 > 4 
===================================  
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listserv.linguistlist.org/pipermail/vyakaran/attachments/20120401/ec5a304a/attachment.html>


More information about the Vyakaran mailing list